Nye sentre for miljøvennlig energi på trappene

Forskningsrådet har nå satt i gang konkurransen om å etablere nye sentre for miljøvennlig energi (FME). Pengene til forskning på dette feltet har fått en betydelig økning gjennom det såkalte klimaforliket.

Sentrene skal konsentrere seg om forskning innenfor hvert sitt område - og temaene vil bli valgt ut fra områder der Norge har naturgitte forutsetninger og særlige fortrinn.

 

- En betydelig satsing på fornybar energi nå skal befeste Norges posisjon som en energinasjon for framtida, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet. - Klimautfordringene gjør at Norges rolle som energinasjon er sterkt i søkelyset internasjonalt.

  

FoU-strategien for energisektoren - Energi21 – som ble lansert tidligere i år, viser utfordringene. Energi21 anser at Norge har naturressurser, kompetansemiljøer og samfunnsmessige forutsetninger for å bli Europas ledende energimiljønasjon. Det krever at vi blir et samfunn med tilnærmet null klimautslipp, en stor eksportør av miljøvennlig kraft til Europa og et godt vertsland for verdensledende energi- og teknologibedrifter på energifeltet, spesielt innen solenergi, maritim vindkraft og CO2-håndtering.

  

Budsjettet til FME-sentrene er på minst 100 mill i året. Sentrene skal virkerliggjøre nasjonale mål, slik det framkommer i klimaforliket og den nasjonale strategien Energi21. Nå inviteres forskningsmiljøene til å søke om midler til å opprette FME-senter innenfor sju temaområder: energieffektivisering, klimavennlig kraft (inkludert biokraft), CO2-nøytral oppvarming (inkludert biovarme), et energisystem for fremtiden, rammer og samfunnsanalyse, CO2-fangst og lagring, og miljøvennlig transport

  

- Når vi nå styrker forsknings- og utviklingsinnsatsen innenfor nye fornybare energikilder, vil det kunne sikre at vi er med på en spennende teknologiutvikling og bidra til å opprettholde vår posisjon som betydelig energileverandør. Samtidig må vi bidra tungt til å løse klimautfordringene knyttet til fossile energikilder, sier Hallén.

 

Han tror FME-sentrene vil kunne legge grunnlag for betydelig norsk verdiskapning i framtida. - Verdifulle erfaringer fra olje- og gassvirksomheten vil være av stor nytte også for forskning på og kommersialisering av fornybar energi og CO2-håndering, sier Arvid Hallén. 

 

mer info:  

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?cid=1210046562975&pagename=energisenter%2FPage%2FHovedSide&site=energisenter