"Peker i riktig retning". Kommentar til Energi21-rapporten fra Forskningsrådet

- Samarbeid mellom forskning og næringsliv er helt nødvendig for å utvikle Norge som ledende energinasjon med evne både til møte klimautfordringene og sikre verdiskaping. Hvis myndighetene kan sikre tilstrekkelig langsiktighet og forutsigbarhet, har vi store sjanser for å lykkes. Det sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet i en kommentar til sluttrapporten fra Energi21 som ble overrakt statsråd Åslaug Haga kl 11 i dag.

Energi 21, som har blitt til etter et initiativ fra Olje- og energidepartementet,  peker blant annet på betydelige muligheter i grenseflaten mellom forskning og kommersialisering innen energisektoren i Norge.  

Rapporten er et uttrykk for betydnigen av godt samspill mellom myndigheter, forskningsmiljøer og bedriftene. - Hvis myndighetene kan sikre tilstrekkelig langsiktighet og forutsigbarhet, har vi store sjanser for å lykkes. Vi har naturgitte fortrinn gjennom vannkraft, vindkraft og havenergi, vi har sterke forsknings- og utdanningsmiljøer og vi har et godt samarbeid mellom forskningsmiljøer og næringsliv, understreker Hallén,

Energi 21 har lykkes med å samle alle relevante aktører til en felles visjon og strategi for forskning og innovasjon i energisektoren.

Forskningsrådets direktør viser til det gode erfaringen med et slikt rammeverk for samhandling fra olje- og gasssektoren . - Vi har mye å bygge videre på i den kompetanse som er opparbeidet i utviklingen av Norge som ledende olje- og gassnasjon, mener han.

Tydeliggjør utfordringene

- Vi registrerer med glede at Klimaforliket allerede ser ut til å ha sikret en økning av forsknings- og demonstrasjonsbudsjettene for de første årene, fortsetter Hallén. Hvis norske forsknings- og teknologimiljøer virkelig skal etablere seg i verdenstoppen innenfor energiforskningen, kreves det betydelige statlige investeringer, og en aktiv politikk for å gi næringslivet gode rammevilkår for å ta  energiteknologi videre til bruk i stor skala.  

Hallén fremhever at Forskningsrådet er parat til å ta utfordringen, og har allerede en stor portefølje av forskning som arbeider for å virkeliggjøre de strategiske målene i Energi21.

- I vårt budsjettforslag for 2009 har vi prioritert tre vekstområder; klima- og energi, utstyr og innovasjon.  Alle de tre områdene er svært viktige for å kunne virkeliggjøre målsettingene i Energi21.

Forskningsrådet nettopp lagt fram en ny Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur. - Her peker vi på hvilket behov det er for oppgradering av utstyr og laboratorier for å kunne møte utfordringene bl.a. innenfor nye energiformer og fangst/lagring av CO2. Forskningsmiljøene har meldt inn betydelige investeringsbehov, og mange forslagene vil kunne være spleiselag mellom myndighetene og næringslivet. Energi21 må sees i sammenheng med slike investeringer i forskingsinfrastruktur, rekruttering og internasjonalt samarbeid.

- Det er som leverandør av ny energi- og miljøteknologi, kompetanse og tjenester at Norge kan yte sine viktigste bidrag til å løse de globale klimautfordringene. Som stor petroleumsleverandør har vi også et særlig ansvar på dette feltet. En slik storsatsing på karbonnøytrale løsninger, som klimaforliket og Energi21 legger det første grunnlag for, vil dessuten kunne bidra til lønnsom næringsvirksomhet som peker ut over petroleumsalderen, avslutter Hallén.