Renere energi med miljøteknologi

Miljøteknologi skal bidra til at Norge når miljømålene. Derfor foreslår Forskningsrådet at Regjeringen øker satsingen til 130 millioner kroner i 2013.

− Som det går tydelig frem av Det internasjonale energibyråets (IEA) årlige analyse av verdens energisituasjon, øker de globale klimagassutslippene fortsatt kraftig. Nå haster det å utvikle teknologier som kan gi effektive utslippsreduksjoner. Forskning på miljøteknologi er en viktig og nødvendig investering i fremtiden, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén.

Potensialet for å skape verdier ved å utvikle løsninger som kan redusere miljøbelastninger er stort, men konkurransen antas å bli hard. Skal Norge få en bit av denne kaken, må vi satse målrettet på forskning og innovasjon.

Miljøteknologi

Skal vi løse de globale klimautfordringene må det en kraftinnsats til for å redusere kostnadene for teknologier som kan gi nødvendige utslippsreduksjoner. Dette vil også kreve en mer målrettet innsats for å hjelpe lovende teknologier inn i markedene. De 130 millioner kronene som Forskningsrådet foreslår til økt satsing på miljøteknologi, skal gå til forskning, utvikling, test og demonstrasjon på de områdene der Norge har kompetanse og størst forutsetninger for å lykkes.

Renere og mer effektiv energi

Energieffektivisering et nøkkelord for industrien. Spesielt prosessindustrien arbeider kontinuerlig med å redusere energiforbruk og kutte utslipp som belaster miljø og klima. Utvikling av miljøvennlige transportløsninger er et annet viktig satsingsfelt.

Norges rolle som storleverandør av olje og gass fordrer at disse ressursene utnyttes best mulig og får færrest mulig negative konsekvenser for miljøet. Forskning, ny kompetanse og uttesting av teknologi er helt nødvendig for å øke utvinningsgraden fra så vel gamle som nye petroleumsfelt. Med økende virksomhet i nordområdene skjerpes miljøkravene ytterligere.

Norge har en sterk posisjon internasjonalt når det gjelder å utvikle gode løsninger for CO2 -fangst og -lagring (CCS). Vi har også forskningsmiljøer som kan vise til solide resultater på et bredt spekter av  områder på energifeltet. Dette skyldes blant annet Stortingets klimaforlik som førte til økte bevilgninger til forskning på miljøvennlig energi. Denne satsningen har blant annet resultert i oppbygging av forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME), hvor næringslivet og forskningsmiljøene samarbeider tett.

-Om Forskningsrådet får gjennomslag for å øke satsingen på energi- og miljøteknologi i 2013 vil dette bidra til å styrke næringslivets muligheter i internasjonale markeder og til at nasjonale og internasjonale miljømål nås, sier Hallén.

Norske fortrinn

Norge har bred erfaring fra energiproduksjon, leverandørindustri til energi- og petroleumssektoren og miljøtilpasning av prosjekter. Sterke forskningsmiljøer leverer resultater som utnyttes i disse virksomhetene. Dette har gitt norsk næringsliv en god basis for å utvikle teknologi som er nødvendig med sikte på å nå nasjonale og globale miljømål. Den reviderte nasjonale energistrategien - Energi21- peker ut seks områder der satsingen bør styrkes.  

Regjeringens miljøteknologistrategi har som hovedmål å legge til rette for nasjonal verdiskaping og næringsutvikling og å bidra til å nå de nasjonale målene om å redusere klimagassutslippene og øke andelen av energiproduksjonen som er fornybar. Visjonen er at Norge skal bli en sentral leverandør av miljøteknologi.