Ingen jobb uten IKT

Norsk næringsliv og samtlige bransjer er helt avhengig av IKT. De vil ha IKT-forskning i Norge. Hele tre av fire bedrifter mener utvikling av nye IKT-løsninger blir stadig viktigere for konkurransekraften i egen bransje.

84 prosent av norske bedrifter mener at IKT er et viktig verktøy i bedriften og 76 prosent oppgir at utvikling av nye IKT-løsninger blir stadig viktigere for konkurransekraften i egen bransje. Dette viser en stor undersøkelse for Norges forskningsråds program for IKT-forskning VERDIKT.

I undersøkelsen hvor 2000 bedrifter i et representativt utvalg av næringslivet er blitt intervjuet, svarer hele 71 prosent av bedriftslederne at det er viktig for deres bedrift at det drives IKT-forskning i Norge.

- Dette er en oppsiktsvekkende entydig tilbakemelding fra et samlet næringsliv og en bekreftelse på at vi ikke bare kan kjøpe IKT fra utlandet. Selv blant eksportbedriftene som opererer internasjonalt, mener tre av fire bedriftsledere at det er viktig for deres bedrift at det drives IKT-forskning i Norge, sier Olaug Råd, programkoordinator i VERDIKT.

Samtidig mener hele 65 prosent av norske bedriftsledere at norsk næringsliv er internasjonalt konkurransedyktig innen IKT. Kun 11 prosent er uenig i dette, mens 24 prosent svarer vet ikke. Spesielt eksportbedriftene og de største bedriftene fremhever Norges konkurransekraft på området.

Forsker frem IKT

22 prosent av norske bedrifter oppgir at de investerer i innovasjon, forskning og utvikling (FoU) innen IKT. Det er i typiske byfylker som Oslo, Hordaland og Sør-Trøndelag at flest bedrifter satser på nye IKT-løsninger. Bransjemessig leder tjenesteytende næringer an, fulgt av industrien. Primærnæringene og bygge- og anleggssektoren er næringslivets IKT-sinker.

- Større bedrifter og eksportbedriftene utmerker seg ved å jobbe aktivt med innovative løsninger innen IKT. Dette er i seg selv ikke overraskende. Det som er mer slående er at IKT-forskning og innovasjon i så stor grad foregår over hele landet og i alle bedriftsstørrelser, sier Råd.

Nye tjenester viktigst

Bedrifter som investerer i IKT-innovasjon og FoU mener det først og fremt er viktig at det drives forskning i Norge på tjenester og programutvikling og i mindre grad på hardware, hvor henholdsvis 84 mot 44 prosent svarer dette.

- Det er viktig at norsk IKT-forskning er relevant for næringslivet og det er viktig at bedriftene selv tar en aktiv del i dette. VERDIKT vil i år utlyse rekordstore 200 millioner kroner til IKT-forskning, ikke minst for å stimulere næringslivets satsning på IKT-forskning i en tid hvor internasjonale konjunkturer er krevende og omstilling og investering i fremtidig verdiskaping er helt nødvendig, sier Råd.

Store ambisjoner

Tre av fire bedrifter som investerer i forskning og utvikling innen IKT sier at bedriften er avhengig av ansatte med spesialkompetanse på området. Hver femte har behov for arbeidskraft med doktorgradskompetanse i IKT. Olaug Råd anslår at et sted mellom fem og ti tusen norske bedrifter ønsker doktorgradskompetanse innen IKT.

- Næringslivets etterspørsel etter doktorgradskompetanse innen IKT er betydelig og vitner om at mange bedrifter har store ambisjoner. Det bekreftes også ved at det er mer enn ti ganger flere som er enig i at Norge har kompetanse til å drive forskning innen IKT på et internasjonalt nivå, enn som er uenig i dette, sier Råd.

Undersøkelsen er gjennomført av Perduco for Norges forskningsråd blant et representativt utvalg på 2000 bedrifter i mars/april 2009.

Om VERDIKT

Norges forskningsråds program VERDIKT (Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT) fremmer innovasjon og økt verdiskaping i norsk IKT-næring, samt nærings- og samfunnsliv forøvrig. VERDIKT skal bidra til at IKT-forskning gjør Norge til et foregangsland i utvikling og anvendelse av teknologi og kunnskap for IKT-basert innovasjon og samhandling.


For mer informasjon, kontakt:

Olaug Råd, programkoordinator i Norges forskningsråd: 970 38 545, olr@forskningsradet.no