Formål

AURORA skal bidra til å etablere og utvide kontakten mellom norske forskningsorganisasjoner og tilsvarende organisasjoner i Frankrike. Formålet er å styrke det europeiske forskningssamarbeidet under Horisont Europa. Forskere fra Norge kan få støtte til korte opphold i Frankrike for å starte opp og utvikle felles nye forskningsprosjekter.

Viktige datoer

04. aug 2021

Åpen for søknad

15. sep 2021

Søknadsfrist

01. jan 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

31. des 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Utlysningen har som mål å bidra til økt forskermobilitet mellom Norge og Frankrike.

AURORA – Samarbeid med Frankrike

Budsjettet for 2022 er på 800 000 kroner. Prosjekter kan gå over to fortløpende kalenderår. Maksimalt søknadsbeløp per prosjekt er 100 000 kroner.

Finansieringen av AURORA-prosjekter skjer med midler fra både Norge og Frankrike. Søknader må være sendt inn i begge land for å bli behandlet. Vi anbefaler derfor norske søkere å forsikre seg om at den franske prosjektlederen sender inn søknad om opphold i Norge til den franske administrasjonen av AURORA-programmet, Campus France. Programme Aurora 2022 - Campus France

Søknadsfristen i Frankrike er den samme som i Norge, 15. september 2021.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i samarbeid med forskningsorganisasjoner i Frankrike kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner

Normalt vil en forskergruppe på 2–4 personer stå bak søknaden om korttidsopphold i Frankrike. Det er en forutsetning at yngre forskere (inkludert ph.d.-kandidater og postdoktorander) deltar i reisevirksomheten.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Krav til prosjektleder

Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til reise og opphold i Frankrike. Lønnskostnader og kjøp av utstyr dekkes ikke.

Følgende gjelder når dere søker om støtte:

 • Dere kan søke om støtte for to–fire personer i søknaden. Maksimalt støttebeløp per person per kalenderår er 20 000 kroner. Maksimalt støttebeløp er 100 000 kroner per aktør (søknad).
 • Forskningsrådet kan dekke inntil 100 prosent av godkjente kostnader. Forskningsrådet utbetaler støtten etterskuddsvis på bakgrunn av rapportering av dokumenterte utgifter.
 • Dere kan søke om å få dekket reisestøtte og faktiske kostnader knyttet til hotellopphold og diett etter statens satser i utlandet. Satsene per døgn kan bli redusert hvis dere søker om støtte til et lengre opphold eller for flere enn fire prosjektdeltakere.

Forutsetning for tildeling av støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Forskningsartikler og forskningsdata

Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.  

Forskningsdata skal gjøres tilgjengelig i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). For prosjekter som håndterer data skal den prosjektansvarlige organisasjonen utarbeide en datahåndteringsplan i forbindelse med revidert søknad. 

Den prosjektansvarlige organisasjonen avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis på grunnlag av årlig statusrapport eller sluttrapport når prosjektet er avsluttet. Du får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Ordningen er åpen for alle fagområder og disipliner. Vi oppfordrer særlig vitenskapelig ansatte/forskergrupper innenfor humaniora og samfunnsvitenskapelige fag om å søke.

Internasjonalisering

Mobilitet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks fem sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder og for alle prosjektdeltakere i Norge etter fastlagt mal, se nederst i utlysningen.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknaden vurderes først faglig i Frankrike, og deretter administrativt i Forskningsrådet i samråd med våre samarbeidspartnere i Frankrike.

I vurderingen vektlegger vi:

 • at utvekslingen bidrar til at det opprettes nytt samarbeid mellom søkerinstitusjonene i de to landene
 • at yngre forskere deltar i prosjektet
 • at kjønnsbalansen er ivaretatt. I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil vi prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder.
 • at det er gjort rede for planer om eventuelle fremtidig europeiske samarbeidsprosjekter, spesielt i regi av Horisont Europa
 • om søker eller prosjektet har mottatt støtte fra AURORA de siste to årene (2010, 2021). I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter som ikke har mottatt støtte de siste to årene bli prioritert.

Behandlingsprosedyre

Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori
 • søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen
 • søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen
 • budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til
 • søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt
 • de etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal
 • beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen

Søker må svare på alle punktene i malen for prosjektbeskrivelse. Spørsmålene bør være besvart så konkret og spesifikt som mulig

Besluttende organ

Vedtak om støtte fattes av en norsk-fransk komité som består av representanter fra Forskningsrådet, Den franske ambassade i Norge og Det franske departementet for forskning, innovasjon og høyere utdanning. Som norske søkere, har dere ikke klageadgang i henhold til Forskningsrådets normale retningslinjer på vedtaket som fattes, og dere vil heller ikke få direkte tilgang til vurderingen som er gjort av søknaden.

Forventet svar på søknaden er desember 2021.