43 millioner til forskning på koronaens konsekvenser for økonomi og arbeidsliv

Koronautbruddet har store konsekvenser for norsk økonomi og for næringslivet. Forskningsrådet investerer nå i ni prosjekter som skal forske på de økonomiske- og arbeidsmarkedsmessige konsekvensene av korona og på tiltakene som ble satt i verk.

– Norge har en åpen økonomi, som er sterkt påvirket av internasjonale forhold. Vi har allerede sett hvordan koronapandemien har rammet oljepris, reisemønstre, forbrukeratferd og leveransekjeder. Disse forskningsprosjektene vil gi oss økt kunnskap om de økonomiske effektene av korona, både på kort og lang sikt, sier næringsminister Iselin Nybø. 

Fokus på arbeidsliv

Prosjektene som nå får støtte skal gi ny kunnskap om effekter i arbeidsmarkeder, konkrete næringer, regionale forhold eller mer generelle effekter i næringslivet og økonomien. Tildelingen skjer gjennom en hasteutlysning.

– Arbeidsledigheten i Norge firedoblet seg nærmest over natten da koronaviruset rammet landet.  På det meste var over 430 000 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV. Ny kunnskap om hvordan pandemien og koronatiltakene påvirker arbeidsmarkedet og aktørene er svært viktig, både for hvordan vi skal håndtere den situasjonen vi står i nå og fremtidige situasjoner, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Også områdedirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik mener vi vil få verdifull kunnskap fra prosjektene som nå får bevilgning.

– Forskningen som vi nå investerer i kan gi oss mer kunnskap om økonomiske og arbeidsmarkedsmessige konsekvenser av krisen. Vi ønsker samspill mellom våre beste økonomifagmiljøer og aktører i nærings- og arbeidsliv for å både systematisk belyse den ekstremt vanskelige situasjonen mange norske aktører står i nå og belyse hvordan vi skal møte lignende situasjoner i fremtiden, sier Fahlvik. Denne typen forskning har vi hatt lite av frem til nå, men den er viktig både i en krise- og omstillingstid for å få godt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og de disposisjoner som bedriftene selv må ta.

DISSE PROSJEKTENE FÅR FINANSIERING

PROSJEKTTITTEL

PROSJEKTANSVARLIG

SUM (mill. kr)

COVID-19 and Human Capital: Cataclysm and Catalyzer

Institutt for strategi og ledelse, NHH

4

Labor Demand in Crisis and Recovery

Institutt for samfunnsforskning

4.9

RelinC: The role of research, skilled labour and innovation in the Coronacrisis.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

4.9

Effects of Covid-19 on reliability Of National Supply In a Global Nexus

Transportøkonomisk institutt (TØI)

4.2

Media Innovation Through the Corona Crisis (MICC) - how news media can build and implement innovation ability

Stiftelsen Handelshøyskolen BI

5

The Coronavirus Crisis: Development of Capabilities on Measuring and Managing Its Effects in the Norwegian Service and Food Industries

Samfunns- og næringslivsforskning AS

5

The corona crisis and its economic consequences

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

5

Adaptive measures for non-private transport to the Covid-19 Pandemic (CODAPT)

Transportøkonomisk institutt (TØI)

5

Regional Resilience and Sustainable Industrial Restructuring

Høgskulen på Vestlandet

5

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 21.25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.