Opptrappingsplanen for psykisk helse evaluert: Har nådd de fleste målene

Psykisk syke i Norge har fått et bedre tilbud takket være Opptrappingsplanen for psykisk helse. Men fortsatt er det mye å vinne på bedre samarbeid.

Den omfattende Opptrappingsplanen for psykisk helse gikk over ti år og ble avsluttet i 2008. Parallelt har den vært evaluert. I dag overleverer Forskningsrådet sluttrapporten for evalueringen til helseminister Bjarne Håkon Hansen.

 

Tallmessige mål er nådd

De kvantitative målene i Opptrappingsplanen er langt på vei nådd. Kapasiteten innenfor det psykiske helsetilbudet er økt. Det er flere omsorgsboliger i kommunene og flere helsetjenesteårsverk. Det har vært en markant økning i døgnkapasitet på de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) og en solid bemanningsøkning ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP). Den polikliniske aktiviteten har også økt.  

 

Vellykket øremerking

Å øremerke midler til å bygge ut de psykiske helsetjenestene har vært en suksess som har bidratt til at så mange av målene i den ambisiøse opptrappingsplanen for psykisk helse er nådd, ifølge evalueringen.

 

- Vi deler kommunenes bekymring for at bortfallet av de øremerkede midlene vil føre til et dårligere kommunalt tilbud til mennesker med psykiske lidelser, sier professor Svein Friis som har ledet Forskningsrådets styringsgruppe for evaluering av Opptrappingsplanen. Gruppen anbefaler myndighetene å følge kommunenes innsats på psykisk helse nøye og løpende vurdere om øremerking må gjeninnføres.

 

Fortsatt svakheter i behandlingskjeden

Et sentralt mål i opptrappingsplanen var å utbedre bristene som fantes i alle ledd i behandlingskjeden skulle utbedres. Fortsatt er det likevel hull i behandlingskjeden, slår sluttrapporten fast:

 

- Samarbeidet mellom fastlegen og kommunens ansatte på den ene siden og spesialisthelsetjenesten på den andre siden, er fortsatt ikke godt nok eller fleksibelt nok, sier Friis.   

 

Forskningsbasert evaluering

Opptrappingsplanen for psykisk helse, som ble iverksatt i 1998 og avsluttet i 2008, har vært gjenstand for en fortløpende, forskningsbasert evaluering i regi av Norges forskningsråd siden 2001. Forskningsrådet har bevilget midler til 20 forskningsprosjekter. Disse prosjektene, som favner et bredt spekter av temaer, har resultert i ca 70 delrapporter, som er blitt overlevert Helsedirektoratet fortløpende.  

 

- Den forskningsbaserte kunnskapen om hvordan virkemidlene slo ut i praksis, gjorde det mulig å justere virkemiddelbruken i opptrappingsplanen underveis, sier Friis.  

Evalueringen overleveres kl 09 onsdag d 17.juni. Sted: Grand Hotell, Oslo

 

Pressekontakt:

Synnøve Bolstad: sbo@forskningsradet.no , 22 03 75 21 / 41 67 58 07