Gjennomført

Midler til forskningsopphold i Norge for gjesteforskere

Siste oppdateringer

21. okt. 2022

Alle midlene fra POLARPROG er nå fordelt for 2022.

13. jun. 2022

Alle midlene fra KLIMAFORSK er nå fordelt for 2022.

9. jun. 2022

Alle midlene fra MARINFORSK er nå fordelt for 2022.

Formål

Formålet med forskningsopphold i Norge for gjesteforskere er å legge til rette for mer internasjonalt samarbeid.

Om utlysningen

Utlysningen gjelder opphold ved en norsk forskningsorganisasjon for en utenlandsk forsker som er ansatt ved en institusjon utenfor Norge. Det er den norske vertsinstitusjonen som må være søker og prosjekteier.

Utlysningen har løpende søknadsfrist, dvs. at du kan sende inn søknad gjennom hele året, og vi vil behandle søknadene fortløpende.

Søknader til utlysninger med løpende søknadsfrist kan kun sendes inn én gang, så sørg for at du har gjort søknaden helt klar før du trykker på send-knappen.

Oppholdet skal ha en varighet på minimum 1 måned og maksimum 12 måneder.

Dette er en fellesutlysning for flere av Forskningsrådets aktiviteter. Det er kun mulig å sende søknad til de aktivitetene/programmene som står oppført i utlysningen. Det kan være spesielle krav og føringer for noen aktiviteter, så du må gjøre deg kjent med hva som gjelder for den aktiviteten du søker støtte fra. Se under "Aktuelle temaer" lenger ned i utlysningen.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Det er den norske vertsinstitusjonen som skal stå som søker. Som regel er dette godkjente norske forskningsorganisasjoner. Eventuelle unntak finner du lenger ned i utlysningen i teksten til den aktiviteten/det tema du søker støtte fra.

Hvem kan delta i prosjektet?

Støtte til gjesteforskeropphold gjelder for navngitt forsker som er ansatt ved en utenlandsk forskningsinstitusjon. Gjesteforskeren må ha godkjent doktorgrad eller tilsvarende før søknaden sendes inn.

For krav til prosjektleder, se eventuelle krav lenger ned i utlysningen for den aktiviteten/det tema du søker støtte fra.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Den norske vertsinstitusjonen kan søke om midler til gjesteforskeropphold for 1-12 måneder.
 • Vi dekker opphold innenfor satsene for gjesteforskeropphold og reisekostnader (rimeligste måte)
 • Søknaden må sendes senest 6 uker før oppholdet starter.
 • Oppholdet må påbegynnes senest i løpet av kalenderåret etter at søknaden er sendt. Det vil si at for søknader som sendes i 2021, må oppholdet senest starte i 2022.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Alle temaene under er aktuelle for utlysingen. Innenfor noen temaer er det krav og føringer som vektlegges spesielt. I søknadsskjema må du velge det tema som aktiviteten du søker om støtte fra er listet under.

Energi, transport og lavutslipp

I denne utlysningen gjelder dette temaområdet støtte til prosjekter som allerede har støtte fra ENERGIX-programmet.

Miljøvennlig energi

Hav

I denne utlysningen er dette temaområdet rettet mot alle delområder i HAVBRUKs programplan.

HavbrukMat - Blå sektorHavteknologi

Helse

I denne utlysningen gjelder dette temaområdet støtte til prosjekter som allerede har støtte fra HELSEVEL-programmet.

Muliggjørende teknologier

I denne utlysningen gjelder dette temaområdet støtte til prosjekter som allerede har støtte fra IKTPLUSS og NANO2021.

IKT forskningsområdeNanoteknologi/avanserte materialer

Utdanning og kompetanse

I denne utlysningen gjelder dette temaområdet støtte til prosjekter som allerede har støtte fra FINNUT-programmet.

Utdanning

Velferd, kultur og samfunn

I denne utlysningen gjelder dette temaområdet støtte til forskerprosjekter som allerede har midler fra SAMKUL-programmet og prosjekter som har midler fra VAM-programmet.

Samfunnets kulturelle grunnlagKultur, språk og mangfoldKultur og naturVitenskap og samfunnKunst og kulturArbeidslivArbeidsmarkedLevekår og befolkningsutviklingFamilie og oppvekstMigrasjon, innvandring og integreringVelferdssamfunnets tjenester og organiseringInntektssikringVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutning

Husk å merke av i søknadsskjemaet hvilke av undertemaene over som er mest relevante for søknaden.

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

For utlysninger med løpende søknadsfrist er det ikke mulig å sende inn en søknad flere ganger. Gjør derfor søknaden helt ferdig før du sender den inn.

Generelle krav

 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedlegg må være skrevet på norsk eller engelsk.
 • Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse med en faglig begrunnelse og plan for oppholdet i riktig mal, se nederst i utlysningen
 • CV for gjesteforskeren i riktig mal, se nederst i utlysningen
 • Forpliktende brev fra utenlandsk institusjon og norsk vertsinstitusjon

Du finner vedleggsmalene nederst i utlysningen.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert ovenfor.

Vurderingskriterier

For denne utlysningen brukes kriterier for administrativ vurdering.

Behandlingsprosedyre

Forskningsrådet behandler søknaden administrativt. Søker kan forvente svar innen 6 uker etter at Forskningsrådet har mottatt søknaden.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.