Forskningsrådet bevilger 400 nye millioner til utstyr og databaser

Norges forskningsråd har vedtatt å dele ut 400 millioner kroner til nye investeringer i forskningsutstyr for hjerneforskning, tungregningskapasitet, materialforskning, bioinformatikk og i databaser for språkforskning, samfunnsvitenskap og marin forskning.

Elleve nye infrastrukturprosjekter får nå grønt lys av Forskningsrådet til å realisere utstyrsinvesteringer for 400 millioner kroner. Med denne tildelingen har Forskningsrådet bevilget til sammen en milliard kroner til forskingsinfrastruktur i løpet av en toårsperiode.

Både prosjektets vitenskapelig kvalitet og strategiske betydning har blitt vurdert.
- Det er en stor spennvidde på prosjektene som nå får midler, men alle har høy vitenskapelig kvalitet og er av en slik karakter at det av stor nasjonal interesse at infrastrukturen blir etablert, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd.

En nasjonal oppgradering av forskningsutstyr

Alle tildelingene har skjedd innenfor den tiårige, nasjonale satsingen på forskningsinfrastruktur, som hittil har vært finansiert gjennom øremerket avkastning av Forskningsfondet.

 - Utstyrsinvesteringene i norsk forskning har vært preget av stort etterslep. Fra etableringen av den nasjonale satsingen med midler til forskningsinfrastruktur i 2008, har vi lykkes i å snu dette. Forskning av høy kvalitet krever tilgang på moderne utstyr, og med disse investeringene gir vi forskning på viktige samfunnsområder et kraftig løft, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.