Førkommersielle anskaffelser

En førkommersiell anskaffelse er en type innovativ offentlig anskaffelse. Gjennom forskning utvikles ulike løsninger til en og samme utfordring.

Søknadsfrist for årets utlysning av Førkommersiell anskaffelse er 21. september. Du kan søke om forprosjekt fram til og med 2. mai.

Søkerwebinar

Her kan du se opptak fra fjorårets webinar om utlysningen: Hva er en førkommersiell anskaffelse og hvordan kan jeg søke om støtte?.

Få en innføring i førkommersielle anskaffelser i disse videoene

Hvordan fungerer førkommersielle anskaffelser?

En førkommersiell anskaffelse er et kjøp av forskning og utvikling som brukes for å utvikle innovasjoner offentlig sektor trenger.

Prosessen er organisert som en utviklingskonkurranse, der offentlige virksomheter beskriver sine behov og bedrifter og forskningsorganisasjoner konkurrer om å skape de beste løsningene.

Metoden er unntatt fra vanlige regler om anskaffelse etter FoU-unntaket i anskaffelsesforskriftens § 2-5.

Forberedelse (Forprosjekt)

Prosessen starter med de forberedende aktivitetene behovsavklaring og markedsdialog.

Behovsavklaringen er en grundig analyse av behovet. Den skal gi en velbegrunnet og detaljert forståelse av hva virksomheten trenger, hva dette vil bidra til og hvor utbredt behovet er blant andre. Det skal oppnås en behovsforståelse som gjør det mulig å beskrive for aktuelle leverandører hvilke funksjoner og egenskaper nye innovasjoner må ha og hvor stort markedet vil være.

Markedsdialogen handler om kommunikasjon med bedrifter og forskningsmiljøer som kan være aktuelle leverandører i hovedprosjektet. Denne skal avklare hvorvidt det er mulig å utvikle innovasjoner som dekker behovet, hva dette vil kreve og om det finnes mange som ønsker å prøve. 

Hvis resultatene fra disse aktivitetene viser at det er mulig å skape egnede innovasjoner gjennom forskning og utvikling, og at mange virksomheter ønsker å prøve, kan det gjennomføres en førkommersiell anskaffelse.

Førkommersiell anskaffelse (Hovedprosjekt)

Den førkommersielle anskaffelsen starter med at det utarbeides et konkurransegrunnlag. Dette beskriver blant annet hvilke funksjoner og kvaliteter en egnet innovasjon må ha, hvordan dere vil vurdere tilbud, hvor mye dere maksimalt kan betale og hvordan prosessen vil foregå. Deretter lyses dette ut og markedet oppfordres til å levere tilbud.

Når dere har vurdert alle tilbudene inngås det kontrakt med flere leverandører om å kjøpe utviklingen av deres innovasjoner. Disse konkurrerer med hverandre i tre utviklingsfaser

 • design og konseptfase
 • prototypefase
 • testfase

Etter hver fase evalueres utviklingen og antallet leverandører kan reduseres slik at det kun er to leverandører som får testet sin innovasjon under reelle forhold i siste fase.

Gjennom å starte med flere leverandører øker sjansen for at det utvikles en passende innovasjon. Gjennom å redusere antallet gjennom prosjektet reduseres kostnadene.

Når løsningene er ferdig testet, er den førkommersielle anskaffelsen ferdig. Den offentlige virksomheten har fått laget innovasjoner de trenger, og leverandørene kan selge det de har utviklet.

Hva mener vi med innovasjon?

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte.

Hvem kan søke om støtte?

Virksomheter i offentlig sektor og sammenslutninger av slike kan søke.

Hva kan det søkes om?

Hvert år lyser vi ut midler til å gjennomføre førkommersielle anskaffelser innenfor en rekke ulike temaer.

Forskningsrådet lyser ut støtte til forprosjekter og hovedprosjekter (se faktaboks).

Forprosjektene kan få støtte til å gjennomføre:

 • behovsavklaring
 • markedsdialog

Resultatene av forprosjektet skal gi et utgangspunkt for søknad til Forskningsrådets utlysning av støtte til førkommersiell anskaffelse eller til EUs utlysninger av støtte til innovative anskaffelser.

Hovedprosjektene kan få støtte til å:

 • lage og lyse ut konkurransegrunnlaget
 • evaluere tilbudene
 • betale for utvikling og evaluering av de nye innovasjonene

Eksempler på Førkommersielle anskaffelser

Forskningsrådet støtter flere førkommersielle anskaffelser. Du kan lese om noen av disse i prosjektbanken vår:

Hvor kan jeg lære mer om dette?

Det er mange steder du kan lære mer om førkommersielle anskaffelser.

Våre samarbeidspartnere

Vår satsing på innovative anskaffelser skjer i samarbeid med Innovasjon Norge, Direktoratet for økonomistyring og Leverandørutviklingsprogrammet.

 • Direktoratet for økonomistyring kan gi informasjon og veiledning om juridiske spørsmål om innovative anskaffelser.
 • Leverandørutviklingsprogrammet gir veiledning om forberedelse og gjennomføring av innovative anskaffelser. De hjelper blant annet søkerne som har fått økonomisk støtte til forprosjekter fra oss.
 • Innovasjon Norge gir støtte til en annen type Innovative anskaffelser: Innovasjonspartnerskap.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 05.24 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.