Førkommersielle anskaffelser

En førkommersiell anskaffelse er en type innovativ offentlig anskaffelse med forskning der det utvikles ulike løsninger til den samme utfordringen.

I en førkommersiell anskaffelse beskriver offentlige virksomheter sine behov  i et konkurransegrunnlag og inviterer bedrifter og kunnskapsmiljøer til å foreslå og tilby utvikling av innovasjoner som dekker disse behovene.  Deretter inngås det avtale med leverandørene av de beste tilbudene. Det settes i gang flere forskjellige FoU-prosjekter samtidig. Leverandørene konkurrer med hverandre om å skape de beste innovasjonene for å dekke den offentlige virksomhetens behov.  

På denne måten gir en førkommersiell anskaffelse offentlige virksomheter muligheten til å få utviklet de beste løsningene markedet kan tilby. Leverandørene beholder rettigheter til det som utvikles og får mulighet til å ta ledende roller i nye markeder. 

Se film om førkommersielle anskaffeler

Hva mener vi med innovasjon?

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte.

Hvem kan søke om støtte?

Enheter i offentlig sektor og sammenslutninger av slike kan søke. Eventuelle unntak fra dette vil være spesifisert i utlysningen.

Se definisjon av offentlig sektor.

Hva kan det søkes om?

Hvert år lyser vi ut midler til å gjennomføre førkommersielle anskaffelser innenfor en rekke ulike temaer.

Forskningsrådet lyser ut støtte til forprosjekter og hovedprosjekter.

Forprosjektene kan få støtte til å gjennomføre

  • behovsavklaring
  • markedsdialog

Resultatene av forprosjektet skal gi et utgangspunkt for søknad til Forskningsrådets utlysning av støtte til førkommersiell anskaffelse eller til EUs utlysninger av støtte til innovative anskaffelser.

Hovedprosjektene kan få støtte til å

  • lage og lyse ut konkurransegrunnlaget
  • evaluere tilbudene
  • betale for utvikling og evaluering av de nye innovasjonene

Hva innebærer en førkommersiell anskaffelse?

En førkommersiell anskaffelse er et kjøp av forskning og utvikling. Metoden er unntatt fra vanlige regler om anskaffelse etter FoU-unntaket i anskaffelsesforskriftens § 2-5.

Forbredelse (Forprosjekt)

Prosessen starter med de forberedende aktivitetene behovsavklaring og markedsdialog.

Behovsavklaringen er en grundig analyse av behovet. Den skal gi en velbegrunnet og detaljert forståelse av hva virksomheten trenger, hva dette vil bidra til og hvor utbredt behovet er blant andre. Det skal oppnås en behovsforståelse som gjør det mulig å beskrive for aktuelle leverandører hvilke funksjoner og egenskaper nye innovasjoner må ha og hvor stort markedet vil være.

Markedsdialogen handler om kommunikasjon med bedrifter og forskningsmiljøer som kan være aktuelle leverandører i hovedprosjektet. Denne skal avklare hvorvidt det er mulig å utvikle innovasjoner som dekker behovet, hva dette vil kreve og om det finnes mange som ønsker å prøve. 

Hvis resultatene fra disse aktivitetene viser at det er mulig å skape egnede innovasjoner gjennom forskning og utvikling, og at mange virksomheter ønsker å prøve, kan det gjennomføres en førkommersiell anskaffelse.

Førkommersiell anskaffelse (Hovedprosjekt)

Den førkommersielle anskaffelsen starter med at det utarbeides et konkurransegrunnlag. Dette beskriver blant annet hvilke funksjoner og kvaliteter en egnet innovasjon må ha, hvordan dere vil vurdere tilbud, hvor mye dere maksimalt kan betale og hvordan prosessen vil foregå. Deretter lyses dette ut og markedet oppfordres til å levere tilbud.

Når dere har vurdert alle tilbudene inngås det kontrakt med minst fire leverandører om å kjøpe utviklingen av deres innovasjoner. Disse konkurrerer med hverandre i tre utviklingsfaser

  • design og konseptfase
  • prototypefase
  • testfase

Etter hver fase evalueres utviklingen og antallet leverandører kan reduseres slik at det kun er to leverandører som får testet sin innovasjon under reelle forhold i siste fase.

Gjennom å starte med flere leverandører øker sjansen for at det utvikles en passende innovasjon. Gjennom å redusere antallet gjennom prosjektet reduseres kostnadene.

Når løsningene er ferdig testet, er den førkommersielle anskaffelsen ferdig. Den offentlige virksomheten har fått laget innovasjoner de trenger, og leverandørene kan selge det de har utviklet.

Eksempler på Førkommersielle anskaffelser

Forskningsrådet støtter flere førkommersielle anskaffelser. Du kan lese om noen av disse i prosjektbanken vår:

Hvor kan jeg lære mer om dette?

Det er mange steder du kan lære mer om førkommersielle anskaffelser.

Våre samarbeidspartnere

Vår satsing på innovative anskaffelser skjer i samarbeid med Innovasjon Norge, Direktoratet for økonomistyring og Leverandørutviklingsprogrammet.