Slik kan Norden bli karbonnøytralt

Ny IEA-rapport konkluderer med at karbonnøytralitet i det nordiske energisystemet innen 2050 er realistisk og viser hvordan dette kan gjøres.

-Denne studien gir oss ny innsikt i hvordan vi kan sikre en bærekraftig omstilling av energisystemet vårt, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

 Det internasjonale energibyrået (IEA) lanserer i dag studien Nordic Energy Technology Perspectives – en nordisk utgave av byråets globale flaggskippublikasjon. Det er første gang IEA har utviklet modeller som viser at ambisjonene om et karbonnøytralt energisystem i Norden er mulig å få til innen 2050.

Krever investeringer i infrastruktur

Både Norge og Sverige har erklært forpliktende mål om karbonnøytralitet innen 2050. IEAs studie beskriver tre hovedveier som kan føre oss dit, hvorav den mest ambisiøse presenterer en oppskrift på karbonnøytralitet i energi- og transportsektoren. Dette vil i følge IEA blant kreve nye energieffektiviseringstiltak i bygg, styrket satsing på CCS-teknologi og utvikling av ny infrastruktur for elkraft, varme og transport.

- Det som er interessant med studien er at den retter søkelyset mot spørsmålet om hva slags infrastruktur Norge må investere i for å løse fremtidens utfordringer. Dette kommer til å kreve mye av oss på forskningssiden, sier Hallén.

Solide nordiske forutsetninger

Alt ligger til rette for at vi i Norden kan etablere oss som en foregangsregion i den globale omstillingen av energisystemet. Mens resten av Europa nå forsøker å dekarbonisere kraftsektoren, har nordiske land allerede 84 prosent karbonnøytral kraftforsyning. Vi har hatt en felles nordisk kraftbørs i nærmere 20 år, og har et komplementært forhold mellom ulike typer fornybare energikilder.

For mer informasjon, ta kontakt med Mari Solerød, spesialrådgiver i Forskningsrådet på mobil: 952 13 880 eller mail: mso@forskninsgradet.no

FAKTA:

Om Det internasjonale energibyrået (IEA):

Det internasjonale energibyrået (IEA) er en internasjonal organisasjon innenfor rammen av OECD, som ble opprettet i 1974 som en respons på oljekrisen ved årsskiftet 1973/74. Organisasjonens målsetning er å bidra til forsyningssikkerhet for deltakerlandene, og fremme en mer bærekraftig energibruk. IEA har gradvis utviklet seg til et sentralt samarbeidsforum om globale energiutfordringer, men er også blitt en aktiv deltaker i den globale energidialogen mellom produsenter og konsumenter. Norge deltar i IEA sammen med 27 andre OECD-land. EU-kommisjonen deltar også i arbeidet til IEA. Gjennom analyser og rapporter er IEA en viktig premissleverandør til diskusjonene om globale energi- og miljøutfordringer.

Om den nordiske utgaven av IEAs Energy Technology Perspectives (NETP):

Rapporten Energy Technology Perspectives (ETP), som fremhever hvilke teknologier som vil være de viktigste i nøkkelsektorer for å nå klimamålene våre innen 2050, er sammen med World Energy Outlook IEAs flaggskip. Den nordiske utgaven (NETP) beskriver ulike scenarier for fremtidens energisystem, og tar for seg kritiske utfordringer som må løses dersom vi skal oppnå karbonnøytralitet innen 2050. Rapporten publiseres i sin helhet i januar 2013. Det er første gang IEA publiserer en nordisk utgave av publikasjonen Energy Technology Perspectives.

Om Norges forskningsråd:

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål, og fordeler årlig om lag 7,2 milliarder kroner til forskningsformål. Forskningsrådet skaper møteplasser for forskere, brukere av forskning og institusjoner som finansierer forskning. Forskningsrådet arbeider med forskning og utvikling innenfor alle fagområder, og bidrar til internasjonalisering av FoU-virksomhet.

Om ENERGIX-programmet:

ENERGIX er etterfølgeren til RENERGI, og er Forskningsrådets nye store program for energiforskning. ENERGIX skal fokusere på forskning og utvikling innenfor ren og miljøvennlig energi, og er inndelt i fagområdene energipolitikk, fornybar energi, energisystem, effektiv energibruk og nye konsepter. Hovedformålet er å frembringe kunnskap og løsninger som støtter en langsiktig og bærekraftig omstilling av energisystemet. ENERGIX er et virkemiddel i implementeringen av FoU-strategien Energi21, og dekker både teknologisk, naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning og utvikling. ENERGIX henvender seg til norske bedrifter og forsknings- og kompetanseinstitusjoner som kan bidra til langsiktig kompetansebygging for å videreutvikle energinæringen og andre tilknyttede næringer. Programmet har oppstart i 2013, og vil gå over en periode på 10 år.