Førkommersielle anskaffelser

Førkommersielle anskaffelser skal utvikle nye innovasjoner for å løse offentlig sektors oppgaver og samtidig gi bedrifter og forskningsmiljøer ledende roller i nye markeder.

En førkommersiell anskaffelse er en type innovativ anskaffelse der det utvikles ulike løsninger til den samme utfordringen. Dette gjør det mulig å løse vanskelige utfordringer og øker sjansen for at de beste innovasjonene utvikles.

I en førkommersiell anskaffelse beskriver offentlige aktører sine behov og inviterer markedet til å foreslå løsninger som dekker disse behovene. Behovseieren velger hvilke av forslagene som skal utvikles og gjennom tre utviklingsfaser konkurrer leverandørene om å lage de beste innovasjonene. Når prosjektet er ferdig kan den foretrukne løsningen kjøpes, og utviklerne kan selge sine innovasjoner til andre med lignende behov.

Hva mener vi med innovasjon?

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte.

Hvem kan søke om støtte?

Enheter i offentlig sektor, sammenslutninger av slike og organisasjoner som representerer offentlig sektor, kan søke. Eventuelle unntak fra dette vil være spesifisert i utlysningen. 

Se definisjon av offentlig sektor.

Hva kan det søkes om?

Hvert år lyser vi  ut midler til å gjennomføre førkommersielle anskaffelser innenfor en rekke ulike temaer.
Det lyses også ut midler til forprosjekter som skal forberede førkommersielle anskaffelser.

Forskningsrådets satsing på Førkommersielle anskaffelser

Vi gjennomførte en pilotutlysning i 2019 som ga støtte til 3 lovende og ambisiøse prosjekter:

Fordi førkommersielle anskaffelser vil være et viktig virkemiddel for å løse fremtidens samfunnsutfordringer skal satsingen videreføres og utvikles. Vi ønsker å støtte ambisiøse prosjekter som bruker forskning for å fornye offentlig sektor og skape vekst hos private bedrifter.

Våre samarbeidspartnere

Vår satsing på innovative anskaffelser skjer i samarbeid med Innovasjon Norge, Digitaliseringsdirektoratet og Leverandørutviklingsprogrammet.

Digitaliseringsdirektoratet kan gi informasjon og bistand til juridiske spørsmål om innovative anskaffelser.

Leverandørutviklingsprogrammet gir veiledning om forberedelse og gjennomføring av innovative anskaffelser. De hjelper blant annet søkerne som har fått økonomisk støtte til forprosjekter fra oss.

Innovasjon Norge gir støtte til en annen type Innovative anskaffelser: Innovasjonspartnerskap.