Ny rapport: Forskning vil være avgjørende for grønn konkurransekraft

Rapporten grønn konkurransekraft gir kunnskap og forskning nøkkelrollen i omstillingen til lavutslippssamfunnet og utviklingen av grønn konkurransekraft.

Et ekspertutvalg leverte fredag sin rapport om grønn konkurransekraft til statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen. (foto: Regjeringen.no)
Et ekspertutvalg leverte fredag sin rapport om grønn konkurransekraft til statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen. (foto: Regjeringen.no)

Utvalget framhever at forskning i større grad må fokusere på problemene som må løses, at Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning må følges opp og at virkemiddelapparatet konsekvent må legge til rette for grønn innovasjon.

– Det er svært interessant at rapporten gir forskningen en så sentral rolle, og den vil bli lest nøye i Forskningsrådet, sier Arvid Hallén.

– Vi har satsinger på de fleste områdene som utvalget anbefaler, og disse kan forsterkes. Vi har ressurser, frihetsgrader og organisering til å følge opp flere av anbefalingene per i dag, men ytterligere forsterkning av satsingene må utløses av departementene som har ansvar på disse feltene, sier Hallén.

Målrettede satsinger I rapporten står det at marine næringer har stort vekstpotensial og må utvikles på biologiens premisser. En opptrappet og målrettet forskningsinnsats langs hele verdikjeden er nødvendig. – En målrettet satsing på det marine, slik som foreslås, er svært viktig. Jeg er glad for at utvalget uttrykker en sterk tro på vekstpotensialet innenfor marine næringer og at videre bærekraftig utvikling ses som en forutsetning. Også jordbruk nevnes spesielt. Rapporten peker på behovet for mer forskning og innovasjon som kan legge til rette for økt bruk av klimateknologi i norsk landbruk. Dette vil kunne redusere utslippene betydelig. – Blant annet vil Rådets satsing på bioøkonomi være sentral her.

Rapporten etterlyser forskning på lavutslippsløsninger og at forskningen må vris i grønn retning. – Mission Innovation-avtalen, som Norge sluttet seg til i Paris før jul, er et sentralt verktøy for å få til dette. Mission Innovation legger opp til en dobling av forskning og innovasjon på miljøvennlig energiteknologi i løpet av de neste fem årene. Det vil gjøre oss bedre rustet til å løse disse store utfordringene for verdenssamfunnet, sier Hallén.

Løse samfunnsutfordringer I rapporten framheves det at forskningsaktivitetene i større grad må innrettes mot samfunnsutfordringene og at Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning må følges opp.– Dette er i tråd med måten Forskningsrådet jobber på og ønsker å jobbe på. Vi er opptatt av målrettede satsinger som skal løse store samfunnsutfordringer. Vi merker oss at utvalget er uenig med Produktivitetskommisjonen og at de mener kommisjonen hadde et for snevert syn på hva som gir kvalitet i forskning.

Utvalget framhever Forskningsrådet skal legge inn kriterier om bærekraft og bidrag til klimakutt i vurderingen av søknader om forsknings- og innovasjonsmidler der dette er relevant.

– Dette vil vi jobbe for å få til, sier Hallén.