Bærekraft og Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Skal bedriften din søke innovasjonsmidler fra Forskningsrådet blir dere vurdert på i hvilken grad dere vil bidra til å løse bærekraftsutfordringene.

17 bærekraftsmål i et rutenett av firkanter i forskjellige farger og med hvert sitt ikon

Bedrifter innoverer hver dag for å sikre konkurransekraft og vekst. Store og komplekse samfunnsutfordringer krever at næringslivet hele tiden må tenke nytt og ta en mer aktiv og synlig rolle og ansvar for å løse disse.

Næringslivet har en nøkkelrolle i arbeidet med å realisere at framtidens markeder med produkter, tjenester og produksjonsprosesser er bærekraftige slik det er målsatt gjennom de globale bærekraftsmålene. Det er i næringslivets interesse å opprettholde bærekraftige markeder og samfunn, og bedrifter må understøtte nasjonale og globale målsetninger for bærekraft. Det er en forventing fra kunder, leverandører og samarbeidspartnere - som Forskningsrådet.

Forskningsrådet er en pådriver og tilrettelegger

Vi legger til rette for at næringslivet bidrar til å løse samfunnsutfordringer samtidig som den enkelte bedrift sikrer egen vekst og økt konkurransekraft.
Vi investerer årlig over 5 milliarder kroner i forskningsbasert innovasjon i næringslivet. I tillegg gir vi støtte for nesten 5 milliarder kroner årlig via skattefradragsordningen SkatteFUNN.

De 17 bærekraftsmålene er ambisiøse og er relevant for alle bransjer og sektorer. Vi forventer at bedrifter har bærekraft som et sentralt element når vi investerer forskningsmidler i næringslivet fordi bærekraft styrker langsiktig konkurransekraft og verdiskaping.

Vi har et langsiktig investeringsperspektiv og bygger kapasitet i både næringslivet og forskningsinstitusjonene. Vi mobiliserer og kobler aktører fra næringslivet og forskningsinstitusjonene og andre interessenter for å nå FNs bærekraftsmål, og vi sikrer måloppnåelse blant annet med råd og veiledning om bærekraftig innovasjon.

Vurdering av søknadene om Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Fra 2022 vil Forskningsrådet vurdere bedrifters bidrag til å løse bærekraftsutfordringene i større grad enn tidligere. Dette gjelder for eksempel i søknader om støtte til Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Vi har justert på vurderingskriteriet "Virkninger og effekter", slik at søknader om Innovasjonsprosjekter i næringslivet også vil bli vurdert med hensyn til hvilken grad de bidrar til å møte FNs bærekraftsmål. I praksis betyr det at en bedrift i søknaden beskriver hvordan prosjektet bidrar til å nå relevante delmål under FNs bærekraftsmål, uten at det har negative effekter på andre områder.

Forskningsrådets eksterne fageksperter vil så vurdere i hvilken grad dette er godt beskrevet og sannsynliggjort. I vurdering av søknaden (i fagfellevurderinger og relevansvurderinger) vil vi vektlegge prinsippet om at prosjektet skal bidra vesentlig til et eller flere av bærekraftsmålene uten samtidig å forringe noen av dem andre ("do not harm"-prinsippet). Innovasjonen og bidraget til å nå bærekraftsmålene fra et gitt bedriftsprosjekt vil bli vurdert opp mot det som er den relative normen og fronten innen næringen/bransjen som bedriften tilhører.

Søknaden blir ikke vurdert på antallet delmål som prosjektet bidrar til å nå. Det som er viktig er hvor godt søknaden beskriver og sannsynliggjør at prosjektet vil bidra til ett eller flere av delmålene.

Trenger du mer veiledning?

Vi er i ferd med å utarbeide en veileder for søkere kan knytte prosjektet til relevante delmål. Du finner veilederen på norsk og på engelsk.

Delta på våre søkerwebinarer for bedrifter. Under finner du opptak av webinaret vårt om bærekraft som tildelingskriterie. 

Søkerwebinar for bedrifter: Bærekraft som tildelingskriterie

Du er velkommen til å kontakte oss på ip-n@forskningsradet.no dersom du har spørsmål.

Du kan lese mer om andre utlysninger om støtte til næringslivet her: Forskningsmidler til næringsliv.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 9. desember 2023, 00:45 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.