Norske klimaforskere lyttes til internasjonalt

Norsk klimaforskning er best i verden på flere områder og siteres oftere enn annen norsk forskning viser en internasjonal evaluering. – Evalueringen gir oss mange gode grunner til å være stolte av norsk klimaforskning, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén.

Norske klimaforskere publiserer mest i verden per innbygger, viser en ny stor evaluering. Publisering betyr offentliggjøring av forskningsresultater. I Norge øker antallet forskningsartikler om klima mer enn antallet på andre forskningsområder. Norge deltar også med mange forskere i forfattergruppen til FNs klimapanel (IPCC), dobbelt så mange som Sverige.

Siteringsraten, som er hvor ofte forskningsfunn refereres og siteres av andre, er langt over det internasjonale gjennomsnittet for norske klimaartikler. Norsk klimaforskning har et godt omdømme internasjonalt, og betydningen av norsk klimaforskning er stor.

Forskningsrådet planlegger nå en ny klimasatsing. Det nåværende forskningsprogrammet NORKLIMA avsluttes i 2013.

Evalueringen anbefaler at Norge utvikler områdene der kvaliteten allerede er god. Samtidig er det nødvendig at nye fagfelt innenfor samfunnsvitenskap og humaniora tar større del i klimaforskningen. Men med dagens finansieringsnivå vil det ikke være mulig å opprettholde dagens kvalitet og samtidig få til den nødvendige bredden som også den nye klimameldingen legger opp til, mener Arvid Hallén. Han øyner likevel håp, i og med at klimameldingen som ble lagt fram i vår, lover fortsatt opptrapping på feltet.

– Nå har vi fått en evaluering som sier at vi har fremragende forskere på flere områder. Det betyr at vi står i posisjon til å løse viktige samfunnsutfordringer og gi et betydelig bidrag til den globale dugnaden, understreker Hallén.

Mer informasjon:
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Imponerende_norsk_klimaforskning/1253978120564

Kontaktpersoner:
Avdelingesdirektør Camilla Schreiner, tlf.: 22 03 72 13/ 970 31 083
Kommunikasjonsrådgiver Mette Mila, tlf. 22 03 73 71/ 959 20 260

 

Faktaboks 1: Evalueringskomiteens hovedanbefalinger
Evalueringskomiteen gir seks hovedanbefalinger med konkrete steg for implementering (se evalueringen for fullstendig redegjørelse av anbefalingene):

• Regjeringen bør etablere en tydelig og sammenhengende strategi for klimaforskningen og finansieringen av denne
• Forskningsrådet bør utvikle ett nytt integrert langsiktig klimaforskningsprogram som inkluderer alle relevante elementer
• Videreutvikle de områdene der Norge er sterke og utvikle kapasitet der Norge mangler tilstrekkelig vitenskapelig ekspertise
• Sikre samfunnsrelevans og tverr- og transfaglig forskning
• Vektlegge samarbeid som et grunnlag for vellykket klimaforskning
• Prioritere formidling og samarbeid med beslutningstagere 


Faktaboks 2: Om evalueringen
Forskningsrådet oppnevnte våren 2011 en internasjonal fagkomite til å evaluere norsk klimaforskning. Professor emeritus Thomas Rosswall ledet komiteen.

Evalueringen gir en oppdatert status av Norges posisjon i det internasjonale klimalandskapet. Evalueringen gir også anbefalinger til organisering og prioriteringer som bringer forskningen i retning av samfunnets fremtidige behov.

Evalueringen har vært tematisk og sett på det totale aktørbildet og forskningslandskapet, og ikke de enkelte fagmiljøene.

Komiteen står ansvarlig for innhold, faglige vurderinger og anbefalinger i evalueringen.


Faktaboks 3: Evalueringskomiteen
Den internasjonale fagkomiteen har vært ledet av Professor emeritus Thomas Rosswall, Frankrike. Medlemmene har vært:
• Michelle Colley, Senior Manager, ICF International, Canada
• Bob Dickson, Professor emeritus, CEFAS Lowestoft Laboratory, Storbritannia
• Katarina Eckerberg, Professor, Umeå University, Sverige
• Eigil Friis-Christensen, Professor emeritus, Technical University of Denmark, Danmark
• Joyeeta Gupta, Professor, VU University Amsterdam, Nederland
• Gordon McBean, Professor, University of Western Ontario, Canada
• Harold Mooney, Professor, Stanford University, USA
Sanna
• Sorvari, Dr, Finnish Meteorological Institute, Finland.

Seniorforsker Antje Klitkou ved NIFU har leder komiteens sekretariat.