Midler til forskningsopphold i Norge for gjesteforskere

Formål

Formålet med forskningsopphold i Norge for gjesteforskere er å legge til rette for mer internasjonalt samarbeid.

Om utlysningen

Utlysningen av midler til gjesteforskeropphold gjelder opphold ved en norsk forskningsorganisasjon for en utenlandsk forsker. Utlysningen har løpende søknadsfrist, dvs. at du kan sende inn søknad gjennom hele året, og vi vil behandle søknadene fortløpende.

Oppholdet skal ha en varighet på minimum 1 måned og maksimum 12 måneder.

Dette er en felles utlysning for flere av Forskningsrådets aktiviteter. Det er kun mulig å sende søknad til de aktivitetene/programmene som står oppført i utlysningen. Det kan være spesielle krav og føringer for noen aktiviteter, så du må gjøre deg kjent med hva som gjelder for den aktiviteten du søker støtte fra. Se under "Aktuelle temaer" lenger ned i utlysningen.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke. Eventuelle unntak fra dette finner du lenger ned i utlysningen i teksten til den aktiviteten du søker støtte fra.

Utlysningen gjelder kun for utenlandske forskere som skal ha et opphold i Norge.

Hvem kan delta i prosjektet?

Utlysningen gjelder for søknader om gjesteforskeropphold for navngitt forsker. For krav til prosjektleder, se eventuelle krav lenger ned i utlysningen for den aktiviteten du søker støtte fra.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Du kan søke om midler til gjesteforskeropphold for 1-12 måneder.
 • Du kan kun søke om satsen for gjesteforskeropphold og dekning av reisekostnader (rimeligste måte).
Opprett søknad

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Alle temaene under er aktuelle for utlysingen. Innenfor noen temaer er det krav og føringer som vektlegges spesielt. I søknadsskjema må du velge det tema som aktiviteten du søker om støtte fra er listet under.

Energi, transport og lavutslipp

I denne utlysningen gjelder dette temaområdet støtte til prosjekter som allerede har støtte fra ENERGIX-programmet.

Miljøvennlig energi

1,5 millioner fra ENERGIX

Hav

I denne utlysningen er dette temaområdet rettet mot alle delområder i HAVBRUK og MARINFORSK sine programplaner.

Havbruk, Fiskeri, Mat - Blå sektor, Marin, Havteknologi

1 million fra HAVBRUK

1 million fra MARINFORSK

Helse

I denne utlysningen gjelder dette temaområdet støtte til prosjekter som allerede har støtte fra HELSEVEL-programmet.

2 millioner fra HELSEVEL

Klima- og polarforskning

I denne utlysningen er dette temaområdet rettet mot alle delområder i programplanene til KLIMAFORSK og POLARPROG.

Klima, Polar

1 million fra KLIMAFORSK

Inntil 2 millioner fra POLARPROG

Muliggjørende teknologier

I denne utlysningen gjelder dette temaområdet støtte til prosjekter som allerede har støtte fra IKTPLUSS og NANO2021.

IKT forskningsområde, Nanoteknologi/avanserte materialer

1 million fra IKTPLUSS

0,8 millioner fra NANO2021

Utdanning og kompetanse

I denne utlysningen gjelder dette temaområdet støtte til prosjekter som allerede har støtte fra FINNUT-programmet.

Utdanning

3 millioner fra FINNUT

Velferd, kultur og samfunn

I denne utlysningen gjelder dette temaområdet støtte til forskerprosjekter som allerede har midler fra SAMKUL-programmet og prosjekter som har midler fra VAM-programmet.

Samfunnets kulturelle grunnlag, Kultur, språk og mangfold, Kultur og natur, Vitenskap og samfunn, Kunst og kultur, Arbeidsliv, Arbeidsmarked, Levekår og befolkningsutvikling, Familie og oppvekst, Migrasjon, innvandring og integrering, Velferdssamfunnets tjenester og organisering, Inntektssikring, Velferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutning

Husk å merke av i søknadsskjemaet hvilke av undertemaene over som er mest relevante for søknaden.

1 million fra SAMKUL

1,5 millioner fra VAM

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

For utlysninger med løpende søknadsfrist er det ikke mulig å sende inn en søknad flere ganger. Gjør derfor søknaden helt ferdig før du sender den inn.

Generelle krav

 • Navnet på forskeren som det søkes om støtte til gjesteforskeropphold for skal oppgis i søknaden
 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format
 • Den norske forskningsorganisasjonen skal stå som prosjektansvarlig (for eventuelle unntak se tekst som gjelder den aktiviteten du søker om støtte fra)

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse med en faglig begrunnelse og plan for oppholdet i riktig mal, se nederst i utlysningen
 • CV for gjesteforskeren i riktig mal, se nederst i utlysningen
 • Forpliktende brev fra utenlandsk institusjon og norsk vertsinstitusjon

Du finner vedleggsmalene nederst i utlysningen.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert ovenfor.

Vurderingskriterier

For denne ordningen brukes kriterier for administrativ vurdering.

Behandlingsprosedyre

Forskningsrådet behandler søknaden administrativt og vil normalt innvilge søknaden dersom de formelle kravene i utlysningen er oppfylt. Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes om midler til
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen

Søker må svare på alle punktene i malen for prosjektbeskrivelse. Spørsmålene bør være besvart så konkret og spesifikt som mulig.

Du kan forvente svar på søknaden innen en måned etter at søknaden er mottatt i Forskningsrådet.