Ny OG21-rapport: Norsk petroleumsindustri må bli raskere til å ta i bruk ny teknologi

Oljeselskapene er for langsomme til å ta i bruk ny teknologi. Raskere opptak av ny teknologi vil gi høyere inntekter og lavere klimagassutslipp.

Betydelige kostnadskutt i norsk petroleumsindustri har gjort at norsk sokkel i dag er konkurransedyktig.

– Petroleumsindustrien kan ikke hvile på laurbærene. For å kunne fortsette å levere olje og gass i mange tiår framover må kostnader holdes i sjakk, prosjekter må gjennomføres raskere og klimagassutslippene må reduseres, sier fungerende styreleder i OG21 og direktør i TechnipFMC, Christina Johansen.

OG21 – Olje og gass for det 21.århundret – sier i en ny rapport at teknologi er sentralt for at norsk petroleumsindustri skal bli mer effektiv, og produsere med konkurransedyktige kostnader og med lavere utslipp. Men rapporten sier også at petroleumsindustrien er konservativ og at det tar for lang tid før teknologier tas i bruk.

Det haster å få til endringer, og beregninger utført for OG21 viser at store verdier står på spill. For eksempel kan bruk av ubemannede plattformer, som muliggjøres gjennom digitale teknologier, gi økt verdiskaping på 70 milliarder kroner fram mot 2040. Tilsvarende kan avanserte metoder for å bedre reservoartømming gi økt produksjon på 2,5 milliard fat oljeekvivalenter i perioden fram mot 2040. Det er omtrent like mye som et nytt Johan Sverdrup-felt.

OG21 mener at flere endringer må til for å akselerere teknologibruken:
• Eierskap til ny teknologi må ligge i toppledelsen. Et eksempel er undervannskompresjon som har blitt en realitet på grunn av sterk forankring i Equinors ledelse. Et annet eksempel er AkerBPs gjennomgripende satsing på digitalisering.
• Ny teknologi må vurderes over prosjektporteføljer slik at kostnader og gjennomføringsrisiko spres på flere prosjekter. Det krever at hvert oljeselskap vurderer ny teknologi over hele sin portefølje, og at oljeselskap samarbeider på tvers av produksjonslisenser. En styrking av Petoro som forvalter statens direkte økonomiske interesser på norsk sokkel, og som derfor sitter sentralt plassert i brorparten av produksjonslisensene, vil være viktig for å fremme en helhetlig teknologistrategi for norsk sokkel.
• Myndighetene må være tydelige på at oljeselskap forventes å vurdere teknologiske løsninger for at mest mulig petroleum blir lønnsom å produsere.
• Oljeselskap og leverandører må utvikle felles prosedyrer og standarder som gjør effektiv datadeling mulig og som sikrer data-interoperabilitet, det vil si at datasystem kan fungere sammen.
• Kontrakter mellom oljeselskap og leverandører må utformes slik at verdiskaping optimeres over tid og at alle involverte tjener på en slik innordning.


Den nye OG21-rapporten og grunnlagsrapporten fra Rystad Energy presenteres på OG21-forum, 29.november 2018.