Forskningsrådet fremhever Stavangerprosjekt

Forskningsrådet har laget en ny policy for innovasjon i offentlig sektor. Her blir et Stavangerprosjektet framhevet for å vise hvordan forskning kan bidra til nytenkning i offentlig sektor.

- Resultater fra forskningen bør i større grad implementeres i offentlig sektor. Eksempelet fra Stavanger viser verdien av dette sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Smartere tjenester
Hallén fremhever Stavanger- prosjektet  Safer@Home som et godt eksempel på utvikling av ny teknologi som kan integreres i et mer helhetlig tjenestetilbud. Prosjektet har som mål å utvikle smarte, nettbaserte velferds- og omsorgstjenester. Tjenestene skal rette seg spesielt mot eldre, og skal bidra til en enklere og tryggere hverdag for dem som velger å bo hjemme.

Prosjektleder er professor Chunming Rong ved Universitetet i Stavanger, og Altibox Lyse eier dette  konsernprosjektet.  Mens Universitetet i Stavanger gjør det teoretiske arbeidet har Altibox/Lyse en mer praktisk tilnærming.

Safer@Home skal utvikle et brukergrensesnitt, som lett kan tilpasses behovene til hver enkelt bruker.
- Vi trenger flere grensesnitt, fra nettbrett til store tv-skjermer. Brukerne må ha kommunikasjonsmuligheter med både sine nærmeste og for eksempel fastlegen sin, sier Chunming Rong.

Innovasjonsdirektør Dagfinn Wåge i Altibox sier det er en stor utfordring å knytte en slik teknisk pakke til et tjenestetilbud.  
- De store mulighetene for gevinst ligger i koblingen mellom teknisk innovasjon og tjenesteinnovasjon. Vi er i gang med å utvikle modeller som vi kan presentere for tjenestetilbyderne, sier Wåge.

Forskning for innovasjon
Arvid Hallén i Forskningsrådet understreker at det allerede foregår en del innovasjon i offentlig sektor, men at det fortsatt er mange områder hvor det er behov for mer forskning for å styrke og utvikle innovasjonsarbeidet.

- Det pågår mye endrings- og forbedringsarbeid i det offentlige, uten at dette kan kalles innovasjon. Arbeidet har ofte viktige innovasjonselementer, men definisjonen av innovasjon forutsetter at det som utvikles både er nytt, nyttig og at det kan nyttiggjøres.  Gjerne også andre steder enn der det blir utviklet, forklarer Hallén. 

Svake koblinger mellom forskning og innovasjon
På mange områder i offentlig sektor er koblingene mellom forskning og innovasjon svake. Hallén sier at forskning kan bidra til å fange opp og kvalitetssikre ekstern kunnskap og ideer.

- Forskning kan også bidra til å dokumentere effekter og risiko, spre kunnskap og utnytte internasjonale nettverk. Forskningsrådet kan bidra til å fremme innovasjon der forskning og forskningsinstitusjonene spiller en avgjørende rolle, påpeker Hallén.

Forskningsrådet vil:

  • Stimulere til mer forskningsmidler til innovasjonsrettet forskning i og for offentlig sektor, i samspill med relevante aktører. 
  • Bidra til aktiv formidling og spredning av forskningsresultater som kan fremme innovasjon og verdiskapning i offentlig sektor.
  • Styrke kunnskapsgrunnlaget for innovasjon i offentlig sektor gjennom mer innovasjonsforskning for politikkutforming og utvikling av innovasjonsinsentiver i offentlig sektor