Forskningsrådet fremhever Møreprosjekt

Forskningsrådet har laget en ny policy for innovasjon i offentlig sektor. Her blir VRI-programmet i Møre og Romsdal framhevet, for å vise hvordan forskningen kan bidra til nytenkning i det offentlige.

 - Resultater fra forskningen bør i større grad implementeres i offentlig sektor. Dette prosjektet viser verdien av dette, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Fylkeskommunen er prosjektansvarlig og Møreforsking har prosjektledelsen for VRI- programmet i Møre og Romsdal. VRI er Forskningsrådets særlige satsing for å fremme innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskapning, særlig gjennom regional samhandling.

Fra kommune til kommune
Møreforskning har engasjert to «kompetansemeglere» som skal reise fra kommune til kommune på jakt etter problemstillinger som forskning kan bidra til å løse. Så langt har dette ført til oppstart av tre forprosjekter.

- Kommunene får tidligere ansvar for kvinner som nettopp har født, og i det ene prosjektet skal kommunene Ørsta og Volda finne nye metoder for å samhandle med helseforetaket i oppfølgingen barselkvinner, forteller prosjektleder Øyvind Herse ved Møreforskning.

- I det andre som foregår i Molde kommune, skal vi bruke resultater fra en test av personers fysiske aktivitet og selvrapporterte livskvalitet, for å utvikle et system som kontinuerlig kan vurdere tilbudet til frisklivssentralen, forklarer Herse.

- Det tredje prosjektet dreier seg om Kristiansund som gjennom flere år har kommet ut med svake levekårsindikatorer. Her fant vi at forskningskompetanse kunne bidra, og det utkrystalliserte seg etter hvert  en særlig utfordring med integrering av barn med innvandrerbakgrunn, sier Herse.  Kommunen vil nå sammen med forskere finne nye samhandlingsformer mellom frivillig, privat og offentlig sektor for å følge opp denne befolkningsgruppen.

- Vi kobler rett og slett kompetanse ved høyskolene og forskningsinstitusjonene med konkrete utfordringer i helse- og sosialsektoren, sier prosjektlederen. Han understreker at kommunene med samhandlingsreformen får et utvidet ansvar, og at det derfor er nødvendig med innovative grep for å løse oppgavene.

 Forskning for innovasjon
Arvid Hallén i Forskningsrådet understreker at det allerede foregår en del innovasjon i offentlig sektor, men at det fortsatt er mange områder hvor det er behov for mer forskning for å styrke og utvikle innovasjonsarbeidet.

- Det pågår mye endrings- og forbedringsarbeid i det offentlige, uten at dette kan kalles innovasjon. Arbeidet har ofte viktige innovasjonselementer, men definisjonen av innovasjon forutsetter at det som utvikles både er nytt, nyttig og at det kan nyttiggjøres.  Gjerne også andre steder enn der det blir utviklet, forklarer Hallén.

Svake koblinger mellom forskning og innovasjon
På mange områder i offentlig sektor er koblingene mellom forskning og innovasjon svake. Hallén sier at forskning kan bidra til å fange opp og kvalitetssikre ekstern kunnskap og ideer.

- Forskning kan også bidra til å dokumentere effekter og risiko, spre kunnskap og utnytte internasjonale nettverk. Forskningsrådet kan bidra til å fremme innovasjon der forskning og forskningsinstitusjonene spiller en avgjørende rolle, påpeker Hallén

Forskningsrådet vil:

  • Stimulere til mer forskningsmidler til innovasjonsrettet forskning i og for offentlig sektor, i samspill med relevante aktører. 
  • Bidra til aktiv formidling og spredning av forskningsresultater som kan fremme innovasjon og verdiskapning i offentlig sektor.
  • Styrke kunnskapsgrunnlaget for innovasjon i offentlig sektor gjennom mer innovasjonsforskning for politikkutforming og utvikling av innovasjonsinsentiver i offentlig sektor