20 studentgründere får inntil 1 million kroner hver

Regjeringen gir gjennom Forskningsrådet 20 millioner kroner til gründerprosjekter ledet av studenter ved norske universiteter og høyskoler.

Se nederst i saken for en oversikt over hvor prosjektdeltakerne kommer fra. 

– Mer gründermentalitet vil hjelpe Norge gjennom omstillingen som vi vet vi skal igjennom. STUD-ENT skal styrke entreprenørskapskulturen ved universitetene og høgskolene. Klimakrisen og koronakrisen aktualiserer dette mer enn noen gang. Jeg synes det er inspirerende og spennende å se at neste generasjon tenker stort, sier næringsminister Iselin Nybø.  

STUD-ENT ordningen retter seg mot studenter og kandidater fra universiteter og høyskoler som vil prøve seg på gründervirksomhet og videreutvikle forretningspotensialet i idéer de har fått gjennom studiene. De får erfaringer, på godt og vondt, i det å drive fram en forretningsidé. Ordningen er også et viktig virkemiddel for lærestedene ved at de utvikler en kultur for entreprenørskap og kommersialisering av offentlig finansiert forskning og skaper tettere samarbeid mellom studenter og forskere. 

Digitalisering for økt matsikkerhet, bedre arbeidsforhold og raskere dataoverføring under vann 

Forskningsrådet mottok 45 søknader i 2020. Prosjektene har blitt vurdert av eksperter, og 20prosjekter får tildeling og mottarinntil 1 million kroner hver til utvikling av forretningsideen.Tildelingene skjer innenfor en rekke ulike fagområder. 

Ett av prosjektene som får tildeling er ledet av studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)og skal utvikle et system for å skaffe bedre data for å øke matsikkerheten i produksjon og distribusjon av øl fra små- og mellomstore bryggerier. Ved å ta i bruk sensorteknologi skal man legge til rette for bedrearbeidsprosesser og tettere dialog med kunder og sluttbrukere (restauranter, barer og hoteller).   

En gruppe studenter ved NTNU får tildeling til et prosjekt som utvikler et system for bedre dataoverføring under vann. Dette kan redusere kostnaderi olje- og gassektoren og kan også potensielt øke sikkerheten gjennom bedre overvåkingen av installasjoner under vann  

Ved Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH) utvikler studenter et dataverktøy som har som mål å forbedre kvaliteten i bemanningsverktøy rettet mot bedrifter som er avhengig av skiftarbeid. Programmet som studentene er i ferd med å utvikle skal øke arbeidstakernes mulighet for forutsigbarhet i skiftene, ivareta arbeidstakernes rettigheter, sikre tilstrekkelig bemanning og kunne øke bedrifters effektivitet.   

Master og PhD 

Tidligere var det kun masterstudenter som kunne søke STUD-ENT. Nytt i år er at også PhD-kandidaterog studenterfra profesjonsstudiene kan søke.   

Poenget med studentinnovasjon er ikke bare å skape bedrifter, men å utruste studentene med en innovasjonstankegang som de tar med seg ut i arbeidslivet. Slik skaper vi morgendagens næringsliv sier administrerende direktør John-Arne Røttingen.  

 Se alle prosjektene som får tildeling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2022, 01.08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.