Fortsatt vekst i forskningsbudsjettet - Dette mener Forskningrådet om Statsbudsjettet 2017

− Dette er et godt forskningsbudsjett som viser at regjeringen satser på forskning for å løse store samfunnsutfordringer, men det burde vært gitt mer til forskning for omstilling i næringslivet, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

 

Langtidsplanen virker

− Veksten i forskningsbudsjettet følger opp regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Dette er svært positivt, sier administrerende direktør Arvid Hallén administrerende direktør i Forskningsrådet. − Opptrappingsplanene følges og prioriterte temaer som tidligere i perioden har hatt liten vekst, styrkes i 2017-budsjettet. Langtidsplanen skal gi økt forutsigbarhet i satsingen på forskning og det fremlagte budsjettet for 2017 og jeg leser budsjettforslaget slik at langtidsplanen har gitt tydelige føringer, sier Hallén.

 

− Med en nominell vekst på 1.9 milliard kroner til forskning er det et sterkt budsjett, men vi må merke oss at en betydelig del av veksten for 2017 går med til å dekke inn kostnadene knyttet til nytt isgående forskningsfartøy og til å kompensere for pris- og lønnsveksten, sier Hallén.

 

− Budsjettet følger opp mange av Forskningsrådets prioriteringer og er et uttrykk for at Forskningsrådets har en viktig rolle som forskningspolitisk rådgiver.

 

Klima, miljø og miljøvennlig energi
− Forskning på klima, miljø og miljøvennlig energi er en klar prioritering i Langtidsplanen. Det er derfor svært positivt at regjeringen foreslår en styrket satsningen på forskning knyttet til lavutslippssamfunnet og miljøvennlig energi. Dette er veldig viktig både for klimaet og for å stimulere til en grønn omstilling av næringslivet, sier Hallén.

 

Fornyelse av offentlig sektor

− Utvikling og fornyelse av kommunale og offentlige tjenester er en stor utfordring som krever økt forskning, og hvor det i tidligere år har vært satset for lite. Nå styrkes budsjettet for 2017 på disse områdene. Det gjør det mulig styrke programmet Gode og effektive tjenester, men også å dra i gang en ny satsing på fornyelse og innovasjon i kommunal sektor. Samtidig er dette et område hvor det trengs betydelig opptrapping i årene som kommer for å kunne bygge opp et effektivt kunnskapssystem for innovasjon i offentlig sektor.

 

Sterkere forskningsmiljøer

− I tråd med opptrappingsmålene i Langtidsplanen gis det mer til avansert vitenskapelig utstyr. Dette er en svært viktig satsing for kvaliteten i norsk forskning. I tillegg styrkes den tematisk uavhengige forskningen gjennom en ny satsing som er kalt Toppforsk. Denne satsingen legger opp til en samfinansiering med forskningsinstitusjonene gjennom det såkalte "Fellesløftet".

 

Omstilling i næringslivet

− Budsjettet har i de to tidligere årene gitt betydelig vekst til næringsrettet forskning. Årets budsjett følger ikke opp Forskningsrådets forslag om fortsatt vekst til Forskningsrådets satsinger på næringsrettet forskning og kommersialisering, men det er positivt at skattefradragsordningen SkatteFUNN styrkes ytterligere.  Skattefunnordningen er evaluert positivt og er viktig for å stimulere til forskning og utvikling som vi trenger for å skape omstilling i næringslivet, sier Hallén.

 

− Regjeringen foreslår dessverre ingen betydelig vekst til forskning på IKT som er en sentral forutsetning for omstilling. Men det er positivt at det ligger an til økt satsning på forskning for å utvikle de biobaserte næringene.

 

Internasjonalt forskningssamarbeid

− Det er også forslått økt satsing på ordninger som skal mobilisere til økt norsk deltakelse i EUs forskningsprogram Horisont 2020. Dette er i tråd med opptrappingsmålene i Langtidsplanen. Økt internasjonalt forskningssamarbeid blir bare viktigere og viktigere for norsk forskning og norsk næringsliv, sier Hallén.