Søk nå

Toppfinansiering av MSCA- og HFSP-stipendiater

Viktige datoer

1. jan. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Formål

Toppfinansiering av utgående kandidater skal bidra til bedre økonomiske vilkår for forskere som har fått stipend (fellowship) fra Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) eller fra Human Frontier Science Program (HFSP).   

Forskningsrådet ønsker at flere ph.d.-studenter tar deler av eller hele ph.d.-utdanningen i utlandet i et MSCA Doctoral Network (DN). Vi ønsker også at flere erfarne forskere på postdoktornivå reiser ut for en periode med "MSCA Postdoctoral Fellowships (PF)" eller et "HFSP Postdoctoral Fellowship". Forskere som får finansiering via et MSCA COFUND-prosjekt kan også få støtte. På den måten styrkes karriereutvikling og uavhengighet, og grunnlaget legges for et internasjonalt nettverk.  

Forskningsrådet ønsker også at norske forskningsinstitusjoner skal være vertskap for HFSP postdoktorstipendiater. Vi gir derfor også toppfinansiering til innkommende HFSP Postdoctoral Fellowships-stipendiater.  

Om utlysningen

Utlysningen har løpende frist og vi oppfordrer deg til å søke så snart du har fått beskjed om at du vil få MSCA- eller HFSP-midler. 

Dersom du allerede er i gang som stipendiat når du søker om toppfinansiering, så kan du bare få støtte fra den datoen søknaden sendes oss. Vi gjør unntak for de som begynte stipendiatperioden sin i 2023, mens den tidligere utlysningen var stengt, men da må søknaden sendes oss senest 1. desember 2023. 

Om Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 

Marie Skłodowska-Curie Actions  i det europeiske rammeprogrammet bidrar til fremragende og nyskapende forskerutdanning, i tillegg til aktiviteter for karriereutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av landegrenser og sektorer. 

Forskermobilitet er selve essensen i Marie Skłodowska-Curie Actions. Ordningene er åpne for søknader fra alle fagfelt, og har ingen tematiske føringer. 

Du finner mer informasjon om MSCA og utlysningene deres her

Om Human Frontier Science Program (HFSP) 

Human Frontier Science Program fremmer internasjonalt samarbeid innenfor grunnforskning på de komplekse mekanismene i levende organismer. Prosjektene skal bidra til banebrytende forskning og det legges vekt på tverrfaglige/interdisiplinære tilnærminger. 

Dere finner mer informasjon om HFSP og utlysningene deres her

Denne utlysningen finnes både på norsk og engelsk (engelsk tekst kommer). Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Hvem kan søke?

For utgående MSCA eller HFSP-stipendiater: Støtten gis til enkeltpersoner som oppfyller "Krav til prosjektleder", se under. 

For innkommende HFSP-kandidater: Støtten gis til norske forskningsorganisasjoner som er vertskap for en innkommende forsker med HFSP Postdoctoral Fellowship. 

Oppholdet ved den utenlandske vertsinstitusjonen må være på minst 12 måneder. 

Hvem kan delta i prosjektet?

For utgående MSCA eller HFSP-kandidater gjelder følgende krav til prosjektleder (den som får toppfinansiering) 

Du må ha oppholdt deg i Norge i minst fem av de siste åtte årene når du sender inn søknaden om toppfinansiering. 

 • MSCA Postdoctoral Fellowships (PF): Du må ha doktorgrad fra Norge og ha mottatt tilbud om Postdoctoral Fellowship fra Research Executive Agency (REA). 
 • HFSP Postdoctoral Fellowships: Du må ha doktorgrad fra Norge og ha mottatt tilbud om Postdoctoral Fellowship fra Human Frontier Science Program. 
 • MSCA Doctoral Networks (DN): Du må ha høyere grad (mastergrad eller lignende) fra Norge og ha mottatt tilbud om stilling som doktorgradsstudent i et MSCA Doctoral Network. 
 • MSCA COFUND, postdoktorprogram: Du må ha doktorgrad fra Norge og ha mottatt tilbud om postdoktorstilling fra koordinatoren av MSCA COFUND-prosjektet. 
 • MSCA COFUND, doktorgradsprogram: Du må ha høyere grad (mastergrad eller lignende) fra Norge og ha mottatt tilbud om doktorgradsstilling fra koordinatoren av MSCA COFUND prosjektet. 

For norsk-koordinerte MSCA COFUND-prosjekter gis det bare støtte til utgående stipendiater med utenlandsopphold som varer lenger enn 12 måneder ved samme organisasjon. Vi gir ikke støtte til “secondment”-opphold. 

For innkommende HFSP-kandidater gjelder følgende krav til prosjektansvarlig organisasjon (vertsinstitusjon) 

Den prosjektansvarlige organisasjonen er den som skal være vertsinstitusjon for kandidaten.  

Postdoktorkandidaten skal være prosjektleder i søknaden. 

Hva kan du søke om støtte til?

Beregning av støtte for utgående MSCA- og HFSP-kandidater 

Vi beregner toppfinansieringen med grunnlag i satsen for Forskningsrådets utenlandsstipend, med eller uten familie. 

Du får full sats de første 12 månedene av MSCA/HFSP-perioden og deretter 50 prosent av satsen (måned 13 til maks måned 48). 

Hvis du har et MSCA Global Fellowship-stipend eller er ansatt på et MSCA COFUND-prosjekt, så får du ikke toppfinansiering for returfasen til Europa/Norge. 

