EØS-forskningsprogrammene lyser ut midler til bilaterale prosjekter som norske partnere kan delta i. Hovedsøker må være fra samarbeidslandet, men det er krav om minst en norsk partner i hvert prosjekt. Aktuelle norske partnere er i næringsliv, offentlig sektor eller forskningsorganisasjoner.

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder EUR fordelt på sju år. Norske forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land. Horisont 2020 varer ut 2020.

Forskere fra Norge kan søke om midler i nasjonale utlysninger i flere lands forskningsråd. Forskningsrådet har inngått avtale med fire land: Sveits, Nederland, Sør-Korea og Japan.

Europeiske fellesprogrammer

Forskere i land som deltar i europeiske fellesprogrammer, kan søke midler fra disse programmene. Fellesprogrammet Eurostars retter seg mot små og mellomstore bedrifter med FoU-prosjekter.

Forskningsmidler tilgjengelig på ti tematiske områder for å møte globale utfordringer. Du som søker prosjektmidler må være tilknyttet en akademisk institusjon, bedrift/industri, offentlig sektor, eller annen organisasjon (NGO).

Norske små og mellomstore bedrifter (SMB-er) som utfører forskning og utvikling kan søke FoU-støtte fra det europeiske samarbeidsprogrammet Eurostars. Søknadsfrist to ganger i året.

Andre muligheter: nordiske fellesutlysninger og bilaterale avtaler

De nordiske landene har egne fellesutlysninger der forskere i Norden kan søke. Norge samarbeider dessuten bilateralt med åtte prioriterte land utenfor EU/EØS der det utlyses både stipend og prosjektmidler.

NordForsk lyser ut midler gjennom felles-nordiske forskningsprogram på alle temaområder. Vanligvis skal det som finansieres ha deltakere fra minst tre nordiske land eller fra de selvstyrte områdene.

Norge har åtte prioriterte samarbeidsland utenfor EU/EØS på forskingsfeltet: USA, Canada, Brasil, Japan, Kina, India, Sør-Afrika og Russland. Vi har felles utlysninger på en rekke områder, som helse og medisin, energi, klima, miljø, samfunn og teknologi.

Mobilitet og nettverk

Forskere og ansatte i andre sektorer kan delta i og opprette internasjonale nettverk for faglig samarbeid og nettverksbygging. Skal du reise ut, eller institusjonen din ta i mot forsker fra utlandet, kan EURAXESS være en god støttespiller.  

Reise ut?

Skal du forske i utlandet, kan du benytte deg av tilbud gjennom EURAXESS, som gir tips og hjelp til mye av det praktiske rundt flyttingen
Ser du etter muligheter for finansiering av reise eller opphold i utlandet, se EURAXESS-finansieringsbasen.

Være vertskap?

Skal dere ta i mot forsker fra utlandet, se informasjon om vertskapsrollen, inkludert anbefalingene i "Charter and Code" om ansvar og forpliktelser for forskere, arbeidsgivere og finansiører når det gjelder blant annet arbeidsvilkår, kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling.