Stiller 119 millioner og utfordrer Kunnskapsdepartementet

Universitetene omdisponerer inntil 119 millioner innenfor egne budsjetter til et solid økonomisk løft for den åpne konkurransearenaen. Bidraget avhenger av størrelsen på Kunnskapsdepartementets budsjettøkning for 2012.

- Dette er fantastisk! Sammen med vårt eget budsjettforslag vil dette kunne gi et skikkelig løft, sett i sammenheng med hvor mange fremragende søknader vi vanligvis må avslå, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet.

- Dette er et enstemmig, tydelig signal fra våre universiteter om hvor viktig den åpne arenaen er for dem. Det er prisverdig at universitetene på denne måten har klart å avse midler innenfor egne grunnbevilgninger og at de viser vilje til å gå sammen med Kunnskapsdepartementet for å styrke denne arenaen.

Følger KDs budsjettøkning

Fellesløftet innebærer at universitetene vil la størrelsen på sitt samlede bidrag følge Kunnskapsdepartementets budsjettøkning til den åpne konkurransearenaen. De vil bidra med samme beløp som budsjettøkningen for 2012 utgjør, inntil 119 millioner kroner. Universitetene forplikter seg til et tilsvarende beløp også for de kommende to år.

Dersom KD bidrar med samme beløp som universitetene er villige til å omdisponere i sine budsjetter, vil fellesløftet i 2012 - altså den totale økningen til fri prosjektstøtte - utgjøre 238 millioner kroner.

Søknader fra universitetene som fikk vurdering 6 eller 7 (på skalaen 1-7) og fikk avslag i årets søknadsbehandling, tilsvarte i alt 271 millioner kroner årlig i tre år. Det er denne kategorien av søknader som fra 2012 vil kunne finansieres av universitetene og KD i fellesskap: søknadene som kvalitetsstemples av Forskningsrådets internasjonale ekspertpaneler men likevel hittil er blitt avslått på grunn av utilstrekkelige budsjetter.

- Sett i lys av søknadsstatistikken for 2011 kan dette bli et løft som virkelig monner, konstaterer en fornøyd Hanneborg. Dagens budsjett er til sammenligning på 510 millioner kroner.

Kvalitet som varemerke

- Samtidig skal vi garantere at fremragende vitenskapelig kvalitet skal forbli den åpne arenaens varemerke, understreker Hanneborg.

Nåløyet for å få fri prosjektstøtte skal være lite, men med et økonomisk løft av dette omfanget vil flere av de aller beste prosjektene kunne finansieres.

- Dette er en balansegang. Får vi til det skisserte budsjettløftet for 2012, oppnår den åpne arenaen et nivå som etter vår mening bør få "virke" noen år før det blir tale om ytterligere budsjettøkninger. Det er ikke et mål å innvilge flest mulig søknader innenfor denne arenaen. Målet er å realisere flere av de mange fremragende prosjektene, presiserer Hanneborg.

Det må nevnes at enkelte universiteter tar forbehold om styrets godkjennelse av de årlige budsjettene. De forutsetter videre at Kunnskapsdepartementets budsjettøkning til den åpne arenaen ikke hentes fra universitetenes grunnbevilgning.

Kontaktperson: Ingvil Bjørnæs, Forskningsrådet, mobil 920 34 873