Du kan bruke dette regnearket for å beregne hvilken støtte du får. Beløpene skal fylles inn i søknadskjemaet, og du skal ikke sende inn regnearket. Det gis ikke støtte til andre kostnader. 

Du finner en veiledning til hvordan du skal fylle ut søknadskjemaet her 

Beregning av støtte for innkommende HFSP-kandidater 

Vi gir et tilskudd til den finansieringen som vertsinstitusjonen mottar fra HFSP, slik at samlet finansiering er sammenlignbart med det en vertsinstitusjon mottar for et MSCA Postdoktor stipend.   Tilskuddet er satt til 1/3 av Forskningsrådets sats for forskere i UH-sektoren per år.    

Orientering til MSCA 

Europakommisjonen krever at all eventuell toppfinansiering omtales i "Grant Agreement" mellom forsker/vertsinstitusjon og Europakommisjonen/Research Executive Agency (REA). 

Dette må du selv ta opp med vertsinstitusjonen på et tidligst mulig tidspunkt. 

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av

Rapportering og utbetaling av støtte 

Støtten til utgående stipendiater utbetales månedlig. 

Støtten til innkommende HFSP-kandidater utbetales årlig til den norske vertsinstitusjonen. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonalisering

Mobilitet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dette er en utlysning med løpende frist, noe som betyr at du/dere kun kan sende inn søknaden én gang. Trykk derfor ikke på "send inn"-knappen før søknaden er helt ferdig og klar til å sendes inn. 

Hvis du er en utgående stipendiat så finner du en veiledning til hvordan du skal fylle ut søknadskjemaet her (på engelsk). 

Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk. 

Alle vedleggene skal være i PDF-format. 

Obligatoriske vedlegg for utgående MSCA Postdoctoral Fellowship 

 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. I CV-en må du beskrive tydelig hva du har gjort de siste åtte årene, slik at det går klart frem om du har tilbrakt minst fem år av de siste åtte årene i Norge når du sender oss søknad om toppfinansiering. 
 • ph.d. vitnemål fra norsk institusjon 
 • prosjektbeskrivelse: B-delen av søknaden til MSCA Postdoctoral Fellowship 
 • bekreftelse på innvilget prosjekt fra Research Executive Agency (REA) (annet) 

Obligatoriske vedlegg for utgående HFSP Postdoctoral Fellowship 

 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. I CV-en må du beskrive tydelig hva du har gjort de siste åtte årene, slik at det går klart frem om du har tilbrakt minst fem år av de siste åtte årene i Norge når du sender oss søknad om toppfinansiering. 
 • ph.d.-vitnemål fra norsk forskningsorganisasjon 
 • prosjektbeskrivelse: en PDF-versjon av "full proposal" som er sendt til HFSP, men uten kopier av publikasjoner 
 • bekreftelse på innvilget prosjekt fra Human Frontier Science Program (HFSP) (annet) 

Obligatoriske vedlegg for utgående MSCA Doctoral Network-stipendiater 

 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. I CV-en må du beskrive tydelig hva du har gjort de siste åtte årene, slik at det går klart frem om du har tilbrakt minst fem år av de siste åtte årene i Norge når du sender oss søknad om toppfinansiering. 
 • mastergradvitnemål fra norsk forskningsorganisasjon 
 • prosjektbeskrivelse: beskriv DN-prosjektet og det delprosjektet du skal utføre på maksimum tre sider, bruk malen som du kan laste ned nederst i utlysningen 
 • bekreftelse på innvilget prosjekt fra vertsinstitusjonen din (annet) 

Obligatoriske vedlegg for utgående MSCA COFUND postdoktorprogram 

 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. I CV-en må du beskrive tydelig hva du har gjort de siste åtte årene, slik at det går klart frem om du har tilbrakt minst fem år av de siste åtte årene i Norge når du sender oss søknad om toppfinansiering.
 • ph.d. vitnemål fra norsk institusjon 
 • prosjektbeskrivelse: Beskriv prosjektet du skal utføre på maksimum tre sider, bruk malen som du kan laste ned nederst i utlysningen
 • bekreftelse på innvilget prosjekt fra vertsinstitusjonen din (annet)  

Obligatoriske vedlegg for utgående MSCA COFUND doktorgradprogram 

 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. I CV-en må du beskrive tydelig hva du har gjort de siste åtte årene, slik at det går klart frem om du har tilbrakt minst fem år av de siste åtte årene i Norge når du sender oss søknad om toppfinansiering.
 • Mastergrad-vitnemål fra norsk institusjon 
 • prosjektbeskrivelse: Beskriv prosjektet du skal utføre på maksimum tre sider, bruk malen som du kan laste ned nederst i utlysningen 
 • bekreftelse på innvilget prosjekt fra vertsinstitusjonen din (annet) 

Obligatoriske vedlegg for norske vertsinstitusjoner som får innkommende HFSP Postdoctoral Fellowship 

 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som dere kan laste ned nederst på siden. 
 • prosjektbeskrivelse: en pdf-versjon av "full proposal" som er sendt til HFSP, men uten kopier av publikasjoner 
 • bekreftelse på innvilget prosjekt fra Human Frontier Science Program (HFSP) (annet) 

MERK: Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden.  

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og om prosjektleder oppfyller kravene.

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles fortløpende av Forskningsrådets administrasjon. Du vil normalt på svar i løpet av fire uker.

Opprett søknad

Søknader til Toppfinansiering av MSCA- og HFSP-stipendiater lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 08.48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.