Forskningssenter for klinisk behandling

Planlagt
Denne utlysningsteksten er foreløpig og vil bli komplett i løpet av oktober 2020.

NB! Du må ha levert obligatorisk skisse for å kunne sende inn fullstendig søknad om midler til Forskningssenter for klinisk behandling.

Formål

Et forskningssenter er en konsentrert og langsiktig satsing for å styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer eller for å bygge opp forskningsmiljøer på strategisk viktige områder.

Det overordnede formålet med Forskningssentre for klinisk behandling er å etablere kliniske forskningsmiljøer som gjennom fremragende forskning bidrar til å bedre behandlingen av norske pasienter.

Viktige datoer

06 jan 2021

Frist for å sende inn obligatorisk skisse

31 mar 2021

Åpen for søknad

12 mai 2021

Søknadsfrist

01 jan 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01 apr 2022

Seneste tillatte prosjektstart

31 mar 2030

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Du må ha levert obligatorisk skisse til fristen 06.01.2021 for å kunne sende inn fullstendig søknad om midler til Forskningssenter for klinisk behandling (FKB).

Forskningsrådet sikter på å starte opp to–tre nye forskningssentre for klinisk behandling i 2021. Vi forventer å kunne tildele en årlig bevilgning til nye sentre på inntil 40 millioner kroner. Vi er også i dialog med andre finansiører for muligheten til å kunne øke denne rammen. Mer informasjon kommer her så snart dette er avklart.

Du må sette deg godt inn i grunnlaget for utlysningen ved å lese disse dokumentene:

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk (kommer snart). Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

 • Bare søkere som har sendt inn obligatorisk skisse til fristen 06.01.2021, kan søke. Søknader som ikke er basert på en slik skisse, vil bli avvist.
 • Godkjente norske forskningsorganisasjoner med tilgang til pasienter i forpliktende samarbeid med relevante aktører, kan søke.
 • Flere forskningsorganisasjoner kan være med som forskningspartnere.
 • Senteret må ha brukerpartnere i form av aktører utenfor forskingssektoren, f.eks. innenfor næringsliv, offentlige virksomheter eller frivillige organisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig.

Krav til prosjektleder
Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert av et ekspertpanel. Erfaring fra å lede store, komplekse prosjekter, må dokumenteres.

Krav til samarbeidspartnere

 • Senteret skal gjennomføres av én eller flere forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i norsk samfunnsliv og/eller næringsliv og andre sektorer (brukerpartnere).
 • Senteret skal som et minimum ha brukerinvolvering i form av pasienter og/eller pasientorganisasjoner.
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne.
 • Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra senteret og sikre at ny kunnskap tas i bruk.
 • Senteret kan ha en eller flere finansierende samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner (brukerpartnere).

Senteret kan ha utenlandske partnere. Det må dokumenteres hvordan disse vil bidra til å at senterets mål blir nådd.

Hva kan du søke om støtte til?

Omfang av støtte

 • Du kan søke om maksimalt 160 millioner kroner fordelt over en åtteårsperiode. Finansieringen for de siste tre årene vil avhenge av utfallet av midtveisevalueringen av senteret.
 • Forskningsrådet forventer at vertsinstitusjonen og/eller dennes samarbeidspartnere (andre forskningsorganisasjoner og brukerpartnere) selv bidrar med finansiering og dermed synliggjør strategisk forankring og engasjement. Denne forventningen blir nærmere avklart og beskrevet innen utlysningen gjøres aktiv.
 • Det tildeles ikke statsstøtte gjennom senterordningene.
 • Du kan søke om støtte til å dekke de faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Du finner detaljert og viktig informasjon på Forskningsrådets nettsider om hva budsjettet skal inneholde.
 • Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater må dekkes innenfor rammen av prosjektet. FKB omfattes dermed ikke av Forskningsrådets utlysning for støtte til utenlandsopphold.

Forutsetninger for støtte
Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at Forskningsrådets finansiering kun skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Dette er sikret gjennom et krav om at forskningsprosjektene skal gjennomføres i faktisk samarbeid mellom forskningsorganisasjonene og samarbeidspartnerne.

Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom den økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteten til forskningsorganisasjonene er på plass. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte ved å få rettigheter til prosjektresultater til gunstige betingelser.

Det forutsettes at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i statsstøtteregelverket:

Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid.

Om medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker
For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker stiller Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Det overordnede målet for utlysningen er å etablere kliniske forskningsmiljø som gjennom fremragende forskning bidrar til å bedre behandlingen av norske pasienter.

For mer utfyllende informasjon, se Informasjon til søkerne av Forskningssentre for klinisk behandling (lenke under Om utlysningen over).

Helse

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Det kan maksimalt sendes inn CV-er
 • Krav til prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 15 sider. Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal som du finner nederst i utlysningen.
 • CV for prosjektleder (senterleder) og for de mest sentrale personene/arbeidspakkelederne i prosjektet, hver på maksimalt 4 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen. Det kan maksimalt sendes inn CV-er.
 • Intensjonserklæring fra vertsinstitusjonen
 • Intensjonserklæring fra alle registrerte samarbeidspartnere.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg
Forslag på inntil fem fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Ved utvelgelsen av sentre legges det vekt på søknadens relevans opp mot tematiske føringer i utlysningen. Den vitenskapelige kvaliteten i forskningen må ligge på et høyt internasjonalt nivå, og forskningen må være rettet mot bedre pasientbehandling og nytteverdi for pasienter. Et høyt potensiale for innovasjon og bærekraftig næringsutvikling, vil vi vurdere som svært positivt.

Forskningsrådet benytter de tre hovedkriteriene forskningskvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. Forskningsrådet vil videre vurdere søknadenes relevans opp mot krav og føringer i utlysningen, herunder senterets nasjonale bidrag og profil, forankringen i vertsinstitusjonens egne faglige strategier og hvordan senteret bygger på eller er komplementært i forhold til andre etablerte sentre eller andre større satsinger.

Forskningsrådet vil videre vurdere søknadenes relevans opp mot krav og føringer i utlysningen: 

 • senterets nasjonale bidrag og profil
 • dokumentert behov innenfor senterets temaområde
 • forankring i vertsinstitusjonens egne faglige strategier
 • hvordan senteret bygger på eller er komplementært i forhold til andre etablerte sentre eller andre større satsinger
 • merverdi ved senteretableringen

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring

Kvalitet på prosjektleder(senterleder) og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder (senterleder) har relevant kompetanse og erfaring og er kvalifisert til å lede en satsing på denne størrelsen.
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre sentersatsingen på en effektiv måte.

Kvaliteten på senterets organisering og ledelse
• I hvilken grad senteret vil bli organisert på en effektiv måte, herunder om ressursene allokert til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med senterets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i senteret er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i senteret er organisert på en egnet måte, herunder risikostyring og innovasjonsledelse.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av senteret.

Kvaliteten og graden på internasjonalt samarbeid
• I hvilken grad omfanget av og kvaliteten på de internasjonale samarbeidsaktivitetene er i tråd med senterets mål.

Kjønnsbalanse i senterets prosjektgruppe
• Dersom det er dårlig kjønnsbalanse i senterets ledergruppe (senterleder og forskningslederne), er planene for å støtte utviklingen av forskertalenter av det underrepresenterte kjønn mot kvalifisering til stillinger på seniornivå hensiktsmessig?

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Forskningsrådet vil, under ellers like vilkår, prioritere søknader med kvinnelige senterledere og sentre med god kvinnerepresentasjon i ledende posisjoner.

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon kommer snart.