To vinnere av ny teknologi-prestisjepris

Innføring av ny teknologi er vesentlig for å opprettholde norsk sokkels konkurransekraft. Bjørn Rudshaug i Equinor og Karl Johnny Hersvik i AkerBP er de første vinnerne av den nye prisen "OG21 Technology Champion", som gis til enkeltpersoner som har vært drivende for innføring av ny, verdiskapende teknologi.

OG21s Technology Champions 2019 (fra venstre): Roy Ruså (Petero), prisvinner Karl Johnny Hersvik ( direktør i AkerBP), olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og prisvinner Bjørn Rudshaug (prosjektleder i Equinor)
OG21s Technology Champions 2019 (fra venstre): Roy Ruså (Petero), prisvinner Karl Johnny Hersvik ( direktør i AkerBP), olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og prisvinner Bjørn Rudshaug (prosjektleder i Equinor)

- Vi er overveldet over interessen prisen har skapt, sier Roy Ruså, digitaliseringsdirektør i Petoro og leder for juryen. Vi har mottatt mange nominasjoner, og mange av de nominerte kunne vært verdige vinnere av prisen.  Det viser at vi har mange Technology Champions i norsk oljenæring. Men vi har måttet velge, og vi har valgt å gi den første "OG21 Technology Champion prisen" til to personer i 2019.

Bjørn Rudshaug får prisen for sin rolle i utvikling og breddeutrulling av Automatic Drilling Control på borerigger, mens Karl Johnny Hersvik får prisen for å ha skapt en digitaliseringskultur i AkerBP og effektiviseringsresultater som følge av digitalisering på Ivar Aasen feltet.

Prisen ble delt ut av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg under OG21-forum, 12.november 2019.

Utfyllende informasjon

OG21 har i flere år pekt på at industrien bør bli raskere til å ta i bruk ny teknologi på norsk sokkel. Når vi lykkes med raskt teknologiopptak skyldes det ofte enkeltpersoner i ledelsen eller på andre nivåer i organisasjonen, som står på for at ny teknologi skal tas i bruk.

OG21 innfører derfor prisen "OG21 Technology Champion" for å hedre enkeltpersoner som har vært avgjørende for at ny teknologi har blitt tatt i bruk på norsk sokkel betydelig raskere enn det som er vanlig.

Prisen "OG21 Technology Champion 2019" tildeles:

  1. Bjørn Rudshaug, prosjektleder i Equinor, får prisen for sin innsats med å utvikle og breddeinnføre Automatic Drilling Control. Teknologien er med på å digitalisere boreprosessen og muliggjør integrering med reservoar- og geologimodeller. ADC fører til raskere boring, bedre beslutninger, økt produktivitet, færre menneskelige feil, redusert bemanning og økt sikkerhet. Teknologien ble først innført på Transocean Enabler i 2017 hvor den har gitt effektivitetsforbedring på over 8%. Siden det har den blitt innført på ytterligere 5 rigger, og flere står i kø.
  2. Karl Johnny Hersvik, direktør i AkerBP, får prisen for å ha skapt en digitaliseringskultur i selskapet han leder og for å ha oppnådd konkrete effektiviseringsresultater som følge av digitalisering på Ivar Aasen feltet. Hersvik har videre vært sentral i etableringen av Cognite, et nytt selskap som tilbyr en dataplattform for både oljeindustrien og andre industrier, og han har vært en pådriver for digitalisering i norsk petroleumsindustri.

OG21 har sitt mandat fra Olje- og energidepartementet. Gjennom OG21 kommer myndigheter, næringsliv og forskningsmiljøer sammen for å identifisere teknologiske utfordringer og bli enige om strategier og tiltak for å møte utfordringene.

Two winners of prestigous new technology award

The implementation of new technology is essential to maintain the competitiveness of the Norwegian continental shelf (NCS). Bjørn Rudshaug from Equinor and Karl Johnny Hersvik from AkerBP are the first winners of the new OG21 Technology Champion prize, awarded individuals that have been instrumental for the implementation of new, value adding technology.

- We are overwhelmed by the interest for the new award, says Roy Ruså, Digitalization Manager in Petoro and the leader of the jury. We have received many nominations, and several of the nominees could have been worthy winners of the award. This shows that we have many Technology Champions in the Norwegian petroleum industry. But we have had to choose, and we have chosen to award the inaugural "OG21 Technology Champion" prize to two persons in 2019.

Bjørn Rudshaug receives the award for his role in the successful and broad implementation of Automatic Drilling Control, whereas Karl Johnny Hersvik is awarded the price for his success in creating a digitalization culture in AkerBP.

The award was given out by the Norwegian Oil and Energy minister Kjell-Børge Freiberg during the OG21-forum, November 12th, 2019.

Additional information

OG21 has over many years communicated that the industry should accelerate the adoption of new, value creating technology. When technology is being adopted faster than normal, this often can be attributed to individuals in the management or at other levels in the organizations that have spear-headed the technology.

To stimulate faster technology adoption and to honor individuals that have been instrumental in fast adoption of new technology, OG21 launches the "OG21 Technology Champion" award.

The "OG21 Technology Champion" award for 2019 goes to:

1.    Bjørn Rudshaug, project manager in Equinor, is awarded the prize for his efforts and success with the development and broad implementation of Automatic Drilling Control. The technology enables digitalization of the drilling process and integration with reservoir and geology models. ADC leads to faster drilling, better decisions, improved productivity, less human errors, reduced manning and better safety. The technology was first introduced on the Transocean Enabler rig in 2017, where it has yielded an efficiency improvement of more than 8%. Since then, it has been implemented on 5 more rigs, and more rigs are in line for implementation.

2.    Karl Johnny Hersvik, CEO of AkerBP, is awarded the prize for having created a digitalization culture in the company he leads and for achieving significant efficiency improvements on the Ivar Aasen field as a result of digitalization. Hersvik was behind the establishment of Cognite, a new company that offers a data platform for various industries, and he is a driving force for digitalization of the Norwegian petroleum industry. 

OG21 has its mandate from the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy (MPE). OG21 brings together oil companies, universities, research institutes, suppliers, regulators and public bodies to develop the national petroleum technology strategy for Norway.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. januar 2022, 02.23 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.