Doktorgradsstipendiatstilling

Planlegger du å ta en doktorgrad kan du henvende deg til en forskningsorganisasjon som tilbyr doktorgradsstillinger.

Forskningsrådet tildeler ikke personlige doktorgradsstipend og du kan derfor ikke søke oss om midler til doktorgradsstipend til deg selv. 

Det er kun forskningsorganisasjoner som kan søke om midler til en doktorgradsstilling, som en del av et forskningsprosjekt, via en av utlysningene våre. Det er prosjektansvarlig forskningsorganisasjon (søker) eller en samarbeidspartner som ansetter stipendiater.  

Unntaket er ordningene for Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d., hvor arbeidsgiver i næringslivet eller offentlig sektor søker om midler til stillingen i samarbeid med en gradsgivende forskningsorganisasjon.

Forskningsrådets støtte til personal- og indirekte kostnader knyttet til stipendiatstillinger er begrenset til en rundsumsats, se  Satser for finansiering av stipendiatstillinger. Forskningsrådet kan støtte andre prosjektrelaterte kostnader knyttet til stipendiaten, som for eksempel bruk av utstyr, reise og utenlandsopphold.

Forskningsrådet finansierer inntil tre årsverk av en doktorgradsstilling. Eventuelle kostnader knyttet til pliktarbeid pålagt av den gradsgivende organisasjonen må dekkes av denne. Forskningsrådet finansierer kun én stipendperiode per doktorgradskandidat, og kun dersom kandidaten ikke har doktorgrad/ph.d. fra før.

Forskningsrådet tildeler midler til doktorgradsstillinger primært til norske universiteter og høyskoler som har rett til å tildele doktorgrad, jf. Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Hva er en doktorgradsstilling?

Ansettelsesvilkår for stilling som doktorgradsstipendiat er beskrevet i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, § 1-3. Alle forskningsrådsfinansierte prosjekter skal følge forskriftens bestemmelser:

§ 1-3. Stipendiat

(1) Stilling som stipendiat har fullført doktorgradsutdanning fram til doktorgrad som mål.

(2) Stilling som stipendiat i kunstutdanningene innenfor stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid har som mål å føre fram til faglig kompetanse på nivå med førsteamanuensis. [Oppheves 1. januar 2025]

(3) Normal åremålsperiode er fire år med 25 prosent pliktarbeid. Ansettelsesperioden skal omfatte tre år med rein doktorgradsutdanning.

(4) Ansettelsesmyndigheten fastsetter den samlete periode i hvert enkelt tilfelle. Det tas tilbørlig hensyn til omfanget av pliktarbeidet, nødvendig tidsramme og plan for å gjennomføre prosjektet, og det finansieringsgrunnlag prosjektet hviler på.

(5) Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt doktorgradsutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til doktorgradsutdanning blir tre år.

(6) Innenfor Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid er stipendiatperioden fastsatt til tre år. [Oppheves 1. januar 2025]

(7) Dersom arbeidsgiver i særskilte tilfeller etter søknad finner å ville ansette i 50 % deltidsstilling eller mer i hele eller deler av perioden, kan ansettelsesperioden forlenges slik at doktorgradsutdanning eller utdanning under stipendiatprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid tilsvarer tre ordinære årsverk.

(8) Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. Endelig plan for doktorgradsutdanning skal være godkjent og avtalefestet seinest tre måneder etter tiltredelse. Frist for opptak til doktorgradsprogram må framgå av arbeidsavtalen. Videre må det framgå når endelig plan for doktorgradsutdanningen skal være framlagt. Planen skal navngi hvem som har faglig veiledningsplikt for stipendiaten. Dersom opptaksavtale ikke foreligger innen den tidsfrist som framgår av arbeidsavtalen, kan det gi grunnlag for arbeidsgiver å vurdere å heve arbeidsavtalen.

(9) Overgang til annet doktorgradsprogram kan ikke foretas uten etter avtale med arbeidsgiver. Overgang til annet doktorgradsprogram enn det arbeidsavtalen forutsetter, uten etter avtale med arbeidsgiver, kan gi grunnlag for å vurdere oppsigelse.

(10) Det skal hvert år gis rapport om framdriften i den organiserte doktorgradsutdanningen. Stipendiat og veileder er sammen ansvarlig for rapporten.

(11) Fordelingen av arbeidsplikten mellom doktorgradsutdanning og pliktarbeid skal framgå av arbeidsavtalen. Innholdet i pliktarbeidet utenom doktorgradsutdanning bør også framgå, jf. § 1-3 (13) og (14). Det skal framgå hvilket doktorgradsprogram stipendiaten er knyttet til.

(12) Pliktarbeid utenom doktorgradsarbeidet bør så vidt mulig ha relevans for doktorgradsutdanningen. Administrative plikter begrenses og bør normalt ikke utgjøre mer enn ti prosent av den samlete arbeidstid på årsbasis.

(13) Institusjonene fastsetter egne retningslinjer for innholdet i pliktarbeidet, samt fordeling av arbeidsoppgaver i ansettelsesperioden. Arbeidsgiver må påse at arbeidsoppgavene ikke går utover den fastsatte rammen.

Vær oppmerksom på følgende punkter

  • Det skal utarbeides en utviklingsplan for doktorgradsperioden. Se eget avsnitt under.
  • Det forventes utenlandsopphold i doktorgradsperioden. Se utlysningen av utenlandsopphold.
  • Det er prosjektansvarlig forskningsorganisasjon (søker) eller en samarbeidspartner som ansetter stipendiaten.
  • Dersom prosjektansvarlig ikke selv tildeler doktorgrad, må organisasjonen inngå en skriftlig avtale med universitetet eller den vitenskapelige høgskolen hvor stipendiaten skal ta doktorgraden.

For stipendiater med folkeregistrert adresse i Norge som tilbringer hele eller deler av stipendiatperioden i utlandet kan prosjektansvarlig forskningsorganisasjon søke om midler til utenlandsopphold for inntil 12 mnd. Dette gjelder også for doktorgradsstipendiater som tilbringer og avlegger graden ved en utenlandsk gradsgivende institusjon.   

Utviklingsplan for doktorgradsstipendiater
Forskningsrådet stiller krav om utviklingsplan for alle doktorgradsstillinger vi finansierer (se forskningsradets-plan-for-rekruttering-til-forskning-og-tidlig-karriere.pdf).

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon eller organisasjonen der stipendiaten er ansatt har ansvar for innholdet i utviklingsplanen. Utviklingsplanen skal gjelde for hele stipendperioden.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 13:38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.