Evaluering av matematikk, IKT og teknologi

Forskingsrådet evaluerer norsk forsking og høgare utdanning for å fremje kvalitet, relevans og effektivitet i forskinga. Evalueringa av matematikk, IKT og teknologi skjer i 2023 og 2024. Fagevaluering av naturvitskap starta opp i 2022 og blir ferdigstilt i 2023–2024. 

Hovudmålet med fagevalueringa er å vurdere kvaliteten på norsk forsking innanfor matematikk, IKT og teknologi, rammevilkåra for forskinga og relevansen på forskinga for sentrale samfunnsområde. Evalueringa skal resultere i tilrådingar til institusjonane, Forskingsrådet og departementa. 

Forskingsrådet evaluerer norske fagmiljø for å skape eit solid og oppdatert kunnskapsgrunnlag om norsk forsking og høgare utdanning i eit internasjonalt perspektiv. Slik kunnskap er nyttig for institusjonane som deltek i evalueringa, for oss som gir råd til styresmaktene om korleis forskinga bør utviklast vidare, og for styresmaktene som set mål og rammer for forsking og høgare utdanning. 

Dette skjer no 

Vi inviterer aktuelle miljø til deltaking i EVALMIT. Fristen for å melde inn administrative einingar og forskargrupper er frist 15. juni 2023.   
  
Meir informasjon om den vidare prosessen kjem etter fristen.  

Fase 1: Forme  evalueringsmandat 

Målet med  fase 1 er å forme ut evalueringsmandat for kvar enkelt institusjon. Institusjonane tek utgangspunkt i evalueringsprotokollen og tilpassar mandatet til institusjonen sine eigne strategiar og eigenart. Tidsrom: 2023.  

Fase 2: Datainnsamling 

I fase 2 arbeider institusjonane og Forskingsrådet med å samle inn data til evalueringa. Data blir delvis henta frå nasjonale databasar og delvis lokalt. Vi sørgjer for analysar av datagrunnlaget som skal bli brukt til å vurdere felles obligatoriske evalueringskriterium, mens institusjonane samlar inn andre data som skal bli brukt som grunnlag for å vurdere eigne strategiar. Tidsrom: 2023–2024. 

Fase 3: Data blir vurderte og evaluerte 

I fase 3 vil evalueringskomiteane vurdere dataa som er samla inn. Komiteane lagar ein rapport til kvar av institusjonane som blir evaluerte baserte på evalueringsmandatet for kvar enkelt institusjon. I tillegg vil komiteen skrive ei samanfattande vurdering av forskinga. Tidsrom: 2024. 

Tidsplanen kan bli endra.   

Oppfølging av evalueringa 

Kvar enkelt institusjon vil ha ansvar for å følgje opp tilrådingane som gjeld eigen institusjon. Forskingsrådet vil nytte vurderingane til evalueringa og tilrådingar i utviklinga av finansieringsverkemidla og i rådgiving overfor departementa.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 10:47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.