En halv milliard til forskningsutstyr

Forskningsrådet deler i dag ut en halv milliard kroner til 16 nye moderne og nødvendige forskningsinfrastrukturer i form av laboratorier, databaser og utstyr.

En språklab, en bølgetank, to petroleumslaboratorier, moderne utstyr for gensekvensering og et laboratorium for moderne medisinsk teknologi er blant de nye forskningsinfrastrukturene som får finansiering fra Norges forskningsråd fra 2014.

Med denne tildelingen på 505 millioner kroner, har Forskningsrådet finansiert utstyr for til sammen 1,5 milliarder siden Kunnskapsdepartementet øremerket midler til forskningsinfrastruktur i 2009.

- Regjeringen ønsker å trappe opp forskningsinnsatsen og legge vekt på langsiktighet i forskningspolitikken. Samfunnets kunnskapsbehov blir ikke mindre med tiden, og det er derfor viktig å møte den utfordringen på best mulig måte, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Stort udekket utstyrsbehov

Det er fortsatt er stort udekket behov for utstyr i norsk forskning. Til utlysningen i 2012 kom det inn 70 søknader. Til sammen ble det søkt om nesten tre milliarder kroner.

- Moderne forskningsinfrastruktur bidrar til å bygge gode forskningsmiljøer på strategisk viktige områder for Norge, for eksempel helse, energi og klima. Investeringene støtter også opp under noen av våre fremste forskere og styrker deres gjennomslagskraft internasjonalt. Med moderne infrastruktur stiller vi også sterkere i konkurransen om både talenter og penger fra EUs rammeprogram, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd. 

Stor strategisk betydning for Norge

Laboratorier, utstyrsanlegg og databaser innenfor helse og velferd, bioøkonomi, klima og miljø, energi og miljøvennlig teknologi er prioritert i tildelingen.
Tilgang til moderne laboratorier, utstyr og databaser er en forutsetning for banebrytende forskning og fremtidig verdiskapning og sikrer høy kvalitet i utdanningsinstitusjoner

- Det er en sterk sammenheng mellom kvalitet i forskning og kvalitet i utdanning. Verdens ledende institusjoner for høyere utdanning har også de sterkeste forskningsmiljøene, og de har tette koblinger mellom forskning og utdanning, sier Hallén.

Disse forskningsinfrastrukturene får finansiering:

Helseregisteret for forskning (HELSEREGISTRE)
Fremtidens operasjonsrom ved St. Olavs Hospital (NorMIT)
Historisk befolkningsregister  (HISTREG)
Flerfaselaboratorier (MULTIPHASE)
Smart-grid laboratoriet
CEDREN-laboratoriet for forskning på fornybar energi
Norsk marinrobotlaboratorium (NORMAR)
Barcode-prosjektet NORBOL
Laboratoriet for sedimentanalyser (EARTHLAB)
Norsk sekvenseringssenter (NCC II)
Norsk Bioraffineri Laboratorium
MARINTEK
Språklaboratoriet ved UiO (LIA)
NMR-plattform (NNP)
Den nasjonale datalagringfasiliteten NORSTORE
Oslo geomagnetiske laboratorium (OGL)