Nytt satsingsområde i Forskningsrådet: Innovasjon skal gi nye tilbud i offentlig sektor

For første gang har Forskningsrådet bevilget støtte til innovasjonsprosjekter i offentlige virksomheter. Dette er en støtteform som tidligere har vært forbeholdt næringslivet. De to første prosjektene omhandler begge IKT-løsninger for helsesektoren.

– Norge har en velutviklet offentlig sektor som har vist evne til fornyelse. Men fortsatt ligger det store muligheter til forbedringer i mer systematisk kobling mellom forskning og anvendelse, sier Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør i Forskningsrådet.

 – Vi står overfor store samfunnsutfordringer, særlig innenfor helse- og velferdssektorene. Ny kunnskap, innovativ organisering og utvikling av nye tjenester, teknologi og behandlingsformer er helt nødvendig for å møte en større belastning på våre offentlige tjenester.

Forskningsrådet ønsker gjennom sin nye støtteordning, Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor , å bidra til tettere samarbeid mellom forskningsmiljøer, offentlig sektor og næringsliv. Forskningsrådet skal fremover arbeide målrettet for å mobilisere offentlige aktører til å bedrive innovasjonsarbeid.

Hvordan lagre gendata?

– Vi står overfor en genetisk revolusjon, som innebærer at vi etter hvert vil få store mengder genetiske data om hver enkelt, forutsier Dag Undlien, professor ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og leder for det ene prosjektet som nå får støtte fra Forskningsrådet.

 – Per i dag er ikke sykehusene og samfunnet i stand til å håndtere denne utviklingen, legger han til.

 I samarbeid med Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO) skal det nå utvikles en nasjonal løsning for å lagre genetiske data, som vil gi muligheten til desentralisert bruk gjennom sosiale media, samtidig som personvernet ivaretas.

Et mer effektivt helsevesen

– Genetiske undersøkelser har den fordelen at de kun trenger å utføres én gang. En person som har kartlagt genene sine vil ha et datasett som er gyldig hele livet, og vil kunne gå tilbake og se på denne informasjonen ettersom nye medisiner og behandlingsmåter mot sykdommer dukker opp. Dette forutsetter at dataene kan deles via nettbaserte løsninger og gjøres tilgjengelige for bruk der hvor pasienten til enhver tid befinner seg, forklarer Undlien.

 Han påpeker at en slik IKT-infrastruktur vil gi økt effektivitet, bedre kvalitet, reduserte kostnader og bedre tjenester for pasienter i det norske helsevesenet.

  Høyteknologi til sykehusene

I det andre prosjektet, som ledes av Erik Fosse ved OUS, skal forskere fra OUS, Institutt for informatikk ved UiO og Handelshøyskolen BI sammen gjøre det lettere å ta i bruk høyteknologiske medisinske prosedyrer ved norske sykehus. Forskerne tar utgangspunkt i en ny behandlingsform ved alvorlige hjertelidelser. Behandlingen kjennetegnes ved en samtidig bruk av en rekke ulike teknologier, blant annet kombinasjonen av bildeassistert behandling og kirurgi.

Dette krever store tverrfaglige team, og målet med dette prosjektet er at ny teknologi tas i bruk på en måte som sikrer god samhandling. Metodikken som utvikles her skal i neste omgang kunne anvendes på andre, tilsvarende høyteknologiske medisinske prosedyrer.

 De to første prosjektene ble bevilget innenfor Forskningsrådets Store program for Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT – VERDIKT. Mer informasjon www.forskningsradet.no/verdikt