Deler ut en halv milliard kroner til nye prosjekter på miljøvennlig energi

ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir denne uken støtte til 55 nye prosjekter som styrker Norges satsing på miljøvennlig energi.

- Ved å satse på utvikling av energiteknologi er regjeringen med på å styrke innovasjon og konkurransekraft i næringslivet. Forskning og utvikling gir mer effektiv utnyttelse av energiressursene og økt sysselsetting og verdiskaping, sier Olje- og energiminister Tord Lien.

Det er Forskningsrådets store program for miljøvennlig energi, ENERGIX, som tildeler midlene til både forskere og næringsaktører. Næringslivet skal bidra i nye FoU-prosjekter med budsjett totalt på over 600 millioner kroner. En av bedriftene er Elkem, som skal forske på silisiumproduksjon helt uten CO2-utslipp.

- Dette er et godt eksempel på forskning for fremtiden. Elkems forskningsprosjekt kan gi både grønn vekst med null utslipp, samtidig som det er helt i tråd med Norsk Industris veikart for prosessindustrien, sier Administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén

Blant andre bedrifter som har fått midler er ABB, som skal videreutvikle klimavennlige høyspenningsbrytere som potensielt kan erstatte slike brytere over hele verden som i dag inneholder den svært klimafarlige gassen svovelhexafluorid (SF6).

- Norsk energiforskning er i verdenstoppen på mange områder. Gjennom denne tildelingen får vi prosjekter som styrker både næringsliv og akademia, og som posisjonerer oss i teten også i fremtiden, sier Arvid Hallén.

Prosjektene skal forske på alle deler av energisystemet, både energiproduksjon og energibruk, teknologiutvikling og samfunnsforståelse.

- Vi trenger kunnskapsutvikling og innovasjon på energiområdet for å utvikle fremtidens energisystem. Miljøvennlige energiløsninger er en helt nødvendig del av lavutslippssamfunnet, sier Tord Lien.

Fakta om ENERGIX

ENERGIX er Forskningsrådets store program for energiforskning som startet i 2013. ENERGIX støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk. Det omfatter både teknologisk, naturvitenskaplig, samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning og utvikling. Programmet er et viktig virkemiddel i implementeringen av den nasjonale FoU-strategien Energi21 og andre energipolitiske mål.