Alzheimer øker kraftig, EU vil løse gåten

Om tjue år vil dobbelt så mange som i dag være rammet av Alzheimer. Nå går EU til felles forskningsinnsats for å løse gåtene rundt sykdommen, og utvikle bedre behandling og bedre omsorgstilbud.

Med eldrebølgen kommer en kraftig økning i demens og Alzheimer. Konsekvensene for pasienter, familie, helsevesen og omsorgstjeneste blir enorme. I dag finnes det ingen behandling mot sykdommen som gjør mange eldre fullstendig pleietrengende i løpet av få år.

Antallet mennesker som lider av Alzheimer og andre demenssykdommer er antatt å dobles hvert 20 år fremover, i følge World Alzheimer Report 2009. På verdensbasis vil om lag 36 millioner mennesker i verden lide av demens i 2010, og tallet forventes å øke til 66 millioner i 2030 og 115 millioner i 2050.

Forskere verden over jobber på spreng for å øke kunnskapen Alzheimers sykdom. EU har satt sykdommen høyt på listen over prioriterte forskningsområder.

 Stort EU-initiativ. Norge er med

– Alzheimer vil bli en kolossal utfordring for samfunnet etter hvert som eldrebølgen slår inn over oss, sier avdelingsdirektør Mari Nes i Norges forskningsråd. Vi trenger flere svar fort, og samfunnsutfordringene rundt Alzheimer og andre demenssykdommer er så store at det kreves økt forpliktende forskningssamarbeid på tvers av landegrensene, understreker hun.

De 27 forskningsministrene i EU vedtok den 4. desember å gå inn for å samle forskere i hele Europa til en felles innsats mot Alzheimer. Det bygges nå et stort europeisk programsamarbeid der Norge vil delta på lik linje med EU-landene. I alt 24 land har forpliktet seg til å delta i fellessatsingen på Alzheimer og andre demenssykdommer, deriblant Norge.

Nes sitter i styringsgruppen for Alzheimersatsingen. I tiden fremover skal gruppen finne ut hvordan forskningen skal organiseres og samordnes. Alzheimersatsningen blir et pilotprosjekt for en ny type forskningssamarbeid i EU – Felles europeiske forskningsprogram (Joint Programming Initiative).

 Nes understreker at forskningssamarbeidet blir særlig aktuelt for Norge, fordi nevrovitenskaplig forskning står svært sterkt her, og er et nasjonalt satsingsområde.

– Eldrebølgen og den kraftige økningen av personer med demenssykdommer vil kreve at vi kan diagnostisere, behandle og organisere god omsorg for langt flere Alzheimer-pasienter enn i dag, sier professor Knut Engedal ved Oslo Universitetssykehus.

Demens er den hyppigste årsaken til innleggelse på sykehjem, og hele 80 % av eldre på sykehjem har demens. Omsorgen for demente personer i Norge beløper seg til over 12-14 milliarder kroner pr år.

Mangesidig norsk forskningsinnsats

Norges forskningsråd finansierer en rekke forskningsprosjekter som studerer dette voksende samfunnsproblemet fra flere innfallsvinkler.

NevroNor er en nasjonal, strategisk satsing på nevrovitenskaplig forskning i Norge, som finansier blant annet Alzheimerforskning.

- Nesten en tredel av sykelighet i den vestlige verden skyldes hjernesykdommer. Sykdommer og skader som rammer hjernen er den viktigste medisinske utfordringen for samfunnet i dag og en svøpe for svært mange familier og enkeltpersoner. Styrket forskningsinnsats på hjernen og dens sykdommer er viktig for samfunnet, enten vi tenker tapte leveår, funksjonstap, lidelse eller samfunnsøkonomisk belastning, sier styreleder for NevroNor, professor Nils Erik Gilhus ved Universitetet i Bergen.

 Forskningsrådets Alderssatsing avsluttes i 2012, og har delt ut til sammen 100 millioner kroner over ti år. Flere prosjekter innenfor denne satsingen har handlet om Alzheimer. I tillegg delte Forskningsrådet ut 30 millioner kroner i 2008 til demensforskning i en egen demenssatsing.

kontakt: Ingebjørg Aadland, Forskningsrådet, mobil: 97735857