Ny petroleumsstrategi – Ny teknologi kan utløse verdier for milliarder og gi lavere klimagassutslipp

Ny teknologi kan gi mange nye olje- og gassfunn og bedre utnytting av ressurser på norsk sokkel over de neste tiårene, samtidig som at utslippene av klimagasser reduseres. Den økte produksjonen tilsvarer opp mot 5000 milliarder kroner og kan føre til prosjekter som kan skape flere tusen arbeidsplasser i norsk leverandørindustri, viser nye beregninger gjort for OG21.

Petroleumsindustrien i Norge står overfor store utfordringer med å tilpasse seg lavere oljepris, utvikle en sokkel som i stor grad er moden og krav og forventninger om betydelig reduksjon i klimagassutslipp. OG21 – Olje og gass for det 21.århundret – beskriver i sin nye strategi hvordan utfordringene kan løses og verdipotensialet utnyttes:

  • Klimagassutslipp kan reduseres ved forbedringer av eksisterende kraftproduksjonsanlegg på sokkelen. Men det ligger også stort reduksjonspotensiale i radikalt nye løsninger som for eksempel bruk av fornybar kraft, hybridløsninger med batterier og karbonfangst og lagring, gjerne i kombinasjon med konvertering av naturgass til hydrogen.
  • Kostnader knyttet til leting, feltutvikling og drift må reduseres for å opprettholde konkurransekraften til norsk sokkel. Nye teknologiløsninger som f.eks. robotisering, ubemannede plattformer og fjernstyring er viktige for å få til den nødvendige produktivitetsøkningen.
  • Utnytting av de gjenværende og store ressursene på norsk sokkel er avhengig av innsats på flere områder: Kostnadsreduksjon og effektivisering er viktig for at flere felt blir lønnsomme. Det er også viktig med ny kunnskap og teknologi for å forstå geologien og petroleumsreservoarene på norsk sokkel, og vi trenger derfor bedre letemodeller, bedre forståelse av hvordan olje og gass beveger seg i undergrunnen og mer effektive og miljøvennlige måter å hente inn seismiske data på. Sist, men ikke minst, trenger vi nye, avanserte metoder for økt utvinning, f.eks. kjemikalier som gjør at olje og gass frigjøres og strømmer effektivt i reservoarene.

Petroleumsforskning er viktig for å utvikle ny kunnskap og teknologi. OG21 viser i strategien at myndighetene får svært mye igjen for å støtte forskning på de prioriterte teknologiområdene, men også at det er et betydelig behov og rom for offentlig støtte til petroleumsforskning i årene som kommer.

Verdien av teknologi blir først reell når den tas i bruk, og OG21 mener at det tar for lang tid. Myndighetene bør se på om det er sterke nok incentiver for oljeselskap til å ta i bruk ny teknologi. Industrien på sin side bør se på sine rutiner og samarbeidsformer, f.eks. om kontrakter i større grad bør stimulere til bruk av ny teknologi.