Gjennomført
Se Resultat

Kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer

Formål

Målet med utlysningen er å fortsette og bygge kompetanse og volum innenfor kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer. Innsatsen skal resultere i at forskningsfronten flyttes, sørge for viktig kompetansebygging og skape nye muligheter for mennesker og samfunn på kortere og lengre sikt.

Om utlysningen

Kunstig intelligens står sentralt i utviklingen av næringsliv, offentlig sektor og samfunn. Samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor er sentralt for å utløse innovasjonspotensialet som ligger i anvendelser av kunstig intelligens. Forskning, deling av data, og involvering av brukere skal få frem prosjekter som gir verdiskaping.

Den tematiske avgrensingen i denne utlysningen går ved kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer. Andre teknologiområder, som for eksempel kommunikasjonsteknologi, faller inn under utlysningens tema bare når de understøtter eller inngår i prosjekter med fokus på kunstig intelligens, robotikk og autonomi.

Det er viktig at de gjennomgripende og transformerende effektene av kunstig intelligens blir forstått og at samfunnsmessige behov, bærekraft og ansvarlighet ivaretas. Utlysningen åpner for tverrfaglige problemstillinger og innsats fra flere fagområder og aktører.

Sammensetningen av partnere i prosjektet vil være avhengig av den utfordringen som prosjektet skal bidra til å løse. Det oppfordres til å utnytte nye og tettere former for samarbeid både mellom aktørene (næringsliv, offentlige virksomheter, brukere) og på tvers av fagområder og fagdisipliner, der det er relevant for å oppnå målene. Dette inkluderer også samarbeid med gode internasjonale forsknings- og innovasjonsmiljøer.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, næringsliv, andre offentlige organisasjoner og/eller private organisasjoner.

Prosjektene skal ha samarbeid mellom forskningsmiljø og aktører innenfor næringsliv og/eller offentlig sektor.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig og samarbeidspartner

Prosjektet skal ha to eller flere samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner. Samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner skal til sammen delta med minst 10 prosent av den totale innsatsen i prosjektet. Dette kan for eksempel være i form av egeninnsats eller utstyr. Forskningsrådet kan dekke omtrent 50 prosent av innsatsen til bedrifter og 100 prosent av innsatsen til offentlig sektor.

Flere detaljer om støttegrader finner du her. Informasjon om blant annet utenlandske partnere finner du her.

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig og alle samarbeidspartnere.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Du finner detaljert og viktig informasjon på Forskningsrådets nettsider om hva budsjettet skal inneholde.

Det er regler for hvor prosentvis mye av innsatsen bedrifter som er samarbeidspartnere kan få i støtte gjennom prosjektet. Mer informasjon om betingelser for tildeling av statsstøtte finner dere her.

Utenlandske bedrifter kan delta som samarbeidspartnere, men de kan ikke få finansiering fra prosjektet.

Prosjektet kan kjøpe tjenester av norske og utenlandske bedrifter på vanlige vilkår. Bedriftene er da underleverandører til prosjektet og ikke samarbeidspartnere.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Muliggjørende teknologier

IKT forskningsområde

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk og alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

  • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
  • CV for prosjektleder og for de mest sentrale personene/arbeidspakkelederne i prosjektet, hver på maksimalt 4 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
  • Intensjonsbrev (LoI) fra alle registrerte samarbeidspartnere. Brevene skal inneholde en begrunnelse for hvorfor prosjektet er viktig for dem og beskrive planlagte bidrag inn i prosjektet.
  • Prosjekter som omfatter doktorgradsutdanning skal inkludere intensjonsbrev (LoI) fra gradsgivende universitet/institusjon som bekrefter stipendiatens tilhørighet.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil ikke bli behandlet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | FP

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskningskvalitet, Virkning og effekter og Gjennomføring (Excellence, Impact og Implementation).

Behandlingsprosedyre

Alle søknader som er innenfor utlysningens tematikk vil bli vurdert av eksterne eksperter. Søknader som er utenfor utlysningens tematikk vil ikke bli vurdert.

Søknader som får hovedkarakter 6 eller 7 vil bli finansiert. Søknader med lavere hovedkarakter blir ikke finansiert.

Søknader som ikke blir finansiert vil få en karantenetid på 6 måneder fra dato for innsending, men vil få muligheten til å søke på nytt etter dette. I karantenetiden kan ingen sende inn en søknad med det samme prosjektforslaget til denne utlysningen.

Behandling av søknaden starter umiddelbart etter at søknaden er sendt inn. Svar på søknaden kan forventes 8-12 uker etter innsending. Ferieavvikling kan gjøre at behandlingstiden blir lengre.

Statsstøtte 

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Støtte under ordningen tildeles i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25. Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert. Utlysningen er godkjent som støtteordning av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse GBER 32/2019/R&D&I. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. april 2024, 15:28 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.