Evaluering av naturvitenskap 2022-2023

Vi evaluerer norsk forskning og høyere utdanning for å fremme kvalitet, relevans og effektivitet i forskningen. Evalueringen av naturvitenskap pågår i 2022 og 2023.

Hovedmålet med fagevalueringen er å vurdere kvaliteten på norsk naturvitenskapelig forskning, rammebetingelsene for forskningen og forskningens relevans for sentrale samfunnsområder. Evalueringen skal resultere i anbefalinger til institusjonene, Forskningsrådet og departementene.

I 2023-2024 vil vi evaluere matematikk, IKT og teknologi.

Forskningsrådet evaluerer norske fagmiljøer for å skape et solid og oppdatert kunnskapsgrunnlag om norsk forskning og høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv. Slik kunnskap er nyttig for institusjonene som deltar i evalueringen, for oss som gir råd til myndighetene om hvordan forskningen bør utvikles videre, og for myndighetene som setter mål og rammer for forskning og høyere utdanning.

Dette skjer nå

Institusjonene og Forskningsrådet arbeider med å samle inn data i fase to av evalueringen (se beskrivelse av de ulike fasene lenger ned). Dataene hentes delvis fra nasjonale databaser og delvis lokalt, blant annet gjennom egenvurderingsskjemaer. Forskningsrådet vil sørge for analyser av datagrunnlaget som skal brukes til å vurdere felles obligatoriske evalueringskriterier, mens institusjonene samler inn andre data som skal brukes som grunnlag for å vurdere egne strategier.

Dokumenter og frister for innsending fra institusjonene i fase to:

Spørsmål og svar (oppdateres månedlig)

Involvering av institusjonene

For at evalueringen skal være nyttig for forskningsinstitusjonenes strategiske utvikling, utvikles det evalueringsmandater for hver enkelt institusjon. Det innebærer at institusjonene deltar i planleggingen og utformingen av mandatet og i utvelgelse av relevante evalueringsdata og indikatorer.

Institusjonene har også ansvaret for innsamlingen av data som skal brukes som grunnlag for å vurdere de evalueringskriteriene som defineres lokalt.

Evalueringskomiteer

Forskningsrådet vil nedsette evalueringskomiteer basert på sektortilhørighet. Evalueringskomiteene skal vurdere de innsamlede dataene og gi anbefalinger til den enkelte institusjon og til nasjonale myndigheter som Forskningsrådet og departementene. Evalueringskomiteene blir satt sammen etter innspill fra miljøene som skal evalueres.

Evalueringskomiteene skal ha kompetanse på naturvitenskapelige hovedområder og ulike sider ved organisering og ledelse av forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Komiteen vil bestå av 7-9 medlemmer.

Ekspertpaneler

Ekspertpaneler organisert etter fag eller tema vil vurdere forskergrupper på tvers av institusjoner og sektorer. Ekspertpanelene vil bestå av 4-6 medlemmer per panel.

Faglig sekretariat

Forskningsrådet har etablert et eksternt faglig sekretariat for evalueringen. Sekretariatet skal blant annet koordinere datainnsamlingen fra institusjonene og bearbeide og analysere det innsamlede materialet blant annet fra CRIStin, NIFUs forskerpersonalregister, Databaser for statistikk om høyere utdanning (DBH) og Studiebarometeret.

Slik foregår evalueringen

Forskningsrådet innleder arbeidet med å lage en evalueringsprotokoll som beskriver roller, prosesser og ansvarsfordeling i evalueringsarbeidet. Protokollen legger rammer for utformingen av evalueringsmandater for hver enkelt institusjon ved å angi overordnede evalueringsdimensjoner og felles evalueringskriterier. Høst 2021/vår 2022.

Målet for fase 1 er å utforme evalueringsmandater for den enkelte institusjon. Institusjonene tar utgangspunkt i evalueringsprotokollen og tilpasser mandatet til institusjonens egne strategier og egenart. Tidsrom: Vår 2022.

I fase 2 arbeider institusjonene og Forskningsrådet med å samle inn data til evalueringen. Dataene hentes delvis fra nasjonale databaser og delvis lokalt. Forskningsrådet vil sørge for analyser av datagrunnlaget som skal brukes til å vurdere felles obligatoriske evalueringskriterier, mens institusjonene samler inn andre data som skal brukes som grunnlag for å vurdere egne strategier. Tidsrom: Vår-høst 2022.

I fase 3 vil evalueringskomiteene vurdere dataene som er samlet inn. Komiteene vil lage en rapport til hver av institusjonene som blir evaluert basert på evalueringsmandatet for hver enkelt institusjon. I tillegg vil komiteen skrive en sammenfattende vurdering av forskningen. Tidsrom: Vår 2024.

Tidsplanen kan bli endret.  

Oppfølging av evalueringen

Hver enkelt institusjon vil ha ansvar for å følge opp anbefalingene som gjelder egen institusjon. Forskningsrådet vil benytte evalueringens vurderinger og anbefalinger i utviklingen av finansieringsvirkemidlene og i rådgiving overfor departementene.

Disse fagene ble sist evaluert i perioden 2009-2015.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2022, 03.17 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.