Forskningsrådet fremhever Trønder-prosjekter

Forskningsrådet har laget en ny policy for innovasjon i offentlig sektor. Her blir to prosjekter fra Trøndelag framhevet som gode eksempler på hvordan forskning kan bidra til nytenkning i offentlig sektor.

- Resultater fra forskningen bør i større grad implementeres i offentlig sektor. Eksemplene fra Trøndelag viser verdien av dette, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Samarbeid mellom forskere og lærere på Lade
Ved Lade skole i Trondheim har lærere og forskere gjennomført et forskningsprosjekt sammen. Hovedmålet med Lade-prosjektet var å finne ut hvordan forskning kan bidra til å utvikle skolen som en lærende organisasjon. Prosjektet var et samarbeid mellom Lade skole og forskere ved høgskolene i Nord- og Sør-Trøndelag, og NTNU.

- Lærere føler seg ofte alene i arbeidet, og vet ikke hva kollegaene gjør i klasserommet ved siden av sier professor May Britt Postholm, som ledet prosjektet. Hun forteller at forskerne erfarte at lærerne trengte hjelp til å lage modeller for hvordan kunnskapsdeling skal kunne skje, og at prosjektet har hjulpet dem med det. Lærerne besøkte jevnlig hverandres klasserom og møttes senere for å diskutere ulike læringsstrategier, sier Postholm.

Mer verdig omsorg i Bjugn og Åfjord
Det andre prosjektet Hallén framhever er Eden-prosjektet i Bjugn og Åfjord.  Målet med Eden-filosofien er å bekjempe ensomhet, hjelpeløshet og kjedsomhet blant de eldre som mottar pleie- og omsorgstjenester.  Kommunene har samarbeidet med SINTEF i dette arbeidet.

Seniorrådgiver i SINTEF, Espen H. Aspnes, som initierte dette prosjektet, har lenge jobbet med organisering og teknologi for omsorgssektoren. Han sier at økt trivsel, redusert sykefravær og mindre bruk av beroligende medisin er blant gevinstene som er registrert etter implementering av Eden-filosofien i andre land.  

SINTEF-kollega Peter Friderichsen gjorde feltarbeid ved sykehjemmene for å få kartlagt dagens situasjon som basis for implementering, og la frem sine observasjoner på et møte med de ansatte. En stor del av de ansatte har fått opplæring i «Eden-tankegangen».

- Vi i Bjugn har særlig lagt vekt på aktivitet, både fysisk, kulturell og sosial deltakelse. Jeg tror vi legger litt bedre til rette for livsglede nå, sier Siv Iren Stormo Andersson, kommunalsjef i Bjugn.

Stort behov
Arvid Hallén i Forskningsrådet understreker at det allerede foregår en del innovasjon i offentlig sektor, men at det fortsatt er mange områder hvor det er behov for mer forskning for å styrke og utvikle innovasjonsarbeidet.

- Det pågår mye endrings- og forbedringsarbeid i det offentlige, uten at dette kan kalles innovasjon. Arbeidet har ofte viktige innovasjonselementer, men definisjonen av innovasjon forutsetter at det som utvikles både er nytt, nyttig og at det kan nyttiggjøres.  Gjerne også andre steder enn der det blir utviklet, forklarer Hallén.

Svake koblinger mellom forskning og innovasjon
På mange områder i offentlig sektor er koblingene mellom forskning og innovasjon svake. Hallén sier at forskning kan bidra til å fange opp og kvalitetssikre ekstern kunnskap og ideer.

- Forskning kan også bidra til å dokumentere effekter og risiko, spre kunnskap og utnytte internasjonale nettverk. Forskningsrådet kan bidra til å fremme innovasjon der forskning og forskningsinstitusjonene spiller en avgjørende rolle, påpeker Hallén.

Forskningsrådet vil:

  • Stimulere til mer forskningsmidler til innovasjonsrettet forskning i og for offentlig sektor, i samspill med relevante aktører.
  • Bidra til aktiv formidling og spredning av forskningsresultater som kan fremme innovasjon og verdiskapning i offentlig sektor.
  • Styrke kunnskapsgrunnlaget for innovasjon i offentlig sektor gjennom mer innovasjonsforskning for politikkutforming og utvikling av innovasjonsinsentiver i offentlig sektor