For svakt grunnlag for å innføre heroinassistert behandling

- Grunnlaget er ikke godt nok for å innføre heroinassistert behandling i Norge. Det konkluderer panelet som på bakgrunn av konsensuskonferansen om heroinassistert behandling oversender en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet.

  Fagfolk og brukere drøftet forslaget om å tilby heroinassistert behandling til heroinavhengige på konsensuskonferansen som Forskningsrådet arrangerte 21. juni. Et bredt sammensatt panel står bak rapporten som i hovedsak bygger på materiale og innlegg fra denne konferansen.

 - Panelet vurderer materialet som ble lagt fram på konferansen som rikt og variert. Vi opplevde likevel at det kom fram hvilke uklarheter og kunnskapsmangler som finnes på dette feltet, sier forskningsleder Sverre Nesvåg som har ledet panelets arbeid.

Trenger mer kunnskap
Panelet konkluderer med at kunnskapsgrunnlaget for å innføre heroinassistert behandling i Norge er svakt, særlig på grunn av følgende forhold: 

  • Store deler av de som er ønsket målgruppe for et tilbud om heroinassistert behandling er ikke inkludert i de internasjonale studiene av slik behandling. Ønsket målgruppe er problembrukere av heroin som ikke nyttiggjør seg annen behandling og som klarer å tilpasse seg det strenge regime som heroinassistert behandling representerer.  Det er lite kunnskap om hvilken nytte denne gruppen kunne ha av et tilbud om heroinassistert behandling.

    En klarere definisjon av målgruppene for et eventuelt tiltak er uansett påkrevd, slik at behandlingen tilpasses pasientene, og ikke omvendt.
  • Panelet vurderer at effektene av heroinassistert behandling bare er beskjedent bedre enn effektene av annen substitusjonsbehandling (med metadon eller buprenorfin).
     
  • Internasjonale studier viser et stort frafall i løpet av få år av behandlingen. Det er indikasjoner på at frafallet er størst blant pasienter med svakt nettverk, dårlig helse og svak sosial fungering. Mye tyder på at effektene av heroinassistert behandling er svakest for den delen av målgruppen som har størst behov for et alternativt eller utvidet tilbud til substitusjonsbehandling.

 Konsensusrapporten sendes til Helse- og omsorgsdepartementet, men vil være tilgjengelig for alle. Departementet vil bruke resultatene som en del av grunnlaget for en ny stortingsmelding om ruspolitikk.