Forprosjekter

Vi lyser ut midler til forprosjekter for å støtte potensielle søkerkonsortier med å utvikle prosjekter med de best mulige forutsetningene for å kunne bidra til målsetningen for Pilot Helse-ordningen.

Pilot Helse-prosjekter skal være ambisiøse innovasjonsløp som kjennetegnes ved at de gjennomføres av brede konsortier med samarbeid på tvers av flere sektorer (offentlig, privat, forskningsorganisasjoner og brukerorganisasjoner) og tjenestenivå.

Målet med forprosjekter

Målet med å lyse ut midler til forprosjekter er å

 • sikre bred brukerinvolvering og behovskartlegging i tidlige faser av prosjektutviklingen slik at løsningene som utvikles er i tråd med behovene hos pasienter, innbyggere, tjenesten og samfunnet
 • sørge for etablering og god forankring av samarbeid mellom relevante prosjektdeltagere fra offentlig sektor, næringsliv, forskningsorganisasjoner, brukerorganisasjoner, frivillig sektor eller andre relevante aktører
 • sørge for at det er gjennomført en kartlegging av forutsetningene for at den/de offentlige virksomheten(e) kan implementere innovasjonen, inkludert behov for f.eks. organisatoriske og systemtekniske endringer
 • gjøre det mulig å kartlegge hvordan en eventuell anskaffelse skal finne sted
 • identifisere synergier mellom forprosjektene og eventuelt foreslå nye samarbeid

Hva skal du oppnå i forprosjektet?

Forprosjektet skal resultere i svar som kan brukes som grunnlag for søknad til et hovedprosjekt. I løpet av forprosjektet skal dere finne ut av:

 • Hvilke behov og utfordringer hovedprosjektet skal rette seg mot, fortrinnsvis basert på tidlig brukerinvolvering og behovskartlegging.
 • Hvilke mål og ambisjoner hovedprosjektet skal ha – hvordan skal prosjektet bidra til å løse utfordringene og dekke behovene?
 • Hvem skal delta i hovedprosjektet med rolle- og ansvarsbeskrivelse for alle aktører inkludert brukere og andre interessenter.
 • Hvordan verdiskapingspotensialet og potensielle gevinster fra prosjektet kan sannsynliggjøres, hvordan kan prosjektet bidra til målsetningen for Pilot Helse?
 • Hvordan hovedprosjektet kan gjennomføres, hva skal til mht. ressurser og budsjett?
 • Hva dere må gjøre og hvem dere må involvere i hovedprosjektet for sikre at innovasjonene som prosjektet skal utvikle skal kunne implementeres og anskaffes?
 • Hvordan et hovedprosjekt kan utnytte eksisterende forsknings- og innovasjonsinfrastruktur (for eksempel katapult-sentre, nasjonale forskningsinfrastrukturer)

Forprosjektene kan ha en varighet på inntil seks måneder og kan motta inntil 250 000 kroner i støtte. Støtten kan dekke inntil 100 prosent av støtteberettigede kostnader, og har som intensjon å forberede en søknad til hovedutlysningen.

Les hele utlysningen her: Forprosjekt til Pilot Helse (forskningsradet.no)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2022, 16.36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.