En milliard gjennom Forskningsrådet til grønn omstilling

Forskningsrådet får 982 millioner kroner totalt over de tre årene dersom Regjeringens forslag om en ekstrabevilgning til næringslivet for nye, klimavennlige næringer og løsninger, får støtte i Stortinget. Tiltakspakken er på totalt 3,6 milliarder over tre år.

Tiltakspakken skal gå til grønn omstilling både av næringslivet og samfunnet, lavutslipp,  hydrogenbaserte drivstoffløsninger og sirkulærøkonomi. Bedrifter skal konkurrere om å utvikle nye, klimavennlige næringer og løsninger som svarer på store samfunnsutfordringer, til dels i samarbeid med forskningsorganisasjoner. En egen tidsavgrenset grunnbevilgning til instituttsektorene utgjør nesten en tredjedel av tildelingen og er ment for å gjøre instituttene i stand til å bidra i omstillingen av norsk næringsliv. 

Bred involvering fra departementene 

Seks departementer legger penger i potten982 millioner kroner som Forskningsrådet bevilges over tre år, etter Regjeringens framlegg:

  • Over en halv milliard, 537 millioner kroner, kommer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 
  • 145 millioner fra Klima- og miljødepartementet (KLD) 
  • 135 millioner fra Olje- og energidepartementet 
  • 110 millioner fra Kunnskapsdepartementet (KD) 
  • 40 fra Helse- og omsorgsdepartementet 
  • 15 millioner fra Landbruks- og matdepartmentet (LMD) 

Næringsliv og forskningssektoren 

Tildelingene til Forskningsrådet rettes mot ulike innsatsområder, med hovedvekt på innovasjonsprosjekter i næringslivet. 

– Forskningsrådet vil rette utlysningen av disse midlene særlig mot prosjekter i næringslivet og samarbeidsprosjekter mellom forskningsorganisasjoner og næringsliv der investeringen går til å utvikle bærekraftige løsninger innenfor energi, transport og teknologi innenfor alle områder som bidrar til klimavennlige løsninger og grønn omstilling, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet. 

Millioner i tillegg til instituttene 

Bevilgningen som er foreslått til Forskningsrådet omfatter også vel 300 millioner kroner til instituttsektoren som et påslag på grunnbevilgningen til instituttene.  

I denne sammenhengen er det en svært viktig tilleggsbevilgning i og med at det er avgjørende å ha med instituttsektoren i omstillingen av norsk næringsliv, men også for at de skal bidra til å utvikle nye bedrifter og løsninger for fremtiden. Samarbeid mellom instituttsektoren og bedriftene er også viktig for å få fram svært gode, forskningsbaserte klimaløsninger, sier områdedirektør Fridtjof Unander i Forskningsrådet.   

I tillegg skal 40 millioner kroner investeres i prosjekter innenfor sirkulær økonomi og vil bli utlyst separat av Forskningsrådet. 

– Styrker samarbeid  

– Tiltakspakken og et styrket samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, offentlig sektor og næringsliv vil gi et ekstra momentum og økt fart i den grønne omstillingen, skape nye næringsmuligheter og grønn vekst sånn at Norge får flere økonomiske bein å stå på i framtiden, sier John-Arne Røttingen. 

Tiltakspakken er også gunstig for mer samarbeid mellom virkemiddelaktørene, som i denne sammenhengen er Enova, Innovasjon Norge, Selskapet for industrivekst (SIVA) og Forskningsrådet.  

Enova får den største delen av tiltakspakken med 2 milliarder kroner og er spesielt rettet mot teknologiutvikling.   

Grønn plattform 

1 milliard kroner bevilges Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva til grønn forskning og innovasjon via en "grønn plattform". 192 millioner kroner årlig i tre år av denne bevilgningen er foreslått gitt til Forskningsrådet. Innsatsen skal rettes mot omstilling og diversifisering for et grønt og konkurransedyktig næringsliv og gjennom virkemidler og grep i hele FoUI-kjeden og der bedrifter og forskningsinstitutter deltar.   

Regjeringens forslag skal behandles i Stortinget i nærmeste fremtid. 

Pressekontakt

Vivill Vinsrygg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 22.01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.