Revidert nasjonalbudsjett:Positivt for forskningen

Det er gledelig - og viktig - signal at Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett henter inn noe av det uheldige kuttet i universitets- og høgskolenes grunnbudsjetter i 2007. Dette gir universitetene og høgskolene ny handlefrihet og vil bidra til en nødvendig styrking av den grunnleggende forskningen.

Det sier adm. dir Arvid Hallén i Forskningsrådet i en kommentar til revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet betyr at norsk forskning med større kraft kan levere resultater i årene framover.

I budsjettforslaget foreslår Regjeringen blant annet å styrke basisbevilgningene til universiteter og høgskoler med 143 millioner kroner. – Det er et meget positivt signal fra forskningsministeren og Regjeringen til hele forsknings-Norge, fortsetter Hallén. Den økte basisbevilgningen tilsvarer halvårseffekten av den reduksjonen i bevilgningene som ble vedtatt for hele 2007.

Revidert nasjonalbudsjett følger også opp Stortingets klimaforlik ved at det foreslås 70 millioner kroner til klimaforlikets forskningsdel. 50 millioner foreslås brukt til etablering av forskningssentre knytte til fornybare energikilder og karbonfangst og –lagring. 10 millioner til forskningsprogrammet RENERGI og 10 millioner til verdiskaping og næringsutvikling på områder innen klimaforliket.

- Regjeringen har en god innretning på økningen som ble varslet i Klimaforliket. En satsing på forskningssentra med muligheter for investering i både infrastuktur og stipendiater, er et riktig grep. De friske midlene gir oss gode muligheter til å styrke og spisse innsatsen og vil gi Norge økte muligheter til forskning på fornybare energiformer og CO2-håndtering og her være med på en teknologiutvikling som også har et stort næringsmessig potensial. Vi vil på dette feltet kunne trekke veksler på kompetanse og teknologi fra olje og gass-området.

I etableringen av sentrene vil Forskningsrådet bygge på erfaringer fra sentersatsingene innenfor grunnforskning (SFF) og forskningsdrevet innovasjon (SFI).