Forskningssenter for klinisk behandling

Planlagt

NB! Du må ha levert obligatorisk skisse for å kunne sende inn fullstendig søknad om midler til Forskningssenter for klinisk behandling.

Formål

Et forskningssenter er en konsentrert og langsiktig satsing for å styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer eller for å bygge opp forskningsmiljøer på strategisk viktige områder.

Det overordnede formålet med Forskningssentre for klinisk behandling er å etablere kliniske forskningsmiljøer som gjennom fremragende forskning bidrar til å bedre behandlingen av norske pasienter.

Viktige datoer

06 jan 2021

Frist for å sende inn obligatorisk skisse

31 mar 2021

Åpen for søknad

12 mai 2021

Søknadsfrist

01 jan 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01 apr 2022

Seneste tillatte prosjektstart

31 mar 2030

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Du må ha levert obligatorisk skisse til fristen 06.01.2021 for å kunne sende inn fullstendig søknad om midler til Forskningssenter for klinisk behandling (FKB).

Forskningsrådet sikter på å starte opp to–tre nye forskningssentre for klinisk behandling i 2022. 

Du må sette deg godt inn i grunnlaget for utlysningen ved å lese disse dokumentene:

Forskningssenter for klinisk behandling (FKB) har noen unntak fra kravene og retningslinjene over, disse er:

 • punkt 2.4.: FKB har krav om å ha med brukerpartnere, men ikke et minimumskrav på antall. FKB har krav om at sluttbruker må representert i senteret.
 • punkt 3.2.: For FKB er det ikke et krav at brukerpartnerne skal ha flertall i senterets styre eller at styrets leder representere en av brukerpartnerne. Vi krever at styret må ha representasjon fra sluttbruker.
 • punkt 4.5.: FKB krever ikke at all egenfinansiering må komme fra brukerpartnerne.

Vi hadde et søkerwebinar om utlysningen i november, opptak og mer informasjon fra denne finner du her. Se også selve presentasjonen fra søkerwebinaret.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk (kommer snart). Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

 • Bare søkere som har sendt inn obligatorisk skisse til fristen 06.01.2021, kan søke. Søknader som ikke er basert på en slik skisse, vil bli avvist.
 • Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører, med tilgang til pasienter kan søke.
 • Flere forskningsorganisasjoner kan være med som forskningspartnere.
 • Senteret må ha brukerpartnere i form av aktører utenfor forskingssektoren, f.eks. innenfor næringsliv, offentlige virksomheter eller frivillige organisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig.

Krav til prosjektleder
Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert av et ekspertpanel. Erfaring fra å lede store, komplekse prosjekter, må dokumenteres.

Krav til samarbeidspartnere

 • Forskningsorganisasjoner, relevante brukerpartnere i norsk offentlig sektor og/eller næringsliv og sivilsamfunnet kan være samarbeidspartnere.
 • Senteret skal involvere pasienter og/eller pasientorganisasjoner som brukere.
 • Søknaden skal være forankret hos alle samarbeidspartnerne.
 • Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging og oppfølging av prosjektet (eller forskningen) og i spredning av resultater fra senteret. Samarbeidspartnere skal sikre at ny kunnskap tas i bruk.

Senteret kan ha utenlandske partnere. Det må dokumenteres hvordan disse vil bidra til å at senterets mål blir nådd.

Hva kan du søke om støtte til?

Vi viser til Forskningsrådets nettsider for hvordan sette opp et budsjett.

Dere kan søke om støtte til:

 • Personal- og indirekte kostnader: Lønn og indirekte kostnader til vitenskapelig personell, rekrutteringsstillinger (PhD- og postdoktorstillinger) og støttepersonell som senteret har behov for (lege, sykepleier, studiekoordinator, bioingeniør og annet teknisk personell evt. andre)
 • Innkjøp av FoU-tjenester: Innkjøp fra FoU-partnere som senteret har avtale med, men som ikke er samarbeidspartnere.
 • Utstyr: Kostnader knyttet til bruk av infrastruktur, inkludert avskrivningskostnader på institusjonens egne investeringer i forskningsinfrastruktur, jf. Forskningsrådets generelle retningslinjer for dette.
 • Andre driftskostnader: 
  • Andre driftskostnader knyttet til formidling, reiser og arrangementer.
  • Støtteaktiviteter f.eks. innkjøp av tjenester som radiologi, patologi og farmasøytiske tjenester.
  • Kostnader forbundet med lagring og sporing av humant biologisk materiale (etablering og drift av forskningsbiobank).
  • Kostnader knyttet til monitorering, datahåndtering, statistikk inkl. bruk av registerverktøy for innsamling og lagring av data

Omfang av støtte

 • Dere kan søke om maksimalt 160 millioner kroner fordelt over en åtteårsperiode. Finansieringen for de siste tre årene vil avhenge av utfallet av midtveisevalueringen av senteret.
 • Senteret kan søke Forskningsrådet om 12-20 millioner kroner per år.
 • Forskningsrådet kan dekke inntil 50 prosent av senterets kostnader. Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere må til sammen dekke minst 50 prosent av senterets totale kostnader.
 • Dere kan søke om støtte til å dekke de faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Du finner detaljert og viktig informasjon på Forskningsrådets nettsider om hva budsjettet skal inneholde.
 • Det tildeles ikke statsstøtte gjennom senterordningene.
 • Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater må dekkes innenfor rammen av prosjektet. FKB omfattes dermed ikke av Forskningsrådets utlysning for støtte til utenlandsopphold.

Forutsetninger for støtte
Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at Forskningsrådets finansiering kun skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. 

Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom den økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteten til forskningsorganisasjonene er på plass. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte ved å få rettigheter til prosjektresultater til gunstige betingelser.

Det forutsettes at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i statsstøtteregelverket:

Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid.

Om medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker
For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker, har Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som blir genererte i prosjektet. Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Helse

Det overordnede målet for utlysningen er å etablere kliniske forskningsmiljø som gjennom fremragende forskning bidrar til å bedre behandlingen av norske pasienter. For mer utfyllende informasjon, se Informasjon til søkerne av Forskningssentre for klinisk behandling (lenke til dokumentet finner du under Om utlysningen over).

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Krav til prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 15 sider. Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal som du finner nederst i utlysningen.
 • CV for prosjektleder (senterleder) og for de mest sentrale personene/arbeidspakkelederne i prosjektet, hver på maksimalt 4 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen. 
 • Intensjonserklæring fra vertsinstitusjonen
 • Intensjonserklæring fra alle registrerte samarbeidspartnere.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg
Forslag på inntil fem fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknadene vil bli vurdert ut fra de tre hovedkriteriene forskningskvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. Forskningsrådet vil videre vurdere søknadenes relevans opp mot krav og føringer i utlysningen.

Forskningskvalitet | FS

I hvilken grad senteret er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vurder vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad senteret har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på senterets FoU-aktiviteter
• Vurder kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad senteret tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad senteret forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FS

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad senterets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad senterets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og senterets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad senteret beskriver virkninger og effekter som utgjør en merverdi ved å organisere en stor forskningssatsing som et forskningssenter.
• I hvilken grad senterets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Vurder kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk senterets resultater.

Gjennomføring | FS

Kvalitet på prosjektleder(senterleder) og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder (senterleder) har relevant kompetanse og erfaring og er kvalifisert til å lede en satsing på denne størrelsen.
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre sentersatsingen på en effektiv måte.

Kvaliteten på senterets organisering og ledelse
• I hvilken grad senteret vil bli organisert på en effektiv måte, herunder om ressursene allokert til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med senterets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i senteret er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i senteret er organisert på en egnet måte, herunder risikostyring og innovasjonsledelse.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av senteret.

Kvaliteten og graden på internasjonalt samarbeid
• I hvilken grad omfanget av og kvaliteten på de internasjonale samarbeidsaktivitetene er i tråd med senterets mål.

Kjønnsbalanse i senterets prosjektgruppe
• Dersom det er dårlig kjønnsbalanse i senterets ledergruppe (senterleder og forskningslederne), i hvilken grad er planene for å støtte utviklingen av forskertalenter av det underrepresenterte kjønn mot kvalifisering til stillinger på seniornivå hensiktsmessig?

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Forskningsrådet vil også vurdere søknadenes relevans opp mot føringer i utlysningen og vil vektlegge at søknaden

 • er i tråd med de primære formål til et Forskningssenter for klinisk behandling
 • inkluderer bruk av eksisterende helse- og persondata
 • inkluderer ikke-universitetssykehus der det er relevant
 • har tydelige planer for hvordan pasienter i hele Norge skal kunne inkluderes i studiene
 • har tydelige planer for hvordan senteret skal profilere seg nasjonalt og internasjonalt, både med tanke på ytterligere ekstern finansiering og med tanke på deltagelse i internasjonale studier
 • tydeliggjør senterets merverdi, herunder viser hvordan det er komplementert til eller bygger på andre etablerte sentre eller andre større satsinger

Forskningsrådet vil, under ellers like vilkår, prioritere søknader med kvinnelige senterledere og sentre med god kvinnerepresentasjon i ledende posisjoner.

Behandlingsprosedyre

Når søknadene er mottatt, vil Forskningsrådet gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist.

Hver søknad vil bli behandlet i et panel bestående av minst tre internasjonale fageksperter fra land utenfor Norge tilpasset søknadenes tematiske bredde. Ekspertpanelet (ett ekspertpanel per søknad) gjør sine vurderinger av kriteriene forskningskvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring og gir en omforent karakter for hver av disse kriteriene.

Etter panelbehandlingen gjør Forskningsrådet en vurdering av søknadens relevans. Kun søknader med karakteren 5 og bedre fra ekspertpanelet, vil bli relevansvurdert.

Relevansvurderingen og ekspertpanelets vurderinger inngår i søknadens hovedkarakter. Hovedkarakteren er et beregnet gjennomsnitt av de fire kriteriene uten vekting.

En komité bestående av internasjonale vitenskapelig eksperter og brukerrepresentanter vil så rangere søknadene basert på hovedkarakteren og egen vurdering. Søker, ved foreslått senterleder, må være forberedt på å bli innkalt til intervju i forbindelse med komiteens møte. Forskningen i sentre som er aktuelle for finansiering, må ligge på et høyt internasjonalt nivå og være rettet mot bedre pasientbehandling og nytteverdi for pasienter.

Porteføljestyret for Helse vil fatte vedtaket om tildeling.