Søknadsfrist forskerprosjekt utsatt til 20. mai og fellesløft for tverrfaglighet er utsatt til neste år

Forskning og utvikling er helt sentralt for å løse utfordringene vi alle nå står overfor, og det er viktig å håndtere pandemien samtidig som vi begrenser konsekvensene for økonomien og samfunnet. Forskningsrådet utsetter søknadsfristen for Forskerprosjekter med 2 uker fra 6. til 20. mai etter dialog med våre søkere og ledelsen i universitets-, institutt- og helsesektoren. Fellesløft for tverrfaglighet blir utsatt til 2021.

Forskningsrådet støtter oppunder myndighetenes strategi om å prøve å holde samfunnet i gang i så stor grad som mulig. Vi ønsker å vise fleksibilitet i denne situasjonen, samtidig som vi ønsker å bidra til økt forsknings- og innovasjonsinnsats. Å utsette fristen vil medføre at vi utsetter viktig forskning og viktige inntekter for sektoren. Det var derfor viktig å komme frem til løsninger sammen med sektoren.

Etter dialog med universitets-, institutt- og helsesektoren torsdag 19. mars konkluderte Forskningsrådet om at det er best totalt sett å utsette søknadsfristen med to uker fra 6. mai til 20. mai kl. 13.00. 

- I disse tider er forskning og utvikling et viktig redskap for å holde hjulene i gang. Forskningsrådet ønsker fortsatt å kunne tildele midler minst på dagens nivå, både i år og til neste år, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. Vi er også klar over at det er vanskelig med kapasiteten i forskningsorganisasjonene og at det vil være utfordringer knyttet til blant annet den store omleggingen som nå skjer til digital undervisning. Dette vil ha betydning for hvor mye tid som kan settes av både til prosjektgjennomføring og skrive nye søknader.

Bred enighet i sektoren

Det er bred enighet i sektoren om beslutningen om å utsette søknadsfrist for forskerprosjekter.

- Det er spesielt unge forskere med barn som har havnet i en utfordrende situasjon, rett og slett fordi de på grunn av stengte skoler og barnehager har fått mindre tid til å jobbe med søknadene sine. Derfor er jeg glad for at alle parter er enige om å skyve på utlysningen til forskerprosjektene. Det gir forskerne bedre tid samtidig som vi sikrer at vi holder forskningsaktiviteten opp, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) er også fornøyd med at fristen utsettes.
- Instituttsektoren har kommet i en svært vanskelig situasjon fordi oppdragsgiverne faller fra. Næringsliv og offentlig sektor er hardt rammet av krisen og må prioritere akuttiltak og ikke forskning og innovasjon. En utsettelse av fristen som ikke påvirker tidspunkt for tildeling er derfor velkommen, sier styreleder i FFA Lars Holden

Også styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR) rektor Dag Rune Olsen er positiv: - Vi er svært fornøyd med at Forskningsrådet har stor forståelse for den situasjon våre forskere er i og dermed skyver søknadsfristen til 20.mai, sier Olsen.

Leder for RHFenes strategigruppe for forskning, Siv Mørkved er også støttende til beslutningen. - Alle forstår at helsesektoren er svært belastet disse dagene, men forskning og innovasjon er viktig for å løse den krisen vi er i, så vi vil bidra. En utsatt frist hjelper oss, sier hun.

Fellesløft for tverrfaglighet utsettes til neste år

For å kunne avhjelpe noe rundt arbeid med søknadsskriving og søknadsbehandling er utlysningen av "fellessløftet" utsatt til neste år. Vi er klar over at noen allerede er godt i gang med å skrive søknader til "fellesløftet". Noen av disse søknadene vil kunne nedskaleres og sendes inn til forskerprosjekt-utlysningen som ordinære prosjekter.

Korona situasjonen viser tydelig behovet for tverrfaglig samarbeid og tilnærming. - Så vi er opptatt av å få Fellesløftet i gang i 2021. Situasjonen nå krever dessverre at planen om et fellesløft i år må utsettes, sier John-Arne Røttingen.

Rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen har forståelse for utsettelsen av fellesløftet
- Situasjonen i vår sektor er krevende. Fellesløftet med Forskningsrådet som vi hadde sett frem til, må utsettes. Vi stiller oss bak dette og er klare til å bidra når det kommer neste år,  sier Stølen.

Søknadsbehandling ferdig før jul

Forskningsrådets klare mål er at søknadsbehandlingen for 2020 skal være avsluttet før jul, slik at midlene kan settes i omløp så tidlig som mulig i 2021. Det er viktig å presisere at vi vil opprettholde kvaliteten på søknadsbehandlingen selv om det kan bli mer utfordrende å få tak i internasjonale fageksperter.

For å begrense søknadstilfanget noe til årets frist, har vi besluttet at de som er prosjektledere for Forskerprosjekter som fikk tilslag i desember 2019/januar 2020 ikke kan være prosjektledere for nye søknader til fristen 20. mai 2020.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 09.43 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.