Evaluering av naturvitenskap 2022-2024

Vi evaluerer norsk forskning og høyere utdanning for å fremme kvalitet, relevans og effektivitet i forskningen. Evalueringen av naturvitenskap pågår i 2022 og 2023.

Fagevaluering av naturvitenskap (kjemi, fysikk og geofag) har pågått siden 2022 og 5. april 2024 ble den nasjonale rapporten fra evalueringen lansert. Hovedmålet med fagevalueringen er å vurdere kvaliteten på norsk naturvitenskapelig forskning, rammebetingelsene for forskningen og forskningens relevans for sentrale samfunnsområder. Evalueringen skal resultere i anbefalinger til institusjonene, Forskningsrådet og departementene. 

I 2023-2025 vil vi evaluere matematikk, IKT og teknologi. 

Fagevaluering av naturvitenskap er blitt gjennomført som en tre-nivås evaluering. Først ble 130 forskergrupper evaluert i 12 internasjonale ekspertpaneler inndelt etter fag/disiplin og på tvers av sektorer. Deretter ble forskergruppenes administrative enheter (28 innmeldte administrative enheter), som er hovedevalueringsobjektet i EVALNAT, evaluert i fire sektorspesifikke evalueringskomiteer. 

De fire evalueringskomiteene, som har bestått av til sammen 23 medlemmene, er internasjonale eksperter som innehar bred vitenskapelig kompetanse, både faglig kompetanse og andre kvalifikasjoner som erfaring med ledelse, strategi- og evalueringsarbeid og kunnskapsutveksling. Totalt er det rekruttert ti kvinner (42 %) og 14 menn (58 %) fra tolv land til evalueringskomitéene. Administrasjonen inviterte i juni 2022 institusjonene til å foreslå eksperter til evalueringskomitéene. Alle komitémedlemmene er oppnevnt av porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi. Seks internasjonale eksperter inkludert lederne av de fire evalueringskomiteene har utarbeidet en nasjonal rapport for naturvitenskapelig forskning som ble presentert på lanseringsseminaret 5.april 2024. 

Under følger en oversikt over medlemmene i de fire evalueringskomitéene: 

Komité UH-1: evaluering av administrative enheter tilhørende UH-sektor

Name 

Institution 

Country 

James Kirchner  

ETH Zürich 

Switzerland 

Thors Hans Hansson 

University of Stockholm 

Sweden 

Gideon Henderson 

University of Oxford 

Great Britain 

Nicola Hüsing 

University Salzburg 

Austria 

Dieter Schinzer 

Universität Magdeburg 

Germany 

Florencia Canelli 

University of Zürich 

Switzerland 

Isobel Hook 

Lancaster University 

Great Britain 

Komité UH-2: evaluering av administrative enheter tilhørende UH-sektor

Name 

Institution 

Country 

Eric Deville 

IFP school 

France 

Guido Mul 

University of Twente 

The Netherlands 

Sigríður Suman 

University of Iceland 

Iceland 

Christian Rüegg 

Paul Scherrer Institute (PSI) 

Switzerland 

Amelie Hagelauer 

Fraunhofer Research Institution for Microsystems and Solid-State Technologies EMFT 

Germany 

Komité I-sektor 1: evaluering av administrative enheter tilhørende instituttsektoren

Name 

Institution 

Country 

Sylvie Leroy 

ISTeP - Univ. Sorbonne 

France 

Ilenia Rossetti 

University of Milano 

Italy 

Christian Moormann 

University of Stuttgart 

Germany 

Peter Tom Jones 

KU Leuven 

Belgium 

Silke Christiansen 

Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems IKTS 

Germany 

Pere Roca i Cabarrocas 

Ecole Polytechnique Palaiseau 

France 

Komité I-sektor 2: evaluering av administrative enheter tilhørende instituttsektoren

Name 

Institution 

Country 

Martin Siegert 

Imperial College London 

Great Britain 

Dorthe Dahl-Jensen 

Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet 

Denmark 

Thomas Jung 

Alfred-Wegener-Institut 

Germany 

Mat Collins 

UK Met Office / University of Exeter 

Great Britain 

Hayley Fowler 

University of Newcastle upon Tyne 

Great Britain 

Det planlegges digitale intervjumøter mellom innmeldte administrative enheter og evalueringskomitéene høsten 2023.

Lederne av de fire evalueringskomitéene pluss to medlemmer til skal utarbeide en nasjonal rapport for naturvitenskapelig forskning. Rapporten skal være ferdig 1. mars 2024. Ingen evalueringsrapporter vil bli offentliggjort før i 2024.

Fra 16. mars 2023 til 1. mars 2024 er evalueringssekretariatet i Technopolis ansvarlig for gjennomføringen av EVALNAT.

De 30 administrative enhetene har samlet meldt inn 130 forskergrupper til EVALNAT. Forskergruppene evalueres av 61 internasjonale eksperter fordelt på 12 ekspertpaneler. Ekspertpanelene skal levere sine rapporter 1. mai 2023. Evalueringsrapportene for forskergruppene vil inngå som datamateriale til sin tilhørende administrative enhet. Av de 61 rekrutterte ekspertene er 19 kvinner (31%) og 42 menn fra 14 land. Ekspertene er fremskaffet etter 1) forslag/innspill fra forskergruppene selv, 2) gode erfaringer med eksperter som tidligere har deltatt i et søknadsbehandlingspanel/er i Forskningsrådet samt 3) søk i relevante databaser eller lignende. Administrasjonen i Forskningsrådet er ansvarlig for arbeidet med ekspertpanelene. Navnene på ekspertpanelene vil ikke bli offentliggjort før evalueringsrapportene for de administrative enhetene offentliggjøres (våren 2024).

Slik foregår evalueringen

Forskningsrådet innleder arbeidet med å lage en evalueringsprotokoll som beskriver roller, prosesser og ansvarsfordeling i evalueringsarbeidet. Protokollen legger rammer for utformingen av evalueringsmandater for hver enkelt institusjon ved å angi overordnede evalueringsdimensjoner og felles evalueringskriterier. Høst 2021/vår 2022.

Målet for fase 1 er å utforme evalueringsmandater for den enkelte institusjon. Institusjonene tar utgangspunkt i evalueringsprotokollen og tilpasser mandatet til institusjonens egne strategier og egenart. Tidsrom: Vår 2022.

I fase 2 arbeider institusjonene og Forskningsrådet med å samle inn data til evalueringen. Dataene hentes delvis fra nasjonale databaser og delvis lokalt. Forskningsrådet vil sørge for analyser av datagrunnlaget som skal brukes til å vurdere felles obligatoriske evalueringskriterier, mens institusjonene samler inn andre data som skal brukes som grunnlag for å vurdere egne strategier. Tidsrom: Vår-høst 2022.

I fase 3 vil evalueringskomiteene vurdere dataene som er samlet inn. Komiteene vil lage en rapport til hver av institusjonene som blir evaluert basert på evalueringsmandatet for hver enkelt institusjon. I tillegg vil komiteen skrive en sammenfattende vurdering av forskningen. Tidsrom: Vår 2024.

Tidsplanen kan bli endret.  

Oppfølging av evalueringen

Hver enkelt institusjon vil ha ansvar for å følge opp anbefalingene som gjelder egen institusjon. Forskningsrådet vil benytte evalueringens vurderinger og anbefalinger i utviklingen av finansieringsvirkemidlene og i rådgiving overfor departementene.

Disse fagene ble sist evaluert i perioden 2009-2015.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 03:19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.