Ny teknologi trengs for å opprettholde norsk sokkels konkurransekraft

Industrien må utvikle og ta i bruk teknologi som både senker kostnader og klimagassutslipp, sier en ny rapport fra OG21.

OG21-rapporten ble presentert av styreleder i OG21 og Vice President Research & Technology i Equinor, Stein Olav Drange.

(English translation below)

Norsk sokkel er verdensledende på lave CO2-utslipp. Samtidig har betydelige kostnadskutt i norsk petroleumsindustri gjort at norsk sokkel i dag er konkurransedyktig på balansepriser og operasjonelle kostnader.

Ny rapport viser at teknologi fortsetter å være sentralt for å styrke norsk sokkels konkurransekraft. Rapporten fra OG21 – Olje og gass for det 21.århundret – sier også at det er behov for et mangfold av teknologier for å ytterligere styrke konkurransekraften.

- Vi er glade for at rapporten bekrefter at norsk sokkel skaper høye verdier sammenliknet med andre petroleumsprovinser, og at CO2-utslippene er relativt lave. Bak resultatene ligger mye målrettet arbeid og samarbeid i industrien, samt forutseende myndigheter. For å utvikle norsk sokkel for fremtiden, må vi holde kostnadene nede, gjennomføre prosjekter raskere og redusere CO2-utslippene betydelig, sier styreleder i OG21 og Vice President Research & Technology i Equinor, Stein Olav Drange.

Beregninger utført av Rystad Energy for OG21, viser at de potensielle gevinstene ved ny teknologi er store. Eksempler på verdiskapende teknologi er:

 • Automatisk borekontroll.
 • Standardiserte havbunns-satellitter.
 • Forbedret teknologi for kraft fra land spesielt i form av langdistanse vekselstrøm.

Men de potensielle gevinstene kommer ikke av seg selv. Teknologi må utvikles, og teknologien må tas i bruk. Det krever at incentivene er sterke nok både for forskning, for pilotering og for tidlig bruk. OG21 anbefaler derfor:

 1. Prioriteringene fra OG21-strategien står støtt og bør videreføres i petroleumsforskningsprogrammer. Samtidig bør offentlig støtte til petroleumsforskning økes, og ikke reduseres slik det foreslås i statsbudsjettet for 2020.
 2. Forskningen på fangst, utnyttelse og lagring av CO2 (CCUS) bør styrkes, og ikke reduseres slik det foreslås i statsbudsjettet for 2020. CCUS er viktig for avkarbonisering av energisystemer, inkludert kraftproduksjon fra fossile brensler og lavkarbon-energibærere produsert fra fossile brensler. I tillegg kan det bidra til forbedret oljeutvinning.
 3. Lavutslippsteknologi som offshore vind, kraft fra land og CCUS er sektorovergripende, og bør derfor vurderes på tvers av sektorer.
 4. Tiltak for å bedre stimulere til investeringer i CO2-reduserende teknologi bør vurderes.

Den nye OG21-rapporten og grunnlagsrapporten fra Rystad Energy ble presentert på OG21-forum, 12. november 2019. Begge rapportene kan lastes ned fra www.og21.no.

OG21 har sitt mandat fra Olje- og energidepartementet. Gjennom OG21 kommer myndigheter, næringsliv og forskningsmiljøer sammen for å identifisere teknologiske utfordringer og bli enige om strategier og tiltak for å møte utfordringene.
New technology needed for the Norwegian continental shelf to stay competitive
The industry should develop and implement new technologies that reduce costs as well as climate gas emissions, says a new report from OG21.
The NCS is a global leader on low CO2-emissions, and thanks to substantial cost cuts in the Norwegian petroleum industry, also highly competitive on low break-even and operational costs.

A new report shows that technology continues to play an instrumental role in strengthening the competitiveness of the NCS. The report from OG21 – Oil and gas for the 21st century – says there will be a need for a variety of new technologies to succeed.
- We are happy that the report confirms that value creation is high on the NCS as compared to many other petroleum provinces, and that the CO2-emissions are relatively low. Behind these great results, there is lots of good work and collaboration in the industry, as well as forward-looking authorities providing the right frame conditions. Looking ahead, we need to keep costs down, deliver projects faster and reduce CO2-emissions considerably, says Stein Olav Drange, Board Leader of OG21 and Vice President Research & Technology in Equinor

Estimates made by Rystad Energy on behalf of OG21, show that the potential value of new technology is high. Examples of such technologies are:
 • Automatic drilling control.
 • Standardized subsea-satellites.
 • Improved power from shore technology, especially long-distance AC-power.

But to realize the potential value, technology will have to be developed and implemented. That requires sufficient incentives for research, piloting and early adoption. OG21 therefore recommends:

 1. The priorities of the OG21 Strategy should continue to form the basis for public funded petroleum research. Public funding of petroleum research should be increased, and not reduced, as suggested in the National budget for 2020.
 2. The research on capture, utilization and storage of CO2 (CCUS), should be strengthened and not reduced, as suggested in the National budget for 2020. CCUS is an important element in the de-carbonization of energy systems, including power production from fossil fuels and low-carbon energy carriers produced from fossil fuels. In addition, CCUS could contribute to enhanced oil recovery.
 3. Low-emission technologies such as offshore wind, power from shore and CCUS span across industries, and opportunities and challenges related to such technologies should therefore be evaluated across industry boundaries.
 4. Measures to better stimulate investments in CO2-reducing technologies should be evaluated.

The new OG21-report and the Rystad Energy report were presented at the OG21-forum, November 12th, 2019. Both reports are available for downloading at www.og21.no.

OG21 has its mandate from the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy (MPE). OG21 brings together oil companies, universities, research institutes, suppliers, regulators and public bodies to develop the national petroleum technology strategy for Norway.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 13.07 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.