PETROLEUMSFORSKNING HAR EN VIKTIG ROLLE

Den forskningsetiske komiteen for naturvitenskap og teknologi (NENT) har vurdert etiske problemstillinger knyttet til petroleumsforskning. I uttalelsen, som kom i dag, konkluderer komiteen med at petroleumsforskning er etisk forsvarlig

Karl Johnny Hersvik, Styreleder OG21.
Karl Johnny Hersvik, Styreleder OG21.

OG21 er et organ nedsatt av Olje- og energidepartementet med bred sammensetning fra industri og akademia. Mandatet er å utarbeide en nasjonal strategi for forskning og teknologiutvikling i petroleumssektoren og gi råd til departementet.

OG21 ønsker debatten om petroleumsforskning velkommen. Petroleumsindustrien er Norges viktigste næring, samtidig som CO2-utslippene fra fossile brennstoffer representerer en trussel mot klimaet på kloden. Derfor er det viktig med kunnskap og engasjement i disse spørsmålene.

OG21 er opptatt av at Norge fortsatt kan bidra til verdens energiforsyning. Styreleder i OG21, Karl Johnny Hersvik, sier at han derfor er glad for NENT trekker fram behovet for petroleum som energikilde og de potensielle store negative økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvensene hvis denne kilden brytes av.

Hersvik sier: "Det Internasjonale energibyrået forventer en vekst i verdens energietterspørsel på 30 prosent frem mot 2035. Selv om en del av veksten vil dekkes av fornybar energi, forventer IEA at fossil energi fremdeles vil måtte stå for 75 prosent av etterspørselen om tjue år. For å begrense klimautslippene er det derfor nødvendig å satse på fornybar energi, men det er også avgjørende at kull erstattes med fossile energibærere med lavere karbonutslipp. Spesielt naturgass, som utgjør en stadig større andel av norsk petroleumsproduksjon, fører til langt lavere utslipp av klimagasser enn hva kull gjør. Gode løsninger for karbonfangst og lagring vil kunne bidra til at norsk olje og gass blir en del av en klimavennlig energiforsyning for framtiden."

NENT skriver at forskning på petroleum ikke må fortrenge midler til forskning på fornybar energi, miljø og klima: "Det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskning hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål, som Norge har forpliktet seg til, ikke kan nås."

Vi i OG21 oppfatter at det ikke er slik i dag. Av Olje- og energidepartementets forskningsbevilgninger går omtrent 30 prosent til petroleum mens resten går til forskning på fornybar energi og CO2-håndtering. Samtidig er kunnskapen som utvikles gjennom petroleumsforskningen nyttig for fornybar energi. Eksempler på dette er vindmøller til havs og tidevannsmøller hvor forankrings- og konstruksjonsløsninger bygger på kompetanse fra petroleumssektoren.

Utviklingen av petroleumsnæringen på norsk sokkel er basert på samarbeid mellom industrien og forskere fra universiteter, høyskoler og institutter. I snart femti år har denne samarbeidsmodellen fungert. Den har gjort Norge ledende på offshore-teknologi og vært med å skape en internasjonalt konkurransedyktig leverandørindustri. Nå ser vi dessverre at det har vært en nedgang i industriens prosentvise andel av finansieringen av forskningen ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Innenfor teknologifag ved universiteter og høgskoler falt andelen av industrifinansiering fra 17 til 12 prosent i perioden 2001-11 mens den innenfor matematikk og naturvitenskap falt fra 6 til 3 prosent i samme periode. Vi er bekymret for at dette kan føre til at langsiktig og kompetansebyggende forskning med relevans for mange samfunnsområder blir skadelidende. Vi mener derfor at samarbeidet mellom industri og universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter bør styrkes.

Norsk olje og gass er viktig for verdens energiforsyning, og norsk gass er viktig for å redusere klimagassutslipp, spesielt i vårt nærmeste marked Europa. Med en slik posisjon må rammebetingelsene for petroleumsforskning styrkes, ikke svekkes.

 

 

Karl Johnny Hersvik, Styreleder OG21

Gunnar Hjelmtveit Lille, Direktør OG21