Offensiv mineralstrategi – store forskningsbehov

- En offensiv mineralstrategi krever en offensiv forskningsinnsats for å utvikle en effektiv og lønnsom mineralnæring som ivaretar nærings-, miljø- og forvaltningsperspektiver, sier Forskningsrådets administrerende direktør, Arvid Hallén om Regjeringens nye strategi for mineralnæringen.

Trond Giske lanserte  i går sin lenge varslede strategi for mineralnæringen. Ambisjonene er høye mht vekst, lønnsomhet, arbeidsplasser og ringvirkninger.
- Det er behov for en tilnærming der forskning og kunnskapsutvikling legges som viktig forutsetning for videre utvikling av mineralnæringen i Norge.

Forskningsrådet har dokumentasjon på at mineralnæringens bedrifter har varierende grad av forskningsaktivitet.
- Næringsaktørene kunne gjerne ha utnyttet våre ordninger bedre enn det som er gjort frem til i dag.Vi vil jobbe med å nå bedre ut til næringen med  tilbudene våre. Mineralstrategiens anbefaling om å utvikle relevant kompetanse i forskningsmiljøene og stimulere foretakene til å bruke våre ordninger er  helt i tråd med hvordan vi ønsker å arbeide å er, sier Hallén.

Arvid Hallén peker på at meldingens oppmerksomhet på miljø og miljøkonsekvenser er særdeles viktig.
- Dette er blant de områdene vi  peker på i det kunnskapsgrunnlaget vi har utviklet. Her vil det være behov for å mobilisere og styrke forskningsmiljøene i et tett samarbeid med næringsaktørene.

Vi er tilfreds med den vektleggingen vi ser på samspill mellom utdanning, kompetanse og forskning og at det åpnes for å etablere et eget forskningsprogram dersom næringen engasjerer seg.

Vi tar selvsagt Regjeringens utfordring om å mobilisere næringsaktørene. Vi savner imidlertid signaler om en forskningssatsing som kan mobilisere bredere mot forskningsmiljøene. Dette er viktig  for å bygge opp kompetanse for næringen om miljø- og samfunnsforhold knyttet til mineralutvinning.  Økt deltakelse i det internasjonale samarbeidet er en naturlig del av dette. Vi står klare til å gjøre vår del av jobben og bidra til å bygge samarbeid mellom aktører på dette fremvoksende, sier Hallén