Doktorgradsstipendiatstilling

I utlysningstekster fra oss vil det komme klart fram om en doktorgradsstipendiatstilling kan inngå i en søknad om prosjektmidler fra Forskningsrådet. Det er prosjektansvarlig (søker) eller en samarbeidspartner som ansetter stipendiater.

Forskningsrådet gir tilskudd til doktorgradstipendiatstillinger for inntil tre årsverk. Eventuelt kostnader knyttet til pliktarbeid pålagt av den gradsgivende organisasjonen må dekkes av denne.

Vi forventer at doktorgradsstipendiater som skal avlegge graden i Norge, legger inn utenlandsopphold i stipendperioden.

Dersom prosjektansvarlig ikke selv tildeler doktorgrad, må organisasjonen inngå en skriftlig avtale med universitetet eller den vitenskapelige høgskolen hvor stipendiaten skal ta doktorgraden.

Forskningsrådets støtte til personal og indirekte kostnader knyttet til stipendiatstillinger er oppad begrenset til en såkalt rundsumsats (se Satser for finansiering av stipendiatstillinger). Forskningsrådet kan støtte andre prosjektrelaterte kostnader knyttet til stipendiaten, som for eksempel bruk av utstyr, reise og opphold.

Forskningsrådet gir støtte kun til stipendiater som ikke har doktorgrad/ph.d. fra før.

Tilleggsinformasjon i forbindelse med koronapandemien
Som en konsekvens av tiltak som ble innført for å takle ansettelsesperioder for stipendiater, har noen blitt forhindret i sitt arbeide. For de stipendiater som Forskningsrådet finansierer, skal vi kunne hjelpe med finansiering av en forlengelse av ansettelsesperioden, slik vi tidligere har informert om.

Det er institusjonen som har arbeidsgiveransvaret for stipendiaten som skal vurdere som han/hun oppfyller kravene til forlengelse. Et hovedprinsipp er at reell forsinkelse som skyldes inngripende hindringer som følge av pandemien skal kunne føre til forlengelse.

  • Følgende regnes som inngripende hindringer:
    tjeneste i helsesektoren
  • beordring til tjeneste i de 15 definerte samfunnskritiske områdene
  • intern omdisponering til f.eks. undervisningsoppgaver som ikke dekkes av arbeidsandelen
  • forsinket datainnsamling og eksperimentell virksomhet
  • forsinkelser knyttet til hjemmekontor

Forlengelse kan kompenseres for maksimum to ekstra måneder og det er et krav om at man spesifiserer nytteverdien av en slik forlengelse. Avbrekk av mindre enn 2 ukers varighet kompenseres ikke.

Det er institusjonen som har arbeidsgiveransvar for stipendiaten som skal gjøre en vurdering og sende en samlet oversikt til Forskningsrådet.