Klare prioriteringer i ny forskningsstrategi for fornybar energi

Sol, offshore vind, balansekraft, karbonfangst og lagring, utnyttelse av spillvarme og nettutvikling er de viktigste prioriteringene til Energi21, utvalget som i dag overleverer sitt utspill til olje- og energiminister Ola Borten Moe.

− Energi 21 legger en forskningsstrategi som bygger videre på de områdene hvor Norge har særlige forutsetninger for å lykkes, sier Sverre Gotaas, styreleder i Energi 21.

Energi21 ble etablert av Olje- og energidepartementet i 2008 og har som formål å utarbeide og implementere en nasjonal strategi for forskning og utvikling innenfor energisektoren. Energi 21s innstilling ble overlevert Olje- energiminister Ola Borten Moe torsdag 16. juni.

I innstillingen sier Energi21 seg svært tilfreds med myndighetenes og virkemiddelapparatets oppfølging av forrige strategi (2008).  Den har allerede materialisert seg i gode forskningsprogrammer, en styrking av forskningsmiljøer og verdiskapende aktiviteter. 

Sverre Gotaas vektlegger at virkemiddelapparatet og de øvrige virkemiddelaktørene i innovasjonskjeden må koordinere innsatsen bedre og at det er nødvendig med et bedre samarbeid mellom industri og utdanningsinstitusjoner.

Energi21s strategi anbefaler økt støtte til test- og demonstrasjonsanlegg innen offshore vindkraft, vannkraft/pumpekraft og transmisjons-/distribusjonsnett. Støtte til test- og demoanlegg må omfatte både finansiering og regulatorisk tilrettelegging.

Energi 21 innstilling anbefaler også opprettelsen av et nytt forskningssenter på området fremtidens fleksible energisystem.

Anbefalingene i innstillingen fra Energi 21 innebærer en dobling av det offentliges bevilgninger til forskningsprogrammer innen fornybar energi og en økning av midlene til Enova, til forskningssentrene for miljøvennlig energi og vesentlig økt støtte til test- og demonstrasjonsanlegg. 

 For mer informasjon om Energi21s hovedprioriteringer, se vedlegg.

 Kontaktpersoner:

Styreleder i Energi21 Sverre Gotaas
mobil: 902 49 734
e-post: sverre.gotaas@kongsberg.com

Direktør i Energi 21 Lene Mostue
mobil: 416 39 001
e-post: lm@forskningsradet.no