En milliard til nytt spleiselag for norsk forskning

Forskningsrådet og forskningsinstitusjoner gir til sammen én milliard kroner til 46 svært gode forskningsprosjekter. Målet er å bygge opp verdensledende fagmiljøer.

– Forskning og innovasjon er ett av denne regjeringens viktigste satsingsområder. Dersom vi skal klare omstillingen vi står midt oppe i, er vi avhengig av nye ideer og løsninger som kan skape nye arbeidsplasser og nye verdier, sier statsminister Erna Solberg.

Pengene er fordelt i en ny satsing, kalt FRIPRO Toppforsk, og inngår i Forskningsrådets frie prosjektstøtte. Hvert prosjekt får mellom 15 og 25 millioner kroner.

Toppforsk er et spleiselag der universiteter og andre forskningsinstitusjoner har lagt inn halvparten av pengene, og Kunnskapsdepartementet den andre halvparten. 

– Toppforsk er en ny og målrettet satsing for å sikre god, langsiktig finansiering til forskningsmiljøer som kan bli internasjonalt ledende innenfor sine felt. Det er en viktig oppfølging av målet i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning om å utvikle flere verdensledende miljøer i Norge, poengterer Solberg.

Flere vil spleise

– Vi er svært glade for at en langsiktig budsjettvekst fra Kunnskapsdepartementet sammen med en klar prioritering fra forskningsinstitusjonene, gir oss mulighet for å gi et løft til så mange sterke miljøer. Dette er jeg sikker på er en svært god investering for alle parter, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén.

Pengene går kun til prosjekter som har oppnådd høyest rangering av internasjonale fagpaneler. Universitetene har selv valgt ut hvilke prosjekter som skal få støtte ut fra en liste over alle de høyest rangert prosjektene ved sin institusjon.

Det er tredje gangen universitetene er med på et slikt spleiselag, men første gang for høyskoler, forskningsinstitutter og regionale helseforetak.  Ni av prosjektene er ved høyskoler og forskningsinstitutter rundt om i landet.

– Det er veldig positivt at det også utenfor universitetene er sterke forskningsmiljøer som har nådd opp i konkurransen, og at de vil være med på spleiselaget, sier Hallén.

Slik er prosjektene fordelt:

Universitetet i Oslo (17 prosjekter)

Universitetet i Bergen (8), 

NTNU (5) 

Universitetet i Tromsø (3)

NMBU (2)

Universitetet i Stavanger (1)

Universitetet i Agder (1)

I tillegg er disse institusjonene med for første gang, med hvert sitt prosjekt:

Norsk Utenrikspolitiske Institutt
Institutt for fredsforskning (PRIO)
Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk institutt for skog og landskap
CICERO
Høgskolen i Gjøvik