Gjennomført
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt innenfor digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer

Denne utlysningen stenger midnatt 3. august 2022Utlysningen har med noen variasjoner vært åpen for søknader siden 2019. Ny løpende utlysning er planlagt fra 2023, etter at ny porteføljeplan for Muliggjørende teknologier er vedtatt.

Det gjenstående budsjettet vil sannsynligvis ikke dekke alle søknader som oppnår hovedkarakter 6 eller 7. Det vil bli gjennomført randomisert utvelgelse blant søknader med ellers lik kvalitet.

Vi behandler alle søknader som kommer inn innen fristen 3. august. Du kan forvente svar på søknaden i november 2022.

Formål

Målet med utlysingen er å utvikle ny kunnskap innenfor ett eller begge temaene for utlysningen: Digital sikkerhet og/eller Kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer. Det betyr at du i søknaden må vise god kunnskap om forskningsfronten innenfor temaet du velger, og du må også vise hvordan prosjektet vil være med på å flytte forskningsfronten innenfor dette temaet. Det vil ofte ikke være tilstrekkelig å ta i bruk eksisterende kunnskap på nye anvendelsesområder.
 
God kontakt med forskningsfronten ivaretas best gjennom samarbeid med gode forskningsmiljøer innenfor de aktuelle temaene.

Om utlysningen

Dette er en fellesutlysning for prioriterte temaer i Forskningsrådets IKT-satsing der formålet er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å finne løsninger på viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets, offentlig sektor og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Temaene omtales separat under Aktuelle temaområder. Du velger selv det teamet du ønsker å søke på i søknadsskjemaet. Du velger selv det temaet som best passer din søknad, men vi vil vurdere om søknaden også kan være aktuell for andre temaer i utlysningen.

Før du søker må du gjøre deg kjent med veiledningen som vil besvare flere spørsmål relatert til søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Statsstøtte 

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Støtte under ordningen tildeles i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25. Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert. Utlysningen er godkjent som støtteordning av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse GBER xx/2019/R&D&I (riktig referanse kommer snart). 

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, næringsliv, andre offentlige organisasjoner og/eller private organisasjoner.

Prosjektene skal ha samarbeid mellom forskningsmiljø og aktører innenfor næringsliv og/eller offentlig sektor.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig og samarbeidspartnere

Prosjektet skal ha to eller flere norske samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner. Samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner, skal til sammen delta med minst 10 prosent av den totale innsatsen i prosjektet. Dette kan for eksempel være i form av egeninnsats eller utstyr, men ikke kontantbidrag.

Prosjektet skal gjennomføres i faktisk samarbeid mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne. Dette innebærer blant annet at resultatene i prosjektet skal deles. Definisjonen av faktisk samarbeid er følgende:

samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid.

En og samme aktør kan ikke inneha to roller i prosjektet. Det betyr at prosjektansvarlig eller samarbeidspartner i prosjektet ikke samtidig kan være FoU-leverandør (underleverandør) til prosjektet.

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig og alle samarbeidspartnere.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Du finner detaljert og viktig informasjon på Forskningsrådets nettsider om hva budsjettet skal inneholde.

Det er regler for hvor prosentvis mye av innsatsen bedrifter som er samarbeidspartnere kan få i støtte gjennom prosjektet. Forskningsrådet kan dekke omtrent 50 prosent av innsatsen til bedrifter og 100 prosent av innsatsen til offentlige virksomheter. Se mer på informasjonssiden vår om statsstøtte.

Utenlandske bedrifter kan delta som samarbeidspartnere, men de kan ikke få finansiering fra Forskningsrådet.  Mer informasjon om internasjonale samarbeidspartnere finner du på veiledningssiden.

Prosjektet kan kjøpe tjenester av norske og utenlandske bedrifter på vanlige vilkår. Bedriftene er da underleverandører til prosjektet og ikke samarbeidspartnere.

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det allerede foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan midler til forskningsopphold i utlandet inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder også søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet dersom disse planene legges senere i prosjektperioden.

Forutsetninger for støtte
Prosjekter må starte opp innen 6 måneder etter eventuelt godkjent bevilgning.

Forskningsrådets finansiering skal kun skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom den økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteten til forskningsorganisasjonene er på plass.

Eventuell støtte til foretak utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Dersom et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Statsstøtteregelverket setter klare begrensninger i støttegraden til disse foretakene avhengig av foretakets størrelse samt type aktivitet som utføres. Dersom søknaden innvilges vil det bli avkrevd ytterligere informasjon om både prosjektet og samarbeidspartnerne for å sikre at prosjektet opererer i tråd med regelverket.

Dersom prosjektet blir tildelt midler skal prosjektansvarlig etablere samarbeidsavtaler med alle samarbeidspartnerne i prosjektet, både norske og utenlandske. Samarbeidsavtalene skal regulere gjensidige rettigheter og plikter og sikre forskningens integritet og uavhengighet. Samarbeidsavtalen skal sikre at ingen samarbeidende foretak mottar indirekte støtte fra forskningsorganisasjonen som er prosjektansvarlig eller samarbeidspartner. Samarbeidsavtalen skal derfor inneholde vilkår som sikrer at ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI pkt. 28 er overholdt.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Dersom søknaden innvilges er det krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansieringen av disse.

Fra 01.01.2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Denne må være på plass innen kontraktsinngåelse for prosjekter med tilskudd fra oss. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.

Forskningsartikler og forskningsdata

Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.  

Forskningsdata skal gjøres tilgjengelig i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). For prosjekter som håndterer data skal den prosjektansvarlige organisasjonen utarbeide en datahåndteringsplan i forbindelse med revidert søknad. 

Den prosjektansvarlige organisasjonen avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Temaområdene er ikke nødvendigvis gjensidig utelukkende. Søknader kan etter avtale med søker flyttes mellom temaområdene.

Muliggjørende teknologier

Digital sikkerhetKunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer

Husk å merke av i søknadsskjemaet hvilke av temaene over som er mest relevante for søknaden.

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk og alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

  • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 11 sider etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
  • CV for prosjektleder og for de mest sentrale personene/arbeidspakkelederne i prosjektet, hver på maksimalt 4 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
  • Intensjonsbrev (LoI) fra alle registrerte samarbeidspartnere. Brevene skal inneholde en begrunnelse for hvorfor prosjektet er viktig for dem og beskrive planlagte bidrag inn i prosjektet.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil ikke bli behandlet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskningskvalitet, Virkninger og effekter og Gjennomføring (Excellence, Impact og Implementation).

I den grad prosjektet bidrar til å øke kvinneandelen på fagområdene naturvitenskap og teknologi, vil dette telle positivt i vurderingen av "Effekter".

Behandlingsprosedyre

Alle søknader som er innenfor utlysningens temaområde, vil bli vurdert av eksterne eksperter. Søknader som er utenfor utlysningens temaområde, vil ikke bli vurdert.

Søknader som får hovedkarakter 6 eller 7 vil være med i den randomiserte utvelgelsen, se mer informasjon øverst i utlysningen.

Søknader med lavere hovedkarakter blir ikke finansiert.

Søknader som ikke blir finansiert vil få en karantenetid på 6 måneder fra dato for innsending, men vil få muligheten til å søke på nytt etter dette. I karantenetiden kan ingen sende inn en søknad med det samme prosjektforslaget til denne utlysningen.

Behandling av søknaden starter umiddelbart etter at søknaden er sendt inn. Svar på søknaden kan forventes 8–12 uker etter innsending. Ferieavvikling kan gjøre at behandlingstiden blir lengre.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 12:21 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.