360 millioner til petroleumsforskning og ny teknologi for norsk sokkel

Forskningsrådet gir 232 millioner kroner til nye forskningsprosjekter innenfor petroleumssektoren og 125 millioner til demonstrasjon og utprøving av ny teknologi for å forbedre lønnsomheten på norsk sokkel.

SEAGLIDER, KONGSBERG MARITIME: Et av prosjektene som er bevilget fra DEMO 2000 er Seaglider som skal brukes i kartlegging av de store havområdene i Barentshavet. 
FOTO: Sea Glider, Kongsberg Oil & Gas
SEAGLIDER, KONGSBERG MARITIME: Et av prosjektene som er bevilget fra DEMO 2000 er Seaglider som skal brukes i kartlegging av de store havområdene i Barentshavet. FOTO: Sea Glider, Kongsberg Oil & Gas

– Utvikling av ny teknologi og nye løsninger kan gjøre norsk petroleumsnæring mer energieffektiv og senke produksjonskostnadene, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd, Arvid Hallén.

Det er Forskningsrådets store petroleumssatsing PETROMAKS 2 og Forskningsrådets demonstrasjons- og piloteringsprogram DEMO 2000 som tildeler midlene.

– Regjeringens satsing på forskning og teknologiutvikling innen petroleumssektoren gir resultater. Dette er helt avgjørende for at vi også i fremtiden skal kunne utvikle våre fantastiske energiressurser på en lønnsom og bærekraftig måte, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Innsats for å få med industripartnere skal lønne seg

Prosjektene som har fått støtte fra  PETROMAKS 2, skal løse både sentrale problemstillinger hos bedriftene på norsk sokkel og bidra til videreutvikling av kompetansen hos forskningsinstitusjonene. Flere av prosjektene som har søkt om støtte har fått positiv uttelling for å få med seg industripartnere. 

– Innsats for å få med industripartnere skal lønne seg. Vi vet dette er krevende for forskningsmiljøene, men spesielt instituttsektoren har gjort en stor innsats for å få til gode samarbeidsprosjekter der brukerne deltar med finansiering, sier Hallén.

Det er også tildelt midler til flere innovasjonsprosjekter som spenner over mange fag og teknologiområder, men de har til felles at kompetanse og kunnskap i bedriftene kan settes inn mot innovasjon for økt konkurransekraft.

DEMO 2000, har innvilget 20 av 58 søknader som spenner vidt - fra omfattende kartlegging av miljødata til økt utvinning på norsk sokkel. Innsamling av miljødata vil være viktig for å få fram et godt kunnskapsgrunnlag for havbaserte aktiviteter i nordområdene.

– Det er gledelig å se at responsen på denne rekordstore utlysningen har vært stor. Selv om vi har hatt to store tildelinger i år, begge på 125 millioner kroner, har det fortsatt å være hard konkurranse om midlene. Alle prosjektene som har fått tildelt støtte er av høy kvalitet, fortsetter Lien.

Noen av prosjektene som har fått tildeling fra PETROMAKS 2:

ROGALAND:

Bedriften Subsea 7 får sammen med NTNU, MARINTEK, DNV og Aker BP støtte til å utvikle et undervanns produksjonssystem som kan muliggjøre transport av hydrokarboner over mye lengre avstander enn i dag. Dette kan muliggjøre produksjon fra felt som ligger langt fra infrastruktur, for eksempel i nordområdene.

Forskningsinstituttet IRIS i Stavanger har sammen med universitetene i Stavanger og Bergen fått med seg både leverandører og oljeselskap i et større prosjekt som skal utvikle bedre modeller for å kunne styre boringen mer presist. Dette gir bedre ressursutnyttelse, sikrere operasjoner og sparer kostnader. I tillegg til næringsrelevant kompetansebygging vil prosjektet finansiere flere postdoktorkandidater

OSLO:

Også de store leverandørene innen oljesektoren opplever tøffe tider og det er derfor viktig å se på mulighetene for å kunne bruke teknologi og kompetanse på tvers av sektorer.

DNV GL AS får i tildelingen fra PETROMAKS 2 nå støtte til å forske på mulighetene for å bruke flytende vindkraft til å drive vanninjeksjon for økt utvinning. Det vil gi både bedre ressursutnyttelse og miljøgevinst, og åpne opp et nytt markedsområde.

AKERSHUS:

Et annet stort kompetanseprosjekt for næringslivet som har fått støtte fra PETROMAKS 2 er tildelt IFE som sammen med SINTEF Petroleum og NTNU har fått med seg syv industripartnere fra både leverandører og oljeselskap i et prosjekt som skal utvikle en metode for å kvantifisere usikkerhet som skal gi eksperimentelle flerfasedata av høy kvalitet.

Prosjektet adresserer utfordringer knyttet til utvikling av gass-kondensatfelt i Barentshavet, feltutbygginger i miljøsensitive områder, feltlevetidsforlengelse og flerfasetransport for utbygging av små funn. Nylig oppgradert flerfaseinfrastruktur ved begge instituttene vil bli benyttet og prosjektet vil finansiere to stipendiater.

HORDALAND:

Uni Research får sammen med NORSAR og Universitetet i Bergen støtte til å utvikle kunnskapen omkring hvordan store hulrom (karst) har blitt utviklet i karbonatreservoarer. Dette er spesielt relevant for utforskning av deler av Barentshavet. Prosjektet vil finansiere en doktorgradsstipendiat og en postdoktor, i tillegg til å knytte til seg mange studenter på mastergradsnivå.

Noen av prosjektene som har fått tildeling fra DEMO 2000:

TROMS:

Et av prosjektene som har fått tildeling fra DEMO 2000 er Akvaplan-Niva i Tromsø. Prosjektet fikk bevilget midler fra programmet til å sette i gang en omfattende kartlegging av miljødata med bruk av tre ubemannede autonome fartøyer

ROGALAND:

Et annet prosjekt som fikk innvilget bevilgning fra DEMO 2000 er forskningsinstituttet IRIS i Stavanger som har søkt om å få støtte til å studere injeksjonsmetoder for å øke utvinningen av olje og gass fra felt i drift.

Robotic Drilling AS er en bedrift i Sandnes har fått bevilget støtte til et prosjekt for å pilotere og teste ut sin unike robotiserte roughneck på Deep Sea Atlantic.Dagens løsning som er hydraulisk kan erstattes av den nye elektriske enheten som er både mer robust og langt mer nøyaktig enn hva som kan oppnås med dagens løsninger. Den nye elektriske enheten kan erstatte dagens løsninger uten at det kreves ombygginger på borerigger. Elektrisk drift er mer miljøvennlig og energieffektiv enn hydrauliske enheter.

Selskapet har tidligere fått innvilget en søknad for verdens første bordekssrobot, som også er installert på Deep Sea Atlantic, slik at med den nye roughnecken på plass er boredekket langt på vei helautomatisert. Deep Sea Atlantic borer produksjonsbrønner for Statoil på Johan Sverdrup-utbyggingen.

Vi gjør oppmerksom på at noen av søknadene kan være innstilt med kutt eller forutsetninger for støtte.

Se alle prosjektene som har fått midler i tildelingen for høsten 2016 fra PETROMAKS 2 her og DEMO 2000 her