Evaluering av matematikk, IKT og teknologi

Forskingsrådet evaluerer norsk forsking og høgare utdanning for å fremje kvalitet, relevans og effektivitet i forskinga. Fagevaluering av matematikk, IKT og teknologi har komme godt i gang. 57 administrative einingar og 243 forskargrupper er innmelde til fagevalueringa.

Dette skjer no

Det vil bli utnemnt seks til sju sektorspesifikke evalueringskomitear som skal evaluere innmelde administrative einingar frå UH- og instituttsektoren. I tillegg skal det rekrutterast ekspertar til 14 ekspertpanel som skal evaluere forskargruppene.  

Medlemmene i evalueringskomiteane vil vere internasjonale og ha brei vitskapleg kompetanse, både fagleg kompetanse og andre kvalifikasjonar som erfaring med leiing, strategi- og evalueringsarbeid og kunnskapsutveksling. Medlemmene i ekspertpanela skal vere internasjonalt leiande ekspertar innan matematisk, IKT og teknologisk forsking og innovasjon. Forskingsrådet har fått ei rekkje forslag til komité- og ekspertmedlemmer frå innmelde administrative einingar og forskargrupper som vil bli vurderte i arbeidet med å setje saman komiteane og panela. 

Terms of Reference (ToR) – frist 30. september 2023 

Innmelde administrative einingar har frist 30. september 2023 med å tilpasse mandatet (Terms of Reference) for evalueringa til eigne strategiske mål.

Eigenvurderingsskjema – frist 31. januar 2024 

Alle kontaktpersonar for innmelde administrative einingar skal i desse dagar ha fått eigenvurderingsskjema frå Forskingsrådet. Til høgre finn du lenkjer til eigenvurderingsskjemaa og mal for impact casar. Frist for å returnere eigenvurderingsskjema er 31. januar 2024.

Forskingsrådet arrangerer 4. oktober 2023 kl 13.00-14.30 eit digitalt informasjonsmøte om eigenvurderingsskjemaa. Her kan du registrere deg på informasjonsmøtet: Informasjonsmøte om eigenvurderingsskjema i EVALMIT.

Slik går evalueringa føre seg

Forskingsrådet innleia arbeidet med å lage ein evalueringsprotokoll som beskriv roller, prosessar og ansvarsfordeling i evalueringsarbeidet. Protokollen (ligg i høyre kolonne) legg rammer for utforminga av evalueringsmandat for kvar enkelt institusjon ved å angi overordna evalueringsdimensjonar og felles evalueringskriterium.  

Hovudmålet med fagevalueringa er å vurdere kvaliteten på norsk forsking innanfor matematikk, IKT og teknologi, rammevilkåra for forskinga og relevansen på forskinga for sentrale samfunnsområde. Evalueringa skal resultere i tilrådingar til institusjonane, Forskingsrådet og departementa. 

Forskingsrådet evaluerer norske fagmiljø for å skape eit solid og oppdatert kunnskapsgrunnlag om norsk forsking og høgare utdanning i eit internasjonalt perspektiv. Slik kunnskap er nyttig for institusjonane som deltek i evalueringa, for oss som gir råd til styresmaktene om korleis forskinga bør utviklast vidare, og for styresmaktene som set mål og rammer for forsking og høgare utdanning. 

Informasjonsmøte 8. juni 2023: Video-opptak

Fase 1: Forme  evalueringsmandat 

Målet med  fase 1 er å forme ut evalueringsmandat for kvar enkelt institusjon. Institusjonane tek utgangspunkt i evalueringsprotokollen og tilpassar mandatet til institusjonen sine eigne strategiar og eigenart. Tidsrom: 2023.  

Fase 2: Datainnsamling 

I fase 2 arbeider institusjonane og Forskingsrådet med å samle inn data til evalueringa. Data blir delvis henta frå nasjonale databasar og delvis lokalt. Vi sørgjer for analysar av datagrunnlaget som skal bli brukt til å vurdere felles obligatoriske evalueringskriterium, mens institusjonane samlar inn andre data som skal bli brukt som grunnlag for å vurdere eigne strategiar. Tidsrom: 2023–2024. 

Fase 3: Data blir vurderte og evaluerte 

I fase 3 vil evalueringskomiteane vurdere dataa som er samla inn. Komiteane lagar ein rapport til kvar av institusjonane som blir evaluerte baserte på evalueringsmandatet for kvar enkelt institusjon. I tillegg vil komiteen skrive ei samanfattande vurdering av forskinga. Tidsrom: 2024. 

Tidsplanen kan bli endra.   

Oppfølging av evalueringa 

Kvar enkelt institusjon vil ha ansvar for å følgje opp tilrådingane som gjeld eigen institusjon. Forskingsrådet vil nytte vurderingane til evalueringa og tilrådingar i utviklinga av finansieringsverkemidla og i rådgiving overfor departementa.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 02:13 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.