110 millioner til biobank-forskning

De norske biobankene er en forskningsressurs i verdensklasse. For å bedre utnytte dette potensialet har Forskningsrådet opprettet forskningsprogrammet Humane biobanker og helsedata.

- Målet er å øke kunnskapen om samspillet mellom gener og miljø, i forhold til utvikling av sykdommer, sier divisjonsdirektør Jesper Simonsen i Forskningsrådet. I perioden 2012-2016 skal Forskningsrådet bevilge 110 millioner kroner til biobank-forskning gjennom programmet.

Biobankene inneholder biologisk materiale fra mennesker, hovedsakelig blod.

- Ambisjonen er å utnytte det fulle potensialet for forskning på humant biologisk materiale i biobanker. Dette kan gjøres ved å koble analyseresultater til data fra helseundersøkelser, helseregistre og helsetjenesten, sier Simonsen.

Internasjonal interesse
Simonsen sier det er stor internasjonal interesse knyttet til de norske biobankene som forskningsressurs.  Norges styrke er kombinasjonen av store populasjonsbiobanker og gode helseregistre.

- Forskningsbiobanker er gode eksempler på at moderne vitenskapelig utstyr bidrar til å sikre høy kvalitet i forskningen, sier Simonsen.

Til tross for økte investeringer i forskningsinfrastruktur de siste årene, er det fortsatt store utstyrsbehov i norsk forskning. I budsjettforslaget for 2013 foreslår Forskningsrådet en vekst på 100 millioner kroner til satsingsområdet Vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur.