Mer forskning om samfunnssikkerhet

Forskningsrådet har vedtatt plan for et nytt forskningsprogram om samfunnssikkerhet - SAMRISK II. Hendelsene 22. juli 2011 vil prege noen av prioriteringene i det nye programmet.

Regjeringen har mer enn doblet innsatsen til forskning om samfunnssikkerhet, og de neste fem årene skal Forskningsrådet tildele 20 millioner kroner årlig gjennom SAMRISK II.

Nye forskningsbehov
- Bakgrunnen for den økte forskningsinnsatsen er store behov for ny forskning. Dette var tydelig i oppsummeringen av det første SAMRISK-programmet, men ble selvsagt enda tydeligere etter terrorangrepene 22. juli 2011. Samme år ble Norge rammet av ekstremvær som førte til store skader på infrastrukturen. Disse hendelsene synliggjør behovet for ny kunnskap om samfunnssikkerhet, sier adm. direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

Han legger til at hendelsene 22. juli 2011 vil sette preg på noen av prioriteringene i det nye forskningsprogrammet. Disse prioriteringene baseres på funnene og problemstillingene undersøkelseskommisjonene avdekket og reaksjonene i det norske samfunnet.

Prioriterte områder
Programplanutvalget foreslår at følgende hovedtemaer prioriteres i SAMRISK II:
• Forebygging av terrorisme
• Samfunnets robusthet
• Komplekse kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur
• Risiko og risikoforståelse
• Operativt samarbeid og samhandling
• Styring, organisering, kultur og ledelse av samfunnssikkerhet

- Programmet skal bidra til ny kunnskap og forståelse omkring farer som truer samfunnets evne til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta liv. Kunnskapen skal bidra til bedre forebygging, beredskap, redningsarbeid, krisehåndtering og læring, opplyser Hallén.

Oppfordrer til tverrfaglig forskning
SAMRISK II vil oppfordre til tverrfaglig forskning og vil være aktuelt for søkere fra en rekke fagområder innenfor samfunnsvitenskap, teknologifag og også enkelte naturvitenskapelige fag.

Forskningsrådet sluttførte i 2011 det femårige forskningsprogrammet Samfunnssikkerhet og risiko – SAMRISK. Programmet frembragte mye ny kunnskap, men avdekket også betydelige behov for ny forskning innenfor feltet samfunnssikkerhet.

Programplanen er utarbeidet av Programplanutvalget for SAMRISK II, opprettet av Forskningsrådet i august 2012. Det har bestått av 9 fagpersoner og tre departementer under ledelse av professor Tore Bjørgo. Utvalget har innhentet innspill om forskningsbehov og forslag til aktuelle forskningstemaer fra ulike forsknings- og brukermiljøer.