Omstilling og optimisme: Bedriftene jakter kunnskap

Nye tall viser at næringslivet i stor grad bruker forskning for å forbedre produkter og åpne nye markeder. Forskningsrådet har så langt mottatt 29 prosent flere søknader fra SkatteFUNN enn på samme tidspunkt i fjor, i tillegg til svært mange innovasjonsskisser.

Den store interessen for Forskningsrådets innovasjonstilbud vitner om omstillingsvilje og optimisme i næringslivet. Foto: Andreas B. Johansen.
Den store interessen for Forskningsrådets innovasjonstilbud vitner om omstillingsvilje og optimisme i næringslivet. Foto: Andreas B. Johansen.

– Næringslivet opplever at markedet blir tøffere, og har et behov for å tenke nytt. Bedrifter i alle fylker og næringer velger målrettet kunnskapsarbeid for å styrke sin konkurransekraft, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén. 

SkatteFUNN mottok 2946 søknader innen garantifristen 1. september i år. Det er en økning på 29 prosent sammenlignet med 2014. 

Særlig bransjeneBygg og anlegg, Jordbruk og mat og sektor Petroleum øker når det gjelder innovasjonsaktivitet. Oslo, Rogaland, Akershus og Sør-Trøndelag utmerker seg som spesielt aktive.

Samtidig opplever Forskningsrådet stor interesse fra bedrifter for å sende inn skisser til innovasjonsprosjekter i forkant av søknadsfristen 14. oktober. Forskningsrådet mottok nesten 300 skisser til tematiske programmer og BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena), og forventer enda flere søknader til potten på 900 millioner kroner.

Kunnskap gir omstillingskraft for bedriftene

Bedriftene forsker selv eller anvender eksisterende kunnskap på nye områder og i andre bransjer. Unik kompetanse, lavere produksjonskostnader, bedre logistikk og bedre samhandling mellom mennesker, er mål som går igjen i bedriftenes forskningsprosjekter.

Ved hjelp av kunnskapen, vil næringslivet skape nye og bedre produkter og tjenester, effektive, miljøvennlige produksjonsprosesser og bedre forretningsmodeller.

Overfører kunnskap til nye bruksområder

Hallén sier at mange aktører ønsker å anvende sin unike kompetanse på nye områder og i andre bransjer for å bli mer konkurransedyktig og komme inn i nye markeder, også internasjonalt.

– Klarer de det, vil de kunne snu seg raskt når markedet endrer seg. Samarbeid med nye partnere er ofte sentralt i prosjektene. Et godt eksempel er at nisjekompetanse innenfor olje og gass blant annet anvendes for å skape nye helsetjenester, påpeker Hallén.

Bygger bedriftenes kompetanse med helhetlige løsninger

Forskningsrådet er en strategisk partner for bedrifter, gjennom sine tilbud og rådgivning. Virkemidlene er tilpasset ulike bransjer og utviklingsfaser for å møte bedrifters særskilte behov. Målet er at næringslivet bruker tilbudene for å bygge langsiktig kunnskap og styrke sin omstillingsevne og konkurransekraft.

Forskningsrådet er opptatt av å være i kontakt med søkere, slik at rådgivningen kan redusere eksterne kostnader forbundet med søknadsprosessen, og å lose bedriftene til riktig tilbud i Forskningsrådet – eller andre virkemidler.

– Vi er spesielt opptatt av at nye bedrifter bruker forskning til verdiskapning. Derfor ønsker vi å være i dialog med søkere, særlig nye og uerfarne, og hjelpe dem med å lage gode innovasjonsprosjekter, avslutter Hallén.

Tabeller, SkatteFUNN antall innsendte søknader per 1. september (garantifrist), fylkesvis og sektorvis fordeling.

Tabellen under viser utvikling 2013 – 2015 i antall søknader innsendt til SkatteFUNN per 1. september, fordelt på sektorer/bransjer. Kilde: Forskningsrådet, SkatteFUNNs database 2. september 2015.

 

Sektor

 

Antall 2013

 

Antall 2014

 

Antall 2015

%-økning 13-14

%-økning 14-15

Administrasjon

94

102

107

8,5 %

4,9 %

Annet

196

291

322

48,5 %

10,7 %

Bygg/anlegg

139

160

249

15,1 %

55,6 %

Helse

151

185

251

22,5 %

35,7 %

IKT

346

319

417

-7,8 %

30,7 %

Jordbruk/mat

98

112

174

14,3 %

55,4 %

Kraft/energi

107

109

152

1,9 %

39,4 %

Kultur/underholdning

45

46

62

2,2 %

34,8 %

Marin/sjømat

194

241

265

24,2 %

10,0 %

Maritim

125

190

237

52,0 %

24,7 %

Metall

27

32

60

18,5 %

87,5 %

Miljø

67

72

78

7,5 %

8,3 %

Petroleum, olje/gass

233

311

422

33,5 %

35,7 %

Reiseliv/turisme

17

30

39

76,5 %

30,0 %

Skog/tre

12

18

13

50,0 %

-27,8 %

Transport

58

73

98

25,9 %

34,2 %

Totalsum

1909

2291

2946

20,0 %

28,6 %

 

Tabellen under viser en oversikt over antall innsendte søknader til SkatteFUNN per garantifristen 1. september, fordelt på fylker, i perioden 2012-2015. Kilde: Forskningsrådet, SkatteFUNNs database 2. september 2015.

 

Fylke

 

Garanti 2012

 

Garanti 2013

 

Garanti 2014

 

Garanti 2015

Akershus

141

194

233

285

Aust-Agder

17

26

44

65

Buskerud

54

111

92

129

Finnmark

7

14

21

22

Hedmark

26

33

42

66

Hordaland

133

193

206

237

Møre og Romsdal

126

149

181

203

Nordland

83

64

104

114

Nord-Trøndelag

47

49

62

56

Oppland

39

34

50

77

Oslo

318

363

442

595

Rogaland

143

169

213

356

Sogn og Fjordane

16

34

60

43

Svalbard

1

0

0

0

Sør-Trøndelag

160

178

201

272

Telemark

38

55

50

65

Troms

44

53

52

66

Vest-Agder

48

51

66

88

Vestfold

67

88

102

132

Østfold

63

51

70

75

Totalsum

1571

1909

2291

2